Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Št. 410-8/2017 Ob-1029/18, Stran 57
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17 in 76/17) in Lokalnega programa socialnega varstva v Občini Litija za leto 2018, sprejetega dne 20. 12. 2017 na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva ter programov in projektov veteranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane Občine Litije v letu 2018.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so določeni v 6. členu Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 26.000 EUR
– p.p. 2049 Rdeči križ: 11.000,00 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva 3.000,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti porabljena v letu 2018 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlogi morajo biti oddani do petka, 16. 2. 2018, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 16. 2. 2018) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo v letu 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov: torek, 20. 2. 2018, ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.
8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletnih straneh http://www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija