Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 607.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1356/12, k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 196 m2, parc. št. 1356/13, k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 40 m2, parc. št. 1356/14, k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 883 m2 in parc. št. 1356/15, k.o. 1120 – Zgornje Laže, površine 177 m2. Za navedene parcele z ID znakom 1120 1356/12, z ID znakom 1120 1356/13, z ID znakom 1120 1356/14 in z ID znakom 1120 1356/15 se pri k.o. 1120 – Zgornje Laže vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.
2. člen 
Pristojno sodišče na predlog Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0043/2016(132)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.