Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

95. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018, stran 506.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018 
I. UVOD 
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2018 
V letu 2018 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«, kot sledi:
Program:
Podprogram
Delež ( %)
Sredstva (€)
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
5
632,50
Športna rekreacija
4
506,00
Delovanje društev, športne zveze ter zavodov, povezanih s športom na lokalni ravni
91
11.511,50
SKUPAJ
100
12.650,00
III. UVELJAVITEV 
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-17
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost