Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Št. 4201-0001/2018 Ob-1052/18, Stran 62
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Poslovnega načrta družbe za leto 2018 objavlja
javni razpis 
za prodajo vozil: IVECO EUROCARGO ML 150E25K IVECO EUROTRAKKER 190 E31H z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
II. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo za komunalne namene IVECO EUROCARGO ML 150E25K, inventarna številka: 02190, znamka: Iveco, tip, model: EUROCARGO ML 150 E25K, komercialna oznaka: ML 150 E25K, številka šasije: ZCFA1LJ0302505800, datum prve registracije: 22. 10. 2007, vrsta vozila: za komunalne namene, oblika nadgradnje: smetarski zabojnik, moč motorja (kW): 185, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 9.755, največja dovoljena masa (kg) 15.000, število km 192.896, barva: S0D, bela, novo svečo za stiskanje smeti, vozilo ni registrirano, izhodiščna cena 13.131,00 EUR brez DDV in 16.019,82 z DDV.
2. Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo IVECO EuroTrakker 190 E31H, inventarna številka: 01933, znamka: Iveco, tip, model: EuroTrakker 190 E31H, komercialna oznaka: 190 E31H, številka šasije: WJMA1VNS10C132305, datum prve registracije: 3. 9. 2004, vrsta vozila: tovorno vozilo, oblika nadgradnje: keson prekucnik, moč motorja (kW): 228, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 8.640, največja dovoljena masa (kg) 19.000, število km 232.898, barva: S2B, oranžna, keson na notranji strani ojačan z materialom hardock, vozilo ima priključek za namestitev snežnega pluga, vozilo ni registrirano, izhodiščna cena 10.209,00 EUR brez DDV in 12.454,98 z DDV.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 25. 1. 2018 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za vsako vozilo, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno plačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika in na spletni strani prodajalca www.kpv.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje do 25. 1. 2018),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno za posamezno vozilo.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi za posamezno vozilo je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno za isto vozilo, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki za omenjeno vozilo izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 100 EUR.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe za posamezno vozilo bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri za posamezno vozilo obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje posameznega vozila kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe za posamezno vozilo ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe za posamezno vozilo z zahtevanimi prilogami (ločeno za vsako vozilo posebej) naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 26. 1. 2018 do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, z oznako: »ne odpiraj-ponudba na javni razpis za prodajo »IVECO EUROCARGO ML 150E25K oziroma IVECO EUROTRAKKER 190 E31H««. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Pisne ponudbe je mogoče poslati tudi po elektronski pošti (scan dokumentov).
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika in na spletni strani prodajalca www.kpv.si, in sicer je potrebno za vsako vozilo oddati ločeno ponudbo z vsemi zahtevanimi obrazci, prilogami.
Odpiranje ponudb za vsa vozila je javno in se bo vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, dne 26. 1. 2018, in sicer:
– ob 11. uri za vozilo IVECO EUROCARGO ML 150E25K,
– ob 11.30 za vozilo IVECO EUROTRAKKER 190 E31H.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Martini Gabrijel, tel. 01/750-29-81 (dokumentacija) ter Bojanu Žagarju, tel. 01/750-29-79 (ogled vozil).
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

AAA Zlata odličnost