Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-7/2018-2 Ob-1103/18, Stran 112
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), 214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16), sklepa župana številka 430-7/2018 z dne 10. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2018
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet razpisa: sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2018.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni. Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2018 oziroma v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji Občine Zagorje ob Savi.
III. Določitev obdobja za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 oziroma v obdobju na katerega se je prijavitelj prijavil.
IV. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, združenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov.
V. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– društva, združenja ter zavodi, ki opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so pomembne za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine Zagorje ob Savi. Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni projekt, program ali prireditev izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali pa se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu;
– da projekt, program ali prireditev omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi;
– da ima projekt, program ali prireditev zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, programa ali projekta;
– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, programe ali prireditve za posamezno razpisano obdobje. V posameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo le en projekt, program ali prireditev, v celotnem razpisanem obdobju pa največ tri projekte, programe ali prireditve;
– če projekt, program ali prireditev organizira več izvajalcev je do sredstev upravičen le en izvajalec oziroma glavni nosilec projekta, programa, prireditve.
VI. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2018 znaša 30.000,00 EUR, od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih delih, in sicer:
a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018: 6.000,00 EUR
b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018: 9.000,00 EUR
c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018: 6.000,00 EUR
d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018: 9.000,00 EUR.
V primeru, da se sredstva v posameznem razpisanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednje razpisano obdobje. V primeru, da v posameznem razpisanem obdobju odobrena sredstva za sofinanciranje prijavljenih projektov, programov in prireditev presežejo višino razpisanih sredstev za obdobje, lahko komisija s sklepom župana vsem prejemnikom odobrena sredstva zniža v enakem odstotku glede na razpoložljiva sredstva za obdobje.
VII. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontaktna oseba je Nataša Jerman Rajh, oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo. Informacije na tel. 03/56-55-725.
VIII. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov
Vloge izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici po pošti ali pa jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev 2018«. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do:
a) 1. aprila 2018 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
b) 1. julija 2018 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018
c) 1. septembra 2018 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018
d) 4. novembra 2018 do 12. ure, za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov pošiljatelja, v nasprotnem primeru komisija prijave ne bo odpirala.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave bodo prijaviteljem vrnjene. Prijave, ki bodo prispele za drugo razpisano obdobje pa bodo obravnavane med vlogami prispelimi na razpis za drugo razpisano obdobje.
IX. Obravnava prijav
Prijave bo po zaključku roka za vsako razpisano obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog iz razpisanega obdobja.
Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
X. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa
Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda sklepe o izboru prejemnikov. Prejemnike se hkrati pozove k podpisu pogodbe, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev. Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Zagorje ob Savi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti