Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

126. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Črnomelj, stran 568.

  
Na podlagi 16. in 21. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
občinskega sveta Občine Črnomelj 
1. člen 
V Poslovniku občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13) se v prvem odstavku 2. člena za besedami »in njihovih članov« doda besedilo »ter svetov krajevnih skupnosti«.
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«
Peti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Svet se sestaja tudi na slavnostnih in žalnih sejah.«
3. člen 
V 7. členu se v celotnem besedilu beseda »pečat« nadomesti z »žig«.
4. člen 
V 14. členu se v drugi alineji tretjega odstavka črta besedilo »(amandmaje)«.
5. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se črta besedilo »ali direktorju občinske uprave«.
6. člen 
Spremenijo se sedmi, osmi in deveti odstavek 18. člena, ki po novem glasijo:
»Pri obravnavi vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave. Na posamezno vprašanje ali pobudo lahko, po pooblastilu župana, poda odgovor tudi direktor ali uslužbenec občinske uprave.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.
Župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno pa morata odgovoriti na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti praviloma posredovan vsem članom sveta s sklicem ali pa na prvi naslednji redni seji,najkasneje pa v treh mesecih od seje, na kateri je bilo vprašanje postavljeno.«
7. člen 
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi:
»Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih na podlagi ustave določata zakon in statut občine.«
8. člen 
24. člen se spremeni tako, da glasi:
»Župan, podžupan ali član sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta, lahko za posamezno sejo sveta svoja stališča o pomembnejših zadevah koordinira s svetniškimi skupinami in posameznimi člani občinskega sveta.«
9. člen 
V drugem odstavku 25. člena se črta besedilo »direktorju občinske uprave, predsedniku nadzornega odbora občine« in vejica, ki stoji za to besedno zvezo.
10. člen 
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da glasi:
»V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času kot je mogoče sklicati sejo občinskega sveta ali v primerih, ko je potrebno sprejeti določitev v krajšem roku kot je načrtovan sklic redne seje občinskega sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti na dopisni seji.«
11. člen 
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »oziroma direktor občinske uprave«.
12. člen 
V drugem odstavku 31. člena se črta besedilo »jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče« in vejica.
13. člen 
V tretjem odstavku 32. člena se besedi »vsaj tri« nadomestita s »sedem«.
14. člen 
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člena, ki glasita:
»33.a člen 
Slavnostno in žalno sejo skliče župan.
Slavnostna seja se lahko skliče ob praznikih in drugih svečanih priložnostih.
Žalna seja se skliče ob smrti občinskega funkcionarja ali za lokalno skupnost pomembne javne osebnosti.
Na slavnostno in žalno sejo se vabijo člani občinskega sveta in druge osebe, za katere tako določi župan.
33.b člen 
Za slavnostno in žalno sejo se ne uporabljajo določbe tega poslovnika, razen če je to posebej določeno.«
15. člen 
V prvem odstavku 37. člena se črta besedilo »(sprejetem)«.
16. člen 
V četrtem odstavku 38. člena se pred besedilom »10 minut« doda beseda »največ«.
V osmem odstavku se besedna zveza »župan ali direktor« spremeni v »župan in direktor«.
17. člen 
V 44. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Prepovedano je nepooblaščeno zvočno, slikovno in video snemanje.«
18. člen 
V tretjem odstavku 49. člena se besedilo »v sejni sobi (dvorani)« nadomesti z »v sejni dvorani«.
19. člen 
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da glasi:
»S tajnim glasovanjem svet odloča, če tako sklene, na obrazložen predlog pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju ali če to zahteva, na obrazložen predlog, najmanj četrtina članov sveta pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.«
20. člen 
V drugem odstavku 56. člena se za besedo predsedujočega pika nadomesti z vejico in doda besedilo »tako da je zagotovljena politično pluralna sestava komisije.«. Črta se stavek: »Eden izmed predlaganih članov mora biti obvezno iz vrst opozicije.« in se namesto njega zapiše: »Če je v občinskem svetu oblikovana opozicija, mora biti eden izmed predlaganih članov obvezno iz vrst opozicije.«
21. člen 
V drugi alineji drugega odstavka 57. člena se popravi zapis, tako da pravilno glasi: »predmet glasovanja«.
22. člen 
Prvi in drugi odstavek 61. člena se spremenita tako, da glasita:
»Potek seje sveta, za potrebe sestave zapisnika, snema s tonsko snemalno napravo oseba, ki vodi zapisnik.
Zvočni zapis se hrani v tekoči zbirki in se ob prenosu v stalno zbirko dokumentarnega gradiva izloči iz dosjeja seje sveta, na kateri je bil posnet.«
23. člen 
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, glasi:
»Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.«
24. člen 
V drugem odstavku 68. člena se za besedo »županu« briše vejica in se doda beseda »ali«.
25. člen 
Briše se 73. člen.
26. člen 
V 74. členu se pred besedo »predlog« doda beseda »obrazložen«.
27. člen 
V 76. členu se za besedilom »direktor občinske uprave in predsedujoči« doda beseda »sveta«.
28. člen 
Za 79. členom se dodata nova 79.a in 79.b člena, ki glasita:
»79.a člen 
Predlagatelj predpisa ali splošnega akta povabi strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim vabilom, kateremu je priložen osnutek akta, na spletni strani občine.
Predlagatelj ob objavi poziva iz prejšnjega odstavka določi tudi primeren rok za odziv strokovne in druge javnosti.
Poleg načina iz prvega odstavka tega člena, lahko predlagatelj zagotovi sodelovanje javnosti pri pripravi predpisa tudi z obravnavo na posvetih, delavnicah ali na druge ustrezne načine.
Javnost se ne povabi k sodelovanju pri pripravi predlogov predpisov v primerih, ko po naravi stvari to ni mogoče.
V kolikor je sodelovanje javnosti pri sprejemanju določene vrste občinskih splošnih aktov z zakonodajo urejeno drugače, se sodelovanje javnosti uresničuje skladno s to zakonodajo.
79.b člen 
Če je pri pripravi predpisa ali splošnega akta sodeloval zunanji strokovnjak ali pravna oseba, se ob objavi predloga predpisa posreduje v svetovni splet tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firme ter naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi akta.«
29. člen 
Drugi in tretji odstavek 80. člena se spremenita tako, da glasita:
»Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, pravno podlago, besedilo členov in obrazložitev.
Obrazložitev obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka, predstavitev sodelovanja javnosti, oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka ter osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firme ter naslov pravne osebe, če je sodelovala pri pripravi odloka. Glede na vsebino odloka mora biti obrazložitvi priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.«
30. člen 
V sedmem odstavku 88. člena se na koncu doda stavek, ki glasi: »O amandmaju, ki ne upošteva določil o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki, se ne glasuje.«
31. člen 
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki glasi:
»90.a člen 
Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom po postopku kot je določen s tem poslovnikom za sprejem odlokov.
Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o sprejemu odloka konča.
Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma iz prejšnjega odstavka.«
32. člen 
V tretjem odstavku 95. člena se za besedo »objavi« doda besedilo »v uradnem glasilu občine«.
33. člen 
V drugem odstavku 97. člena se črta besedilo: »(večina opredeljenih glasov navzočih članov)«.
34. člen 
V prvem odstavku 109. člena se za besedo »župan« doda vejica in beseda »podžupan«.
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»Podžupanu preneha funkcija, ko odstop pisno sporoči županu.«
35. člen 
V prvem odstavku 110. člena se črta beseda »podžupan« in vejica, ki stoji za to besedo.
Drugi in tretji odstavek 110. čelna se spremenita tako, da glasita:
»Funkcija oziroma članstvo preneha z dnem, ko je podana odstopna izjava.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva občinskemu svetu v imenovanje predlaga novega kandidata.«
36. člen 
Drugi odstavek 113. člena se spremeni tako, da glasi:
»Javnost dela se zagotavlja:
– z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni strani občine,
– z zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in pravnim osebam na njihovo zahtevo,
– z objavljanjem sklicev sej sveta z dnevnimi redi in gradivi,
– z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,
– z objavljanjem predlogov splošnih aktov občine, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov,
– z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, programov, strategij, stališč, mnenj in navodil, ki so splošnega pomena,
– z objavljanjem neuradnih prečiščenih besedil splošnih aktov občine ter uradnih prečiščenih besedil splošnih aktov občine,
– z obvestili za javnost,
– s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja,
– z navzočnostjo občanov in z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta
– ter na druge načine.«
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»Ob objavi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil se z namenom zagotavljanja transparentnosti postopka sprejemanja predpisa ali akta posreduje v svetovni splet tudi osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri njegovi pripravi.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2013
Črnomelj, dne 20. decembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti