Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

Ob-1022/18, Stran 65
Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Razpisna komisija, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) razpisuje delovno mesto
direktor-ja/-ice
Inštituta za ekonomska raziskovanja 
Mandat direktor-ja/-ice traja 5 let, s predvidenim pričetkom dne 3. 4. 2018.
Kandidat/-ka za direktor-ja/-ico mora v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in Sklepom o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/98, 65/99, 13/03, 11/06 in 47/11) izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora doktorat znanosti s področja ekonomskih ved,
– izkazovati mora mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazovati mora sposobnost za organiziranje in vodenje,
– v zadnjih 5 letih mora imeti samostojno objavljena znanstvena ali strokovna dela z ekonomskega področja, ki dosegajo najmanj 100 točk po pravilniku, ki ureja izvolitev raziskovalcev v raziskovalne nazive,
– imeti mora izkušnje pri organiziranju in vodenju raziskovalnega dela na ekonomskem področju,
– aktivno mora obvladati najmanj dva tuja jezika,
– pripraviti mora razvojni program Inštituta za ekonomska raziskovanja za obdobje 2018–2023 (v nadaljevanju tudi: inštitut),
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju podobnih del in nalog.
Kandidat-i/-ke za direktor-ja/-ico morajo svoje prijave, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, razvojnim programom Inštituta za ekonomska raziskovanja, najkasneje v 8 dneh po objavi tega razpisa poslati na naslov: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisno komisijo«.
Kandidat-i/-ke za direktor-ja/-ico bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi tega razpisa.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, tel. 01/53-03-810.
Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Razpisna komisija 

AAA Zlata odličnost