Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-4/2017-2 Ob-1106/18, Stran 117
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17) in sklepa župana št. 430-4/2017-1 z dne 10. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij, katerih vsebina vključuje:
– krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohranjanje izročil,
– informiranje in svetovanje svojim članom,
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja …),
– organizacijo prireditev (proslave, spominske slovesnosti …),
– spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe veteranskih in častniških združenj in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– redno delujejo najmanj dve leti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo prijavljenih programov,
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje v letu 2018.
Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.
4. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih organizacij: ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih organizacij bo izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, v letu 2018 znaša 8.000,00 EUR.
6. Rok za porabo sredstev: programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 31. 12. 2018.
7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si ter v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba: Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730 ali e naslov: blanka.smit@zagorje.si).
9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Javni razpis – Veteranske in častniške organizacije 2018 – Ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je 2. februar 2018 do 10. ure. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov veteranskih organizacij na podlagi podatkov iz vloge bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2018.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti