Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša), stran 593.

  
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZureP-2) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 26. redni seji dne 21. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša) 
1. člen
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03 in 31/14) se v 1. členu na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša)).«.
2. člen 
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša) vsebujejo tekstualni in grafični del. Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vila hiša) vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta (vila hiša).
(2) Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vila hiša) vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vila hiša):
1. izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:3000,
2. območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vila hiša) z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:500,
3. zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:750,
4. prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 1:750,
5. prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred požarom v merilu 1:750,
6. načrt parcelacije v merilu 1:750.
(3) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša) imajo naslednje priloge:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. smernice in mnenja,
4. obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vila hiša),
5. povzetek za javnost.«.
3. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 4134/8, 4134/9, 4134/12, 4134/13, 4134/14, 4134/15, 4134/16, 4134/17, 4134/18, 4134/19, 4134/20,4145/1, 4145/2, 4145/4, 4145/8, 4145/9, 4145/10, 4145/11, 4145/12, 4145/13, 4145/14, 4145/15, 4155/1, 4155/2, 4158/3, 4158/4, vse k.o. Murska Sobota.
(2) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša) se nanašajo le na del območja skladno s prikazom v grafičnem delu.«.
4. člen 
V šesti alineji drugega odstavka 5. člena se na koncu besedila podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Na zemljiških parcelah, ki so večje od 1.000 m2 in so namenjene gradnji samostojnih hiš je poleg faktorja zazidanosti parcele (z) potrebno upoštevati tudi faktor izrabe parcele (i), kateri je največ 0,4 in se določi kot razmerje med bruto tlorisna površina objekta nad nivojem terena in celotno površino parcele namenjene gradnji;«.
5. člen 
Za petim odstavkom 9. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Območje zazidalnega načrta se nahaja znotraj širšega okoliša območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi. Za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,00 m, je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo.«.
6. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša) se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
7. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša) se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2017-18(740)
Murska Sobota, dne 21. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti