Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

93. Pravilnik o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji, stran 504.

  
Na osnovi določb 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09, 3/13, 81/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
S Pravilnikom o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: pravilnik) se določa postopek za izbor projekta ali prejemnika za dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov prejemnikov proračunskih sredstev Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo v primerih, ki so s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije določeni kot primeri, pri katerih se lahko sklene tudi neposredna pogodba.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo tudi v primerih, ko je postopek za dodelitev sredstev iz 1. člena tega pravilnika urejen s posebnim občinskim predpisom.
3. člen 
(1) Pogoji za dodelitev sredstev so določeni z javnim razpisom.
(2) Postopek za dodelitev občinskih sredstev se prične na osnovi občinskih razvojnih programov in načrtov, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za posamezne vsebine in za obdobje, na katerega se razpis nanaša, ob hkratni izpolnitvi pogojev za prevzemanje obveznosti, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev ter področna zakonodaja.
(3) Javni razpis na osnovi sklepa župana pripravi občinska uprava, potrdi pa ga občinski svet na predlog župana.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
4. člen 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Župan imenuje komisije za posamezna različna strokovna področja v okviru predmeta javnega razpisa v roku, ki omogoči izvedbo ocene iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika. Mandat komisij je vezan na mandat župana.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije. Za administrativno-tehnična opravila komisije skrbi občinska uprava.
(3) Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s potencialnimi prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
5. člen 
(1) Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na občinski spletni strani. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež občine;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
6. člen 
(1) Občina mora omogočiti vlagateljem vlog (v nadaljevanju: vlagatelj) vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili vlagatelju izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
(3) Občina mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
– podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet financiranja;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti občini za dokazilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev;
– navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
– navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
(4) Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
7. člen 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
(2) Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
8. člen 
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki ni daljši od osem dni od izteka roka za dostavo vlog.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
9. člen 
(1) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na odpiranju ugotavlja komisija formalno popolnost vlog tako, da ugotovi, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen 
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, direktor občinska uprave zavrže s sklepom.
11. člen 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji, pri čemer višina odobrenih sredstev prejemnikov v nobenem primeru ne sme preseči višine zaprošenih sredstev.
(2) Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(3) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
12. člen 
(1) Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti odločitev.
(2) V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
13. člen 
Občina je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
14. člen 
(1) Občina mora prejemniku sredstev posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen 
(1) Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega so sredstva dodeljena;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste sredstev sofinanciranja; 
– možnost, da občina kadarkoli preverja namensko porabo sredstev; 
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo; 
– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev; 
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; 
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev; 
– drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev občine glede obvezne vsebine pogodb.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za vsebino neposredne pogodbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
16. člen 
Občina mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju trajnega gradiva.
III. PRITOŽBENI POSTOPEK 
17. člen 
(1) Vlagatelj lahko vloži na občino pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
IV. KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati naslednja pravna akta: Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 40/08, 17/09, 7/11, 87/16) in Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 25/14).
Št. 007-0001/2017-15
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost