Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-2/2018-2 Ob-1088/18, Stran 96
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 54/15), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Sežana
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2018
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči »de minimis«.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018, ki je na razpolago na proračunski postavki 110211-Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, znaša 66.000,00 EUR, od tega za:
UKREPI
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
DELEŽ
UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
38.000,00 EUR
57,58 %
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
38.000,00 EUR
57,58 %
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
28.000,00 EUR
42,42 %
Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
11.000,00 EUR
16,67 %
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
9.500,00 EUR
14,39 %
Nove investicije za delo v gozdu
7.500,00 EUR
11,36 %
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Pri obravnavi vlog, se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost upošteva vrednost 20.000,00 EUR. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2018 lahko prejme posamezen upravičenec, je 10.000,00 EUR.
3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bojo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sežana in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 za naslednji dve leti.
4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):
1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme;
– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški ureditve novih površin trajnih nasadov;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetijskega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja za čebelarje.
Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah, zemljiško knjižni izpisek, najemna ali zakupna pogodba, soglasje lastnika … Opomba: pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje ali adaptacije čebelnjakov);
– ponudba oziroma predračun tekočega leta za načrtovano naložbo;
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe oziroma izpis iz registra čebelnjakov);
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do vključno 5. 9. 2018 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdobja od izdanega sklepa do vključno 31. 8. 2018 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2018 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do vključno 5. 9. 2018.
Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upravičenem strošku:
Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov je poleg skupnih pogojev potrebno še:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna;
– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga pripravi za to pristojna institucija;
– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali;
– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo gospodarskega poslopja – vinska klet je minimalno v obdelavi 2 ha vinogradov;
– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo ostalih gospodarskih poslopij je pogoj: govedoreja – 10 GVŽ, prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev, drobnica – 50 živali oziroma 3 ha primerljivih površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).
Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev še:
– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).
Pri upravičenem strošku nakup nove opreme hlevov in gospodarskih poslopij je poleg skupnih pogojev še pogoj:
– minimalno število živali:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
oziroma 
– 3 ha primerljivih površin v obdelavi.
Pri upravičenem strošku ureditev trajnega nasada je poleg skupnih pogojev potrebno še:
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo in predračuni,
– Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (izdajatelj Upravna enota),
– površina za ureditev trajnega nasada mora biti 10 ar in več.
Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adaptacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, da mora imeti:
– kmetijsko gospodarstvo minimalno 30 čebeljih družin.
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi je poleg skupnih pogojev še:
– minimalni pogoj 3 ha primerljivih površin v obdelavi in
– opis postavitve zaščite s skicami (napisati zaščito primerno vrsti pred katero se varuje).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2018«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 3),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 4).
Pri upravičenem strošku nakup in postavitev opreme za zaščito pred divjadjo, pticami in velikimi zvermi velja: Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV.
Za ostale upravičene stroške velja: Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000 EUR brez DDV. Razen za upravičen strošek ureditve novih površin trajnih nasadov za katere ni določene omejitve.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
A. 1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, pašnike;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme za zaščito pred divjadjo in velikimi zvermi.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ travojedih živali na ha, največja pa 1,8 travojedih živali GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu,
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, v kolikor je potrebno,
– predračun tekočega leta za stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem (npr. Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah, zemljiško knjižni izpisek, najemna ali zakupna pogodba ali soglasje lastnika najmanj za 5 let),
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba,
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev do vključno 5. 9. 2018 obvezno predložiti še račun z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdobja od izdanega sklepa do vključno 31. 8. 2018 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.). Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2018 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do vključno 5. 9. 2018.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2018«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 3),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 4).
Iz predloženega načrta oziroma predračuna/predračunov mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR brez DDV.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B. 1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.).
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina,
– upravičenci obdelujejo 1 ha vinograda,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 5. 9. 2018 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – Ukrep B.1. 2018«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV.
5. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.) v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– stroški nakupa nove opreme in naprav;
– promocija (katalogi, zloženke ipd.).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine in naložba bo izvedena na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (samo v primeru izgradnje ali obnove objekta);
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov (samo v primeru izgradnje ali obnove objekta);
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;
– pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 30;
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun morajo do vključno 5. 9. 2018 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis- Ukrep B.2. 2018«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 1.000 EUR brez DDV.
Za promocijo velja: Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 200 EUR brez DDV.
5. B.3. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, cepilci, vitli in zaščitna oprema za delo v gozdu …).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Sežana in imajo v lasti ali zakupu vsaj 2 ha gozdne površine na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel – Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah,
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev,
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Zavod za gozdove,
– dokazilo o opravljenem tečaju Varno delo z motorno žago oziroma dokazilo o poklicni izobrazbi gozdar – gozdarski sekač (vsaj eden izmed članov kmet. gospodarstva, ki je vpisan v RKG),
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 5. 9. 2018 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis- Ukrep B.3. 2018«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Izjava 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 700,00 EUR brez DDV.
6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2018.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Sežana in do vključno 31. 8. 2018. Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – Skupinske izjeme – Ukrep ___« ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis – Ukrep _______« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1) ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
Slika 1
Rok za vložitev vlog je do vključno 16. 2. 2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote.
9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba 67, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti