Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

100-001/2018-1 Ob-1094/18, Stran 120
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 22. členom Statuta Ljudske univerze Ravne na Koroškem in 52. členom Poslovnika Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Ravne na Koroškem 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje);
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zahtevani stopnji izobrazbe, od tega najmanj 3 leta pri pedagoško andragoškem delu z odraslimi;
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Kandidati/kandidatke morajo imeti andragoške, pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje tujega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju nacionalnih projektov.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti overjene kopije dokazila o izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Predviden začetek dela je 1. 5. 2018. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja za polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 10 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Razpis se objavi na Zavodu za zaposlovanje, Urad za delo Ravne na Koroškem, na spletni strani zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem: www.lu-ravne.si, na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si in v Uradnem listu RS.
Prijave kandidatov, ki k prijavi ne bodo priložili vseh zahtevanih dokazil, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. S kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bo svet zavoda lahko opravil informativne razgovore.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa lahko kandidati pridobijo na zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Darinka Gostenčnik, tel. 02/821-50-73, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma po e-pošti: lu-ravne@siol.net.
Celotna vsebina razpisa (z roki, obveznimi prilogami k prijavi in podobno) je na voljo na spletnih straneh Ljudske univerze Ravne na Koroškem in Uradnem listu RS.
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem