Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1024/18, Stran 68
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98 s spremembami) – v nadaljevanju: ZZLPPO, v povezavi z Zakonom o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 50/04) – v nadaljevanju: ZPPSRD, 210. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 s spremembami) – v nadaljevanju: ZUP, direktor D.S.U., d.o.o. in prokurist D.S.U., d.o.o. sprejmeta
sklep 
o privatizaciji družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
1. V družbi AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000, glavna dejavnost: Medkrajevni in drug cestni potniški promet, se izvede privatizacija 45.598 prednostnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 227.990,00 EUR, kar predstavlja 47,3057 % v osnovnem kapitalu družbe.
2. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
2.1. 9.012 delnic v nominalni vrednosti 45.060,00 EUR, kar predstavlja 19,76 % delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 9,35 % osnovnega kapitala družbe, D.S.U., d.o.o. ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
2.2. 13.123 delnic v nominalni vrednosti 65.615,00 EUR, kar predstavlja 28,78 % delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 13,61 % osnovnega kapitala družbe, D.S.U., d.o.o. ponudi v odkup z uporabo načina notranjega odkupa;
2.3. 23.463 delnic v nominalni vrednosti 117.315,00 EUR, kar predstavlja 51,46 % delnic iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 24,34 % osnovnega kapitala družbe, D.S.U., d.o.o. proda kupcu AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000 in kupcu – strateškemu partnerju LINIJA – trgovsko in gostinsko podjetje d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5532019000, v skladu s prodajno pogodbo, ki se sklene pod odložnim pogojem, to je, da pravdne stranke D.S.U., d.o.o. kot tožeča stranka in AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. ter Linija d.d. kot toženi stranki sklenejo sodno poravnavo v gospodarskopravnem postopku pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti, zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe in aneksa, zaradi plačila 324.937,63 € s pp, zaradi spremembe velikosti deleža družbenega kapitala (pct. 240.031,34 €), opr. št. I Pg 366/2013, s katero bo zaključen pravdni postopek v zvezi z odpravo oškodovanja družbe in ki jo stranke sklenejo najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti tega sklepa.
3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. točke 2.1. in 2.2. – interna razdelitev in notranji odkup, se izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. točke 2.3. – prodaja strateškemu kupcu se izvrši v denarju.
4. Prodajna cena delnice:
4.1. iz točke 2.1. in 2.2. tega sklepa znaša 3.322 SIT, pri čemer se pri kupnini za delnice iz točke 2.2. – notranji odkup upošteva 50 % popust.
4.2. iz točke 2.3. tega sklepa znaša 74,50 EUR/delnico.
5. Delnice, ki so predmet privatizacije, so prednostne delnice. V skladu s statutom družbe se tem delnicam zagotovi prednostna udeležba na dobičku v višini enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki se izplača pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te delnice tudi v primeru likvidacije družbe. Te delnice nimajo glasovalne pravice in tvorijo en razred. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri Klirinško depotni družbi.
6. Ta sklep o privatizaciji velja pod odložnim pogojem, če D.S.U., d.o.o. kot tožeča stranka in AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. ter Linija d.d. kot toženi stranki najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti tega sklepa skleneta sodno poravnavo iz točke 2.3 tega sklepa.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba se pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik družbi D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
D.S.U., d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti