Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

117. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 556.

  
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 586. člena, drugega odstavka 597. člena, tretjega odstavka 598. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen 
V Sklepu o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 18/16; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v tretjem odstavku 4. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K)« nadomesti z besedilom:
»(Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17)«.
V četrtem odstavku 4. člena se besedilo »navedena v MRS 32, MRS 39 in MSRP 7« nadomesti z besedilom »kot jih zahtevajo mednarodni standardi računovodskega poročanja«.
2. člen 
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja o naložbah, ki je priloga in sestavni del Sklepa (v nadaljnjem besedilu: Navodilo), se v tretjem odstavku I. dela prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Seštevki knjigovodskih vrednosti naložb v poročilu, skupaj s popravki vrednosti (zaporedne številke (27)), (28) in (29) II. točke tega navodila), razvrščeni po posameznih kontih (zaporedna številka (30) II. točke tega navodila), se morajo ujemati z vrednostmi v bilanci stanja poročevalca, sestavljenimi za namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor.«
V začetku drugega stavka I. dela Navodila se besedi »v kolikor« zamenjata z besedo »če«.
3. člen 
V točki (1) II. dela Navodila se črta besedilo »: vpiše se dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.«
4. člen 
V točki (11) II. dela Navodila se številka (33) nadomesti s številko (35).
5. člen 
V točki (18) II. dela Navodila se besedi »v kolikor« nadomestita z besedo »če«.
6. člen 
Točka (19) II. dela Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»(19) Kategorija finančnih instrumentov: vpiše se ena od naslednjih kratic: FVPL, AC, FVOCI.«
7. člen 
V točki (26) II. dela Navodila se črta beseda »pa«.
8. člen 
Za točko (26) II. dela Navodila se dodata novi točki (27) in (28), ki se glasita:
»(27) Popravek vrednosti za pričakovane kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju.
(28) Popravek vrednosti za pričakovane kreditne izgube v celotnem obdobju trajanja.«
Dosedanje točke (27) do (33) postanejo točke (29) do (35).
9. člen 
Točka (29) II. dela Navodila se spremeni tako, da se glasi:
»(29) Knjigovodska vrednost naložbe: (v primeru finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, pred prilagoditvijo za katerikoli popravek vrednosti iz naslova oslabitve).«
10. člen 
V točki (34) II. dela Navodila se besedi »v kolikor« nadomestita z besedo »če«.
11. člen 
V III. delu Navodila se v razdelku Seznam šifrantov doda seznam 6, ki se glasi:
»6. šifrant kategorij finančnih inštrumentov«.
12. člen 
V III. delu Navodila se za šifrantom 5. šifrant povezanih oseb doda nov šifrant, ki se glasi:
»6. šifrant kategorij finančnih instrumentov:
6.1. FVPL – v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid«
6.2. AC – v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »odplačna vrednost«
6.3. FVOCI – v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa.«
13. člen 
Prvo poročanje po Sklepu, pri katerem se upoštevajo določbe tega sklepa, je poročanje po stanju na dan 31. januar 2018.
14. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2018-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2018
EVA 2017-1611-0120
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti