Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 1108-3/2016-119 Ob-1142/18, Stran 90
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 – skl. US, 43/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), (Uradni list RS, št. 71/17); Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), (Uradni list RS, št. 80/16, 71/17); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7 2016, s spremembama z dne 29. 7. 2016 – tehnični popravek in 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16 in 12/17 – popr., 23/17), sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri št. 5442-244/2017/14, z dne 31. 8. 2017 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/12, z dne 14. 9. 2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017, ki jo izvaja sklad.
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EPK za obdobje 2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja«.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.
2.3. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.
2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EPK za obdobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 13. členom Uredbe 1304/2013/EU se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila srednjih poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo tudi programe višjega strokovnega izobraževanja oziroma razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 37 % za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine so dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.
3.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila
1
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje; 
– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 31. 1. 2018;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih zapadlih za dan 31. 1. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, sklad na preteklih razpisih ni sofinanciral spodbude v istem izobraževalnem programu;
– Pogoj se preverja v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7
dijaki in študenti, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, so morali biti v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega so opravili praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje;
– Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, ki ga izda šola
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8
študentom, ki izredno študirajo, šola ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje spodbud za izredne študente).
– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih
* Če šola ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Pogoji
Dokazila
1
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a
2
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C) oziroma v katerikoli podobni okoliščini,
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 31. 1. 2018,
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih za dan 31. 1. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta,
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
6
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, sklad na preteklih razpisih ni sofinanciral spodbude v istem izobraževalnem programu,
– Pogoj se preverja v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7
delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17) od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge,
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
8
prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu,
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
9
izvršil je plačilo prijavljeni osebi v skladu s predpisi (plačilo nagrade dijakom oziroma študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake oziroma pogodbe o praktičnem izobraževanju za študente),
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
10
z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja spodbudo v času opravljanja praktičnega izobraževanja, ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti niso delali za delodajalca preko svojega s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo spodbude za izredne študente).
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
* Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819) in preverjanje na terenu.
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec (v nadaljevanju soprijavitelja) potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije.
3.4 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program
3.4.1 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec je izvedel najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2014/2015 do 2016/2017, pri čemer se upošteva samo praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
Če je dijak opravil praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po učni pogodbi.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal, vendar le do vključno šolskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
3.4.2 Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja.
– Delodajalec je izvedel najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2015/2016 do 2016/2017.
Če je študent opravil praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se spodbuda sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov po pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal, vendar le do vključno študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014. dalje.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 3.900.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2018 naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 3.900.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 2.457.000,00EUR, od tega:
– 1.965.600,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
– 491.400,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 1.443.000,00 EUR, od tega:
– 1.154.400,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 288.600,00EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah: 63 % za KRVS in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018.
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2018, do 31. 12. 2018.
6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente:
– javni razpis
– razpisna dokumentacija
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo soprijaviteljema izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Skladno s točko 3 tega javnega razpisa, vlogo na javni razpis pošlje šola, pri čemer šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo, nastopata kot soprijavitelja.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom, žigosane obrazce ter dokazila:
1. prijavni obrazec za šole;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži v vlogi le v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
6. potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu;
7. pravilno opremljeno ovojnico.
Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški in način financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz 3.4. točke javnega razpisa, so:
– Strošek »spodbuda delodajalcem«: povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki vključujejo sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta;
– Standardni strošek na enoto administrativno-tehnična podpora s strani šole: povrnitev dela stroškov šolam za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
Strošek spodbuda delodajalcem
Sofinanciranje stroška »spodbud delodajalcem« bo v okviru tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja se kot spodbuda delodajalcem dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v srednjem poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo učna mesta za dijake oziroma študente.
Ministrstvo je dne 21. 8. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v letih 2016–2017, št. dokumenta 5442-244/2017/6. Skladno z navedeno metodologijo je višina spodbude, ki se izplača delodajalcu, naslednja:
– med 490,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi;
– med 750,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju.
Dokončna višina spodbude za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 je odvisna od števila in obsega prijav na javni razpis in jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje.
Upravičen strošek »spodbuda delodajalcem«, se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje (zahtevek delodajalca za sofinanciranje) ter s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, ki se priloži vlogi.
Standardni strošek na enoto: administrativno-tehnična podpora s strani šole
Sofinanciranje standardnega stroška na enoto: administrativno-tehnična podpora s strani šole bo v okviru tega javnega razpisa potekalo po sistemu standardne lestvice stroška na enoto (poenostavljena oblika nepovratnih sredstev in vračljive podpore), skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo je dne 21. 8. 2017 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto za izvajanje programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017, št. dokumenta 5442-244/2017/7, ki določa standardno lestvico stroškov na enoto administrativno-tehnična pomoč s strani šole. Šoli se za vsako odobreno spodbudo delodajalcu za praktično usposabljanje enega dijaka ali praktično izobraževanje enega študenta izplača znesek v višini 21,00 EUR. V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več delodajalcih, šola za vsakega posameznega delodajalca, ki mu je odobrena spodbuda, prejme po 21,00 EUR.
Dokazilo šole o upravičenosti do standardnega stroška na enoto administrativno-tehnična podpora s strani šole je odobren zahtevek delodajalca za sofinanciranje.
Izbranim šolam bo sklad po končanem postopku izbora posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem. Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev. Šole bodo morale skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami skladu poslati tudi zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje. Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju.
V sofinanciranje se bodo uvrstile pravočasno oddane in formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje za kandidiranje na javni razpis, določene v 3. točki predmetnega javnega razpisa.
9.2. Dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skladu predloži:
– zahtevek šole za sofinanciranje,
– zahtevek delodajalca za sofinanciranje.
Zahtevano dokumentacijo šola predloži skupaj s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše sklad.
9.3. Način izvrševanja plačil
Z izbranima soprijaviteljema bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta. Če so dejanski izdatki delodajalca za predmet tega javnega razpisa nižji od odobrenih sredstev, mora delodajalec svoj zahtevek za sofinanciranje ustrezno znižati.
Sklad v roku 60 dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke oziroma pozove šolo ali delodajalca k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na TRR soprijaviteljev v roku 60 dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada in v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Uradni list RS, št. 71/17.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrana soprijavitelja bosta morala pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi javnega razpisa.
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja
Izbrana soprijavitelja sta dolžna zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji na tem javnem razpisu ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 sta izbrana soprijavitelja dolžna zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji na tem javnem razpisu, v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bosta izbrana soprijavitelja obveščena pisno s strani sklada.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi za namene javnega razpisa se morajo evidentirati prihodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranima soprijaviteljema na podlagi javnega razpisa.
12. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Šola bo za namen spremljanja in vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžna spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
Izbrana soprijavitelja sta dolžna omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izbrana soprijavitelja sta dolžna nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem bosta izbrana soprijavitelja omogočila vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru javnega razpisa, vključno z dokazili o izplačilih spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja in vključno z dokumentacijo o izplačilih dodatkov mentorjem in o izplačilih nagrad dijakom oziroma študentom. Izbrana soprijavitelja bosta o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na terenu. Izbrana soprijavitelja bosta dolžna ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, soprijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št.1304/2013
Izbrana soprijavitelja sta dolžna zagotoviti upoštevanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izbrana soprijavitelja sta dolžna cilje javnega razpisa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da sta se soprijavitelja seznanila z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjata.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih soprijavitelja posebej označita, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 113/05 – ZInfP, 109/05 – ZDavP-1B, 28/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – skl. US, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Soprijavitelja morata pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če soprijavitelja ne označita in razložita takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču soprijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da izbrana soprijavitelja sklada nista seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima morali biti znani oziroma da sta posredovala neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrila informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da sta neupravičeno pridobila sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta izbrana soprijavitelja dolžna vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega soprijavitelja do dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega soprijavitelja do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega soprijavitelja izgubljeni.
18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 2. 2018 do 23.59 ure.
Vlogo na javni razpis pošlje šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan, na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2016/2017 – Vloga – Ne odpiraj«.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v ustrezno označeni in zaprti ovojnici.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki po pozivu za formalno dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.
V primeru, da sklad šolo pozove k dopolnitvi vloge, se dopolnitev pošlje v zaprti ovojnici. Priporoča se, da se jo označi s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2016/2017« s pripisom »Dopolnitev – št. zadeve – Ne odpiraj«.
Rok za dopolnitev vlog bo 15 dni. Rok ne bo podaljšljiv.
19. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 19. 2. 2018 ob 10. uri in bo potekalo sproti po vrstnem redu prispetja vlog.
Odpiranje prejetih vlog zaradi pričakovanega velikega števila le-teh, v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS10111, 3/13 in 81/16), ne bo javno.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti šolo pozove k dodatnim pojasnilom.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste šole, katerih vloge niso formalno popolne. Nepopolne vloge, ki jih šole ne bodo dopolnile v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje predmetnega javnega razpisa in bodo oddane skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru lahko sklad vlogo delno ali v celoti zavrne.
Sklad vlogo delno zavrne, v kolikor kateri izmed delodajalcev v vlogi ne izpolnjuje pogojev. Za vse ostale delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, pa se vloga odobri.
20. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Soprijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada, kjer bo istočasno objavljen tudi sklep ministrstva o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in izvajanje praktičnega izobraževanja za študente. Izbranim šolam bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem. Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o izbiri lahko šola poda pritožbo pri skladu, in sicer v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema posreduje v odločanje ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji.
21. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada: http://www.sklad-kadri.si.
Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov pud@sklad-kadri.si.
Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti