Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-2/2018 Ob-1090/18, Stran 103
Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (Uradni list RS, št. 122/08) Občina Log - Dragomer objavlja
javni razpis 
zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.
2. Predmet javnega razpisa
a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, ostarele in izboljšanja kvalitete življenja občanov Občine Log - Dragomer
– sofinanciranje programov/aktivnosti humanitarnih organizacij in društev, ki vsebujejo elemente skrbi za invalide, ostarele, elemente reševanja socialnih stisk upravičencev, elemente dobrodelnosti in samopomoči (na primer: prevozi oseb na zdravljenja, letni obiski pri starostnikih nad 75 let, dnevna pomoč ostarelim),
– sofinanciranje pomoči posamezniku za ohranjanje socialne in zdravstvene varnosti,
– sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
– sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov s specifičnimi potrebami,
– sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
– sofinanciranje predavanj članom in za širše okolje,
– sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,
– sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
– sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
– sofinanciranje rehabilitacijskih programov.
b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini
– sofinanciranje programov/aktivnosti društev in organizacij, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih (na primer: ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi),
– sofinanciranje organizacije prireditev, večdnevnih aktivnosti izven občine, tečajev oziroma tematskih delavnic ter celoletnih krožkov za otroke in mladino,
– sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,
– sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja ali ekskurzije za člane in občane občine,
– sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oziroma internetne strani.
3. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij.
4. Upravičenci
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih pa so elementi skrbi za invalide, ostarele, reševanje socialne stiske upravičencev, dobrodelnost in samopomoč in so registrirane za izvajanje opredeljenih dejavnosti,
– mladinske skupine, klubi, društva ter druge organizacije, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
– organizacije in skupine tehnične kulture,
– stanovske organizacije.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima sedež v Občini Log - Dragomer vsaj eno leto, oziroma da so člani občani Občine Log - Dragomer,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 111/05 – Odl. US, 69/07) v skladu z 2. členom in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo programov,
– da se ne sofinancirajo za redno dejavnost in programe iz katere koli druge postavke proračuna Občine Log - Dragomer.
6. Merila javnega razpisa
Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu z merili, ki jih določa Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (Uradni list RS, št. 122/08).
Komisija bo v skladu z navedenim pravilnikom ugotovila število vseh prispelih vlog, število vseh formalno popolnih in pravočasnih vlog, pozvala predlagatelje nepopolnih vlog k predložitvi manjkajoče dokumentacije in za vse popolne in pravočasne vloge na podlagi pogojev in meril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila oceno redne dejavnosti in posameznih programov.
Občinska uprava pa bo na osnovi ocene ocenjevalne komisije izračunala vrednost točke glede na višino sredstev iz proračuna in glede na zbrano skupno število točk predlagateljev za njihovo redno dejavnost in programe.
Po določitvi vrednosti točke občinska uprava s sklepom obvesti vse predlagatelje o višini dodeljenih sredstev za redno dejavnost in posamezne programe, s katerimi so kandidirali na javnem razpisu.
7. Okvirna vrednost javnega razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Občine Log - Dragomer.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2018. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2018. Sredstva niso prenosljiva.
9. Rok javnega razpisa: javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi 22. 2. 2018 ob 9.30.
10. Postopek obravnave vlog
Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij (Uradni list RS, št. 122/08).
Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo odpirale 22. 2. 2018 ob 10. uri v prostorih uprave Občine Log - Dragomer. Postopek ocenjevanja in vrednotenja vlog ni javen in bo potekal takoj po zaključku postopka odpiranja vlog.
Vloga mora biti pravočasna in popolna. Pravočasna vloga je tista, ki je predložena v roku, določenem v 9. točki tega javnega razpisa.
Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
– pravilno in popolno izpolnjen prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije,
– plan dela za tekoče leto,
– poročilo o delu za preteklo leto,
– finančno poročilo za preteklo leto,
– zapisnik zadnjega občnega zbora,
– poimenski seznam članov ter dokazilo o plačani članarini,
– dokazilo o zagotovljenih materialnih, prostorskih, kadrovskih in organizacijskih možnostih,
– fotokopijo veljavnega temeljnega akta (statut ali pravila),
– fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni register (na primer: centralni register društev, sodni register).
Društvo ali organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu, mora predložiti ustrezno odločbo pristojnega organa. Če je društvu ali organizaciji s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status, ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Sklep o izboru prejemnikov razpisanih sredstev se izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu www.log-dragomer.si. Prav tako je možno razpisno dokumentacijo prevzeti na naslovu Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log - Dragomer, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.
Razpisno dokumentacijo sestavlja:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec OBR-prijava,
– obrazec OBR-plan dela,
– obrazec OBR-poročilo o delu,
– obrazec OBR-izjava,
– obrazec OBR-poročilo o delu 2017,
– vzorec pogodbe.
12. Oddaja in dostava vloge
Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
Vloga se lahko dostavi tudi fizično na Občino Log - Dragomer, na naslov Na Grivi 5, v glavni pisarni.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018«.
Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavljajo in označujejo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku te točke.
Posamezni upravičenec lahko na javni razpis predloži samo eno vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
13. Izid razpisa
Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi upravičenci bo Občina Log - Dragomer sklenila pogodbo o sofinanciranju humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018.
V kolikor upravičenec, kateremu so bila dodeljena sredstva, ne vrne podpisane pogodbe v petnajstih dneh od izdaje poziva za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2018.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije in pojasnila zagotavlja mag. Larisa Istenič, tel. 01/750-77-30, e-mail: larisa.istenic@log-dragomer.si.
Občina Log - Dragomer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti