Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1026/18, Stran 65
Na podlagi sklepa sveta zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, ki je bil sprejet na 2. redni seji sveta zavoda 4. 1. 2018, svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica, razpisuje delovno mesto
ravnatelj M/Ž
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. ali 145. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan tudi kdor izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ali po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter usposobljenost za delo z računalnikom.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, z njim bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za ravnatelja« na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.
Obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– overjena kopija potrdila o izobrazbi in nazivu;
– overjena kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– overjeno potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha);
– overjena kopija delovne knjižice ali izpis ZPIZ ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, ki dokazuje vsaj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
– originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in opis dosedanjih delovnih izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis (neobvezno).
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti