Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Št. 6316-21/2017-4 Ob-1063/18, Stran 38
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo in št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), objavlja
javni razpis 
za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem1 za leto 2018 – pilotni razpis MR+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija FORD).
1 Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Razdelitev mentorskih mest po klasifikaciji FORD:
Veda in področje po FORD
Št. mentorjev
NARAVOSLOVNE VEDE
13
1.01 Matematika
2
1.02 Računalništvo in informatika
2
1.03 Fizika
2
1.04 Kemija
2
1.05 Vede o zemlji in okolju
1
1.06 Biologija
4
TEHNIŠKE IN TEHNOLOŠKE VEDE
14
2.01 Gradbeništvo
1
2.02 Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring
3
2.03 Mehanika
2
2.04 Kemijsko inženirstvo
1
2.05 Materiali
2
2.06 Zdravstveni inženiring
1
2.07 Okoljsko inženirstvo
1
2.08 Okoljska biotehnologija
1
2.09 Industrijska biotehnologija
1
2.10 Nanotehnologija
1
MEDICINSKE IN ZDRAVSTVENE VEDE
7
3.01 Temeljna medicina
3
3.02 Klinična medicina
2
3.03 Zdravstvene vede
1
3.04 Medicinska biotehnologija
1
KMETIJSKE VEDE IN VETERINA
4
4.01 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
1
4.02 Znanosti o živalih in mlekarstvu
1
4.03 Veterina
1
4.04 Kmetijska biotehnologija
1
DRUŽBENE VEDE
8
5.01 Psihologija in kognitivne znanosti
1
5.02 Ekonomija in poslovne vede
1
5.03 Izobraževanje
1
5.04 Sociologija
1
5.05 Pravo
1
5.06 Politične vede
1
5.07 Ekonomska in družbena geografija
1
5.08 Mediji in komunikacije
1
HUMANISTIČNE VEDE 
4
6.01 Zgodovina in arheologija
1
6.02 Jeziki in književnost
1
6.03 Filozofija, religija in etika
1
6.04 Umetnost
1
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so v vpisane v evidenco RO pri agenciji in imajo statusno obliko zavoda.
4. Pogoji
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so:
– da ima A1 ≥ 0,3;
– da ima CI ≥ 1;
– da ima oceno A″ (po šifrantu raziskovalnih ved, področij in podpodročij – klasifikacija ARRS) najmanj 50;
– da na dan 31. 12. 2017 aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga (so)financira agencija;
– da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici;
– da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 17 let (zagovor prvega doktorata opravljen v obdobju 2001–2007); če je kandidat za mentorja v navedenem obdobju izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju več kot šest mesecev, se čas po letu zagovora prvega doktorata, podaljša za eno leto;
– da ne usposablja več kot enega mladega raziskovalca (upoštevajo se vsi mladi raziskovalci pri kandidatu za mentorja, ki še niso zaključili usposabljanja).
Pogoji za izbor kandidata za mentorja se preverjajo po stanju na dan zaključka javnega razpisa, razen pogoja sodelovanja na raziskovalnem programu oziroma projektu, ki ga (so)financira agencija, ki se preverja po stanju na dan 31. 12. 2017.
Izpolnjevanje pogoja sodelovanja na raziskovalnem programu oziroma projektu, ki ga (so)financira agencija, se preverja na podlagi podatkov iz obrazca PRU – Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur raziskovalnega projekta/programa za leto 2017, ki jih agencija prejme do vključno 15. 2. 2018.
5. Kriteriji za izbor
Izbor formalno popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na javnem razpisu poteka na podlagi naslednjih kriterijev.
5.1. Ustreznost prijave
Ustreznost prijave je določena kot ustreznost področja raziskav in razvoja kandidata za mentorja in kot ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca (izločitveni kriterij).
Če prijava po navedenem kriteriju ni ustrezna, se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in se zavrne.
Preverjanje ustreznosti prijave opravi občasno strokovno telo (v nadaljevanju: OST), imenovano za izvedbo ocenjevalnega postopka, na podlagi usklajenega mnenja najmanj dveh članov OST.
5.1.1. Ustreznost področja raziskav in razvoja kandidata za mentorja
Prijava je ustrezna, če se nanaša na raziskovalno področje na katerem deluje kandidat za mentorja in je definirano po klasifikaciji FORD. Ustreznost prijave se preveri na podlagi CV, ključnih referenc in znanstvenih objav kandidata za mentorja.
5.1.2. Ustreznost raziskovalne tematike usposabljanja mladega raziskovalca
Raziskovalna tematika, na kateri bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca je ustrezna, če je skladna s področjem delovanja in referencami kandidata za mentorja.
5.2. Kriterij ocenjevanja
Kriterij za ocenjevanje kandidata za mentorja je znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti z oceno A'' oziroma podredno z indeksom h in oceno A'.
Prednost pri izboru ima kandidat za mentorja, ki ima v okviru raziskovalnega področja po klasifikaciji FORD višjo oceno A'', zaokroženo na dve decimalni mesti. V primeru dveh ali več enakih ocen A'', ima prednost:
– pri kandidaturi na področjih naravoslovnih, tehniških in tehnoloških, medicinskih in zdravstvenih ter kmetijskih ved in veterini kandidat za mentorja z višjim indeksom h10;
– pri kandidaturi na področjih družbenih in humanističnih ved kandidat za mentorja z višjo oceno A', zaokroženo na dve decimalni mesti.
Če na raziskovalno področje znotraj vede (klasifikacija FORD) ne prispe nobena prijava, ali če je prijava na razpisanem raziskovalnem področju znotraj vede zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev ali kot neustrezna (kriterij 5.1), se razpisano mentorsko mesto dodeli kandidatu za mentorja na raziskovalnem področju, ki ima znotraj iste vede najvišjo oceno A'' in v okviru tega javnega razpisa še nima dodeljenega mentorskega mesta. V primeru dveh ali več enakih ocen A'', se upošteva pravilo iz prejšnjega odstavka.
6. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi OST, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA).
Naloge OST:
– določitev dveh članov OST za preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija (skladno s točko 5.1. javnega razpisa);
– preverjanje izpolnjevanja izločitvenega kriterija;
– pregled mnenj in usklajevanje mnenj članov OST, ki sta pregledala prijave glede na izločitveni kriterij;
– v primeru neusklajenega mnenja članov OST glede izločitvenega kriterija, pridobitev mnenja tretjega člana OST;
– sprejem sklepa o izločitvi prijav na podlagi izločitvenega kriterija, z vsebinsko obrazložitvijo;
– razvrstitev mentorjev glede na kriterije ocenjevanja;
– priprava predloga prednostnega seznama prijav, vključno s prijavami, ki glede na izločitveni kriterij niso ustrezne (v nadaljevanju: predlog prednostnega seznama).
Predlog prednostnega seznama prijav obravnava ZSA in na tej podlagi sprejme predlog sklepa o izboru mentorjev. Na podlagi predloga sklepa ZSA, direktor sprejme obrazložen sklep o izboru mentorjev in izda prijaviteljem individualna obvestila o rezultatih javnega razpisa.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: realizacija tega javnega razpisa je predvidena v okvirnem obsegu 50 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 1.500.000 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.
8. Doba financiranja mladih raziskovalcev
RO, pri kateri je zaposlen izbrani mentor, skladno z določili 112., 113., 114. in 115. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) izvede postopek izbire mladega raziskovalca.
Doba usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev bo skladna z določili prvega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih.
Cenovna kategorija ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega dela mladega raziskovalca se določi:
– v primeru, da je mentor vključen v raziskovalni program, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve programske skupine mentorja, ki je veljala na dan zaključka javnega poziva,
– v primeru, da mentor ni vključen v raziskovalni program in sodeluje le na raziskovalnem projektu, na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve raziskovalnega projekta. Če mentor sodeluje na več projektih, se upošteva projekt, v katerega je vključen z več urami, če sodeluje z enakim številom ur na več projektih, se določi na podlagi raziskovalnega projekta, ki ima višjo ceno ekvivalenta polne zaposlitve.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2018.
9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in s tiskano prijavo).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
(1) Prijava se odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MRp-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in kandidat za mentorja).
(2) Prijava mora biti oddana do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure.
(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali kandidat za mentorja nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MRp-JR-Prijava/2018) in pošlje v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in kandidata za mentorja ter žigom prijavitelja.
(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
(5) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijav bo 16. 2. 2018, ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru mentorjev mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do konca aprila 2018.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonske številke Matejka Ahčin (tel. 01/400-59-36), Nataša Dremota (tel. 01/400-59-38) in Tina Glavič Novak (tel. 01/400-59-23).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti