Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

81. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ”Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” – za ureditveno območje VI, stran 396.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” – za ureditveno območje VI 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” (v nadaljnjem besedilu LN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN
Ureditveno območje ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin (Uradni list RS, št. 139/06, 40/10 – spremembe in dopolnitve, 1/12 – obvezna razlaga, 80/12 – spremembe in dopolnitve). Spremembe in dopolnitve LN so potrebne zaradi pobude investitorja glede prilagoditve načrtovanih ureditev stanju na terenu in zaradi spremenjenih rešitev, ki so primernejše s funkcionalnega in okoljevarstvenega vidika.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev LN zajema območje VI Storitveno, proizvodna, trgovska, oskrbna, poslovna in izobraževalna cona veljavnega LN.
4. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela spremembe in dopolnitve LN na podlagi prikaza stanja prostora, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
5. 
Nosilci urejanja prostora 
Vsi nosilci urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi veljavnega LN, sodelujejo tudi kot nosilci urejanja prostora pri spremembi in dopolnitvi LN. V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev LN se osnutek LN posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da v predpisanem roku pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve LN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN 
Na podlagi določbe 61.a člena ZPNačrt se bo priprava sprememb in dopolnitev LN vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor oziroma prilagoditve načrtovanih ureditev stanju na terenu in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. V postopku priprave sprememb in dopolnitev LN se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni LN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo LN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Št. 3505-34/2017
Koper, dne 22. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08) il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di sito riferito alla “Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermino” – per il comparto VI 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di sito riferito alla “Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermino” (nel seguito PS).
2. 
Valutazione dello stato e motivazioni per la predisposizione delle modifiche e integrazioni del PS 
La zona d'intervento è regolata dal Decreto sul piano di sito comunale riferito alla “Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermino” (Gazzetta uff. della RS, n. 139/06, 40/10 – modifiche ed integrazioni, 1/12 – interpretazione autentica, 80/12 – modifiche ed integrazioni). Le modifiche e le integrazioni del PS sono necessarie per l'accoglimento della proposta dell'investitore in merito all'adeguamento delle sistemazioni pianificate allo stato del terreno, nonché a causa dell'introduzione di nuove soluzioni che sono più appropriate dal punto di vista funzionale e ambientale.
3. 
Zona delle modifiche ed integrazioni del PRPC 
L'area interessata dalle modifiche ed integrazioni al PS comprende il comparto VI – Zona dei servizi, delle attività produttive, commerciale, di rifornimento, direzionale e di formazione del PS.
4. 
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche 
Nel predisporre le modifiche ed integrazioni al PS, il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
5. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Tutti gli enti preposti alla pianificazione del territorio che hanno partecipato alla predisposizione del PS vigente, prendono parte anche alla realizzazione delle modifiche ed integrazioni del medesimo. Nella procedura si includono anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio, qualora durante la predisposizione del documento risultasse necessario.
Nell'ambito della procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PS, la bozza del medesimo deve essere inoltrata al ministero competente in materia di tutela ambientale, il quale ha il dovere di informare per iscritto e nei tempi previsti, se relativamente alle dette modifiche ed integrazioni al PS, sia necessario elaborare la valutazione integrale dell'impatto ambientale.
6. 
Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni al PS 
In virtù della disposizione dell'articolo 61a della Legge sulla pianificazione del territorio, le modifiche ed integrazioni al PS saranno condotte mediante procedura abbreviata, in quanto esse interessano esclusivamente singoli interventi nel territorio ovvero gli adattamenti delle sistemazioni pianificate sul territorio e non incidono sugli assetti territoriali pianificati. Nell’ambito della procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni del presente decreto, il termine per la presentazione delle linee guida e pareri viene ridotto a 15 giorni, ugualmente viene ridotta la durata dell'esposizione al pubblico.
Qualora, il ministero competente per la tutela ambientale accertasse che sia necessario compiere la valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vengono presi in considerazione anche i tempi previsti dalla Legge per la tutela ambientale.
7. 
Obblighi di finanziamento della predisposizione delle modifiche e delle integrazioni del PRPC 
L'ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, il procedimento di predisposizione e di approvazione dell'atto è condotto dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio. La predisposizione del PS viene finanziata dal proponente il quale stipula a tale fine un contratto con il pianificatore; quest’ultimo deve possedere i requisiti per la pianificazione del territorio, prescritti dalla legge.
8. 
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; la delibera viene pubblicata pure sul sito internet del Comune città di Capodistria www.koper.si.
N. 3505 -34/2017
Capodistria, 22. dicembre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti