Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

146. Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Slovenske Konjice v primeru naravne ali druge nesreče, stran 606.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Slovenske Konjice v primeru naravne ali druge nesreče 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo upravičenci do delitve enkratne denarne pomoči, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem.
(2) Po tem odloku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del naravne ali druge nesreče, ki je razglašena s strani države ali občine.
II. UPRAVIČENCI 
2. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Slovenske Konjice, ki so se zaradi naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno premostitev nastalih težav pri občanih povezanih z naravno ali drugo nesrečo. Denarna pomoč je namenjena tudi prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče, če jim je bil poškodovan ali uničen stanovanjski objekt ali objekt za rejo živali na območju Občine Slovenske Konjice.
4. člen 
(1) Naravna nesreča je uničujoče delovanje naravnih dejavnikov na premoženju, ki povzroča škodo. Med naravne nesreče po tem odloku spadajo poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in podobno.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi, predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari, prometne in delovne ter druge podobne nesreče, medtem, ko se za druge nesreče po tem pravilniku ne štejejo kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI 
5. člen 
(1) Do dodelitve denarne pomoči je upravičen posameznik oziroma družina, če izpolnjuje pogoje iz 2., 6. in 7. člena tega odloka.
(2) Upravičencem se omogoča dodelitev enkratne denarne pomoči zaradi povzročene škode na premoženju, in sicer do 10 % ocenjene škode, če je ta ocenjena do 25.000 EUR.
(3) V primeru, kadar škoda presega 25.000,00 EUR, predlaga komisija županu in občinskemu svetu poseben sklep o zagotovitvi sredstev za pomoč prizadetim. Predlog komisije mora biti skladen z višino sredstev rezervnega sklada v proračunu občine.
V. POSTOPEK 
6. člen 
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči na sedež Občine Slovenske Konjice. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede tudi na vlogo Centra za socialno delo Slovenske Konjice, humanitarnih organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter drugih zavodov ter sveta krajevne skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice.
7. člen 
(1) Vlogo obravnava in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči Komisija za reševanje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Slovenske Konjice. Upravičenost do denarne pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil ter pridobljenega mnenja Centra za socialno delo in mnenja krajevne skupnosti, kjer upravičenec biva.
(2) Prosilci so upravičeni do enkratne denarne pomoči, če objekta ali nepremičnine niso imeli zavarovane pri zavarovalnici ali drugi ustrezni ustanovi.
(3) Do enkratne finančne pomoči so upravičeni lastniki stanovanjskih objektov in objektov za rejo živali.
(4) Komisija sprejme odločitev k vlogi najkasneje v 48 urah od prejema vloge in svojo odločitev posreduje pristojnemu upravnemu organu Občine Slovenske Konjice, ki izda odločbo o dodelitvi enkratne denarne pomoči. Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu Občine Slovenske Konjice.
8. člen 
Oceno škode na premoženju iz naslova naravne ali druge nesreče opravi stalna cenilna komisija, imenovana s sklepom župana. Komisija je sestavljena iz strokovnih sodelavcev, v postopku lahko sodeluje tudi občinska inšpekcijska služba.
9. člen 
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč se ne more dodeliti, če je bilo ugotovljeno, da je nastanku škode botrovalo neodgovorno ravnanje oškodovanca ali tretjih oseb.
(2) Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
(3) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila področne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2017(139)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti