Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Št. 3541-8/2017-2 Ob-1081/18, Stran 60
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/17, 47/17) objavlja župan Občine Veržej naslednji
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
1. Koncedent: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/17), Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/17, 47/17).
3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 15 let z začetkom po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
5. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se bo opravila po postopku konkurenčnega dialoga, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncedent v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitvah za opravljanje javne službe. V tem dialogu lahko koncedent z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih načina izvajanja javne službe ter rešitve po potrebi med seboj primerja. Koncedent nadaljuje konkurenčni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njenim ciljem in potrebam.
Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga in jih pozove, da predložijo končne ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za opravljanje javne službe.
Koncedent sme od kandidata, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v svoji ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje konkurence oziroma imela diskrimonatorni učinek.
6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Veržej: www.verzej.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
7. Kraj in rok za predložitev vloge in pogoji za njihovo predložitev
Ponudniki morajo svoje vloge osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 12. 2. 2018 do 12. ure.
8. Vsebina vloge
Ponudnik mora oddati vlogo na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika (koncedenta) do datuma in ure, določene v tem javnem razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe: ponudnik je dolžan predložiti ustrezno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe. Višina in oblika zavarovanja je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je sestavljena iz naslednjih ponderjev:
– ponujena cena izvajanja storitev, ki so predmet javnega razpisa in
– število občin, v katerih koncesionar izvaja javno službo.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Podrobnejša vsebina meril in ponderjev je opredeljena v razpisni dokumentaciji, Relativna utež posameznega ponderja bo določena v okviru konkurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih ponudb.
13. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: vse prispele vloge se bodo odpirale na javnem odpiranju, ki bo potekalo dne 12. 2. 2018 na sedežu Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v sejni sobi ob 13. uri.
14. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 30 dni od prejema končnih ponudb kandidatov, ki jih bo koncedent izbral za drugo fazo postopka konkurenčnega dialoga.
15. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktni osebi: Melita Moravec, tel. 02/584-44-86 e-pošta: obcina.verzej@siol.net.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani ponudniki posredovati po e-pošti na naslov: obcina.verzej@siol.net.
Naročnik (koncedent) bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Veržej: www.verzej.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
16. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Občine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”. Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo vloge se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vlog.
17. Program opravljanja dejavnosti javne službe: ponudnik mora k vlogi predložiti program opravljanja javne službe z oceno stroškov za celotno obdobje opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa.
18. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Občina Veržej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti