Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

84. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško, stran 493.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje neprofitne in prostovoljne dejavnosti veteranskih organizacij, ki jih zagotavlja Občina Laško (v nadaljnjem besedilu: Občina) iz sredstev proračuna.
2. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo) 
Iz proračuna Občine se po tem pravilniku v posameznem koledarskem letu sofinancira redna neprofitna in prostovoljna dejavnost veteranskih organizacij, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa, oziroma tisti njihovi programi, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih javnih sredstev.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Do sofinanciranja programov so upravičene veteranske organizacije, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za ohranjanje vrednot polpretekle zgodovine in aktivno udejstvovanje veteranov na področju družbenega življenja v Občini.
(2) Za veteranske organizacije se po tem pravilniku štejejo veteranska društva, združenja in zveze.
4. člen 
(pogoji) 
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali podružnico na območju Občine oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine,
– da so v skladu z zakonodajo registrirani najmanj dve leti pred objavo razpisa,
– da prijavljene programe opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
– druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
5. člen 
(uvedba postopka) 
(1) Postopek izbire programov veteranskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
6. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega najmanj dva iz občinske uprave.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana komisija izvede javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Občini (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2) Razpis mora biti objavljen na spletni strani Občine.
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa;
– pravno podlago za izvedbo razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem pozivu;
– navedbo meril za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo;
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum in način odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa;
– kraj in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
8. člen 
(odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) Komisija pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih v petih delovnih dneh dopolnijo.
(6) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
9. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, pogojev in kriterijev določenih z javnim razpisom oziroma razpisni dokumentaciji. Na podlagi vsega tega pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov.
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
10. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju veteranskih organizacij.
11. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe.
(2) O pritožbi odloči župan v zakonskem roku. Odločitev župana je dokončna.
12. člen 
(pogodba) 
Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino in izvajalcem programa, ki je bil izbran za sofinanciranje.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV 
13. člen 
(kriteriji in merila) 
Programi veteranskih organizacij se bodo ocenjevali na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov veteranskih organizacij določenih v vsakoletnem javnem razpisu ob predhodnem soglasju Odbora za družbene dejavnosti in društva Občine Laško po naslednjih sklopih:
1. Merila za izračun sofinanciranja glede na število članov s stalnim prebivališčem v Občini Laško, ki so plačali članarino v preteklem letu;
2. Aktivnosti za razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil;
3. Vrednotenje prijavljenega programa.
14. člen 
(znesek sofinanciranja) 
(1) Znesek sofinanciranja posameznega programa se določi tako, da se število točk, ki jih prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se izračuna tako, da se skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, deli s številom točk vseh programov oziroma dejavnosti izbranih za sofinanciranje.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV IN PORABO SREDSTEV 
15. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi.
(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem razpisu.
V. PREHODNE DOLOČBE 
16. člen 
(spremembe in dopolnitve pravilnika) 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/10).
18. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2017
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost