Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

87. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško, stran 497.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 
1. člen 
S tem Pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16).
2. člen 
V 9. členu se pri (2) JR mora vsebovati: doda alineja:
»– naziv in sedež izvajalca razpisa.«
3. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»10. člen 
(odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih v 8 dneh dopolnijo.
(6) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.«
4. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»11. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, pogojev in kriterijev določenih z javnim razpisom oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku. Na podlagi vsega tega pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem poda predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«
5. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»12. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.«
6. člen 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»13. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 12. člena tega pravilnika vloži ugovor pri izvajalcu razpisa.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.«
7. člen 
V prilogi pravilnika Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Laško se spremenijo naslednji deli:
»1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Športniki v Športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega razreda (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v Občini Laško.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR
materialni stroški/ udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici št. 1-4-2
PREGLEDNICA 
Št. 1-4-2
MLADINSKI IN PERSPEKTIVNI 
RAZRED
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi športnikov MLR, PR)
KATEGORIZACIJA 
MLR
KATEGORIZACIJA 
PR
število udeležencev programa
1
1
TOČKE/MS/ UDELEŽENEC
10
15
1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
PREGLEDNICA Št. 1-5-2
DRŽAVNI RAZRED
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi športnikov DR)
KATEGORIZACIJA DR
število udeležencev programa
1
TOČKE/MS/UDELEŽENEC
13
1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika mednarodnega (MR), svetovnega (SR) ali olimpijskega razreda (OR).
1.6.1. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne programe vrhunskega športa so uvrščeni aktivni športniki s statusom MR, SR in OR.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
vrhunski šport: dodatni programi športnikov MR,SR,OR
materialni stroški/ udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1
PREGLEDNICA Št. 1-6-1
VRHUNSKI ŠPORT
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE (tekmovalni programi športnikov MR, SR, OR)
KATEGORIZACIJA MR
KATEGORIZACIJA SR
KATEGORIZACIJA OR
število udeležencev programa
1
1
1
TOČKE/MS/UDELEŽENEC
10
20
30
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2017
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.