Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 5100-1/2018-1 Ob-1132/18, Stran 88
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo in št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki je na javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili madžarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu NKFIH (gl. povezavo).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne projekte.
5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih projektov
(1) Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in bo NKFIH sofinancirala madžarski del.
(2) Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci.
(3) Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
(4) Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17; v nadaljevanju: uredba), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 raziskovalnih ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 raziskovalnimi urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 raziskovalnih ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število raziskovalnih ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 raziskovalnih ur.
(5) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 raziskovalnih ur letno (1 FTE)) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Vodja raziskovalnega projekta mora biti v RO, ki izvaja raziskovalni projekt, zaposlen najmanj v obsegu 40 % polnega delovnega časa.
(6) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
(7) Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnih projektov, razen pri zamiku začetka sofinanciranja.
(8) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
(9) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(10) Znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
(11) Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno oziroma za podoktorski projekt 1700 raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B.
(12) Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni projekti.
(13) Raziskovalni projekti trajajo tri leta oziroma podoktorski projekti dve leti.
(14) Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata biti jasno razvidna.
6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenske sklope madžarsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija NKFIH ocenila pozitivno in bo NKFIH sofinancirala madžarski sklop, do največ 350.000 EUR novih sprejetih obveznosti letno.
7. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z uredbo. Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
Predvideni začetek sofinanciranja je v obdobju med 1. 9. 2018 in 1. 12. 2018.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures z dne 4. 4. 2014 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja, NKFIH obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v sofinanciranje, ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2018. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo NKFIH« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
9.2. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-PROJ-LA-2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 15. 2. 2018 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 15. 2. 2018 do 15. ure (poštni žig).
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS- DPNKFIH-2018.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 21. 2. 2018 ob 10. uri v prostorih agencije.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijavitelju; razen v primeru, da iz ovojnice ni možno razbrati prijavitelja, se prijava odpre.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti