Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-2/2018-2 Ob-1093/18, Stran 111
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17) in sklepa o izvedbi javnega razpisa, št. 430-2/2018-1 z dne 9. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov dela društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma zveza društev, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa področna zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega programa dela,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov,
– delujejo na oziroma za področje kmetijstva najmanj eno leto (registracija).
3. Okvirna vrednost: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.900,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Programi društev na področju kmetijstva 2018«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, 03/56-55-713).
8. Rok za oddajo vlog: rok za predložitev vlog je 21. 2. 2018 do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure na naslov naročnika. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 22. 2. 2018 ob 8. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti