Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

85. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško, stran 495.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje prireditev in projektov, ki niso bili predmet sofinanciranja iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov Občine Laško v tekočem letu in pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Občine Laško.
2. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Iz proračuna Občine Laško se po tem pravilniku sofinancirajo:
– prireditve, za katere Občino Laško zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;
– večji projekti vlagateljev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Do sofinanciranja največ dveh prireditev ali projektov v tekočem letu imajo:
– društva in zveze društev, ki imajo sedež na območju Občine Laško in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– krajevne skupnosti na območju Občine Laško,
– javni zavodi s sedežem v Občini Laško.
(2) Društva, ki imajo sedež v Občini Laško in se ne morejo prijaviti na noben razpis ali poziv v Občini Laško, imajo pravico do prijave treh prireditev ali projektov.
4. člen 
(pogoji) 
(1) Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine Laško,
– biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
– imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Laško,
– imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjevati kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Laško.
(2) Izjemoma je lahko sofinancirana prireditev ali projekt, ki je izveden izven meja naše občine, če ima poseben pomen za promocijo občine.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
5. člen 
(uvedba postopka) 
(1) Postopek izbire prireditev in projektov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči objavo javnega poziva in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
6. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega najmanj dva iz občinske uprave. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem pozivu oziroma razpisni dokumentaciji,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
7. člen 
(javni poziv) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana komisija izvede javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško (v nadaljnjem besedilu: poziv).
(2) Poziv mora biti objavljen na spletni strani Občine Laško.
(3) Besedilo objave poziva mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca poziva;
– pravno podlago za izvedbo poziva;
– predmet javnega poziva;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu;
– navedbo meril za izbor in vrednotenje prireditev in projektov;
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge;
– datum in način odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva;
– kraj in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo.
(4) V pozivu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet poziva.
8. člen 
(odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija, ki se sestane praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev.
(2) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(3) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec poziva zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(4) Komisija pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih v petih delovnih dneh dopolnijo.
(5) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec poziva vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
9. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, pogojev in kriterijev določenih s pozivom oziroma razpisno dokumentacijo.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik.
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
10. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec poziva izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju prireditev in projektov.
11. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe.
(2) O pritožbi odloči župan v zakonskem roku. Odločitev župana je dokončna.
12. člen 
(pogodba) 
(1) Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Laško in izvajalcem, ki je bil izbran za sofinanciranje.
(2) Če vlagatelj v roku petnajstih dni ne vrne en izvod podpisane vloge, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE 
13. člen 
(kriteriji in merila) 
Prireditve in projekti se bodo ocenjevali na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje prireditev in projektov določenih v vsakoletnem javnem pozivu ob predhodnem soglasju Odbora za družbene dejavnosti in društva Občine Laško po naslednjih sklopih:
1. Kakovost, preglednost in inovativnost
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije
3. Pomen za promocijo in prepoznavnost Občine Laško
4. Celovita promocija prireditve ali projekta
5. Tradicionalnost prireditve (čas odvijanja prireditve pred letom poziva).
14. člen 
(znesek sofinanciranja) 
(1) Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve komisije oziroma ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta manjša.
(2) Vrednost se izračuna tako, da se ocenjena vrednost prireditve ali projekta deli s številom doseženih točk.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV IN PORABO SREDSTEV
15. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi.
(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem pozivu.
V. PREHODNE DOLOČBE 
16. člen 
(spremembe in dopolnitve pravilnika) 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, št. 20/08, 110/09, 104/11).
18. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-016/2017
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost