Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

100-001/2018-1 Ob-1094/18, Stran 120
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 22. členom Statuta Ljudske univerze Ravne na Koroškem in 52. členom Poslovnika Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Ravne na Koroškem 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje);
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zahtevani stopnji izobrazbe, od tega najmanj 3 leta pri pedagoško andragoškem delu z odraslimi;
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Kandidati/kandidatke morajo imeti andragoške, pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje tujega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju nacionalnih projektov.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti overjene kopije dokazila o izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Predviden začetek dela je 1. 5. 2018. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja za polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 10 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Razpis se objavi na Zavodu za zaposlovanje, Urad za delo Ravne na Koroškem, na spletni strani zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem: www.lu-ravne.si, na spletni strani Občine Ravne na Koroškem www.ravne.si in v Uradnem listu RS.
Prijave kandidatov, ki k prijavi ne bodo priložili vseh zahtevanih dokazil, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. S kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bo svet zavoda lahko opravil informativne razgovore.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa lahko kandidati pridobijo na zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Darinka Gostenčnik, tel. 02/821-50-73, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma po e-pošti: lu-ravne@siol.net.
Celotna vsebina razpisa (z roki, obveznimi prilogami k prijavi in podobno) je na voljo na spletnih straneh Ljudske univerze Ravne na Koroškem in Uradnem listu RS.
Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti