Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

109. Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata, stran 529.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o vsebini in poteku sekundariata 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in strokovni izpit za poklic zdravnik.
(2) Za opravljanje strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti.
2. člen 
Oseba iz prvega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K) se zaposli kot zdravnik sekundarij na podlagi odločbe, ki jo izda Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
3. člen 
Zdravnik sekundarij, ki pridobi pravico do opravljanja specializacije, ne more prenehati z opravljanjem sekundariata prej kot v 30 dneh od izdaje odločbe o odobritvi specializacije. Zdravnik sekundarij lahko preneha opravljati sekundariat tudi pred iztekom navedenega roka, če s tem soglašata delodajalec in zbornica.
4. člen 
(1) Zdravnik sekundarij med opravljanjem sekundariata dela polni delovni čas. Zdravnik sekundarij se pod nadzorom mentorja vključuje v delo v izmenah in dežurno službo.
(2) Materinski, očetovski in starševski dopust ter druge daljše odsotnosti (npr. odsotnost zaradi bolezni, ki je daljša od 20 zaporednih delovnih dni), razen letnega dopusta, se ne vštevajo v sekundariat.
(3) V primerih odsotnosti iz prejšnjega odstavka se sekundariat lahko ustrezno podaljša. O dolžini podaljšanja in izvedbi sekundariata odloča zbornica.
II. VSEBINA SEKUNDARIATA 
5. člen 
(1) Sekundariat, ki traja eno leto, opravlja zdravnik sekundarij v dveh ločenih delih:
– pripravništvo – šest mesecev programa pripravništva za poklic zdravnik,
– izbirni del – šest mesecev kroženja na različnih specialističnih področjih.
(2) Program pripravništva za poklic zdravnik je Priloga 1 tega pravilnika. V času opravljanja pripravništva mora zdravnik sekundarij pridobiti znanja, ki so navedena v Prilogi 2 tega pravilnika, ter opraviti zadostno število nujnih zdravniških ukrepov in pridobiti druga znanja, ki so navedena v Prilogi 3 tega pravilnika.
(3) Po opravljenem pripravništvu zdravnik sekundarij lahko nadaljuje z izbirnim delom sekundariata, ki traja največ šest mesecev.
6. člen 
(1) Pripravništvo se v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, zaključi s strokovnim izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pri predmetu urgentna medicina se opravi tudi praktični preizkus znanja.
(2) Pisni izpit pri predmetu urgentna medicina poteka v obliki pisanja odgovorov na vprašanja, ki so lahko različno strukturirana. Ustni izpit pri predmetu urgentna medicina poteka v obliki treh objektivno strukturiranih kliničnih izpitov, od katerih predstavlja prvi oskrbo kritično obolelega odraslega, drugi oskrbo kritično obolelega otroka in tretji obravnavo pacienta ali poškodovanca z drugih medicinskih področij. Praktični preizkus znanja se izvaja v prostorih in z opremo, ki izpolnjujejo sodobne standarde kakovosti.
(3) Preverjanje znanja iz urgentne medicine se opravlja pred komisijo, sestavljeno iz zdravnikov specialistov, ki jo imenuje ministrstvo v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti.
7. člen 
(1) Zdravnik sekundarij lahko izbirni del sekundariata opravlja na kateremkoli specialističnem področju po svoji izbiri, če so pri pooblaščenem izvajalcu, ki si ga je izbral, prosta mesta za usposabljanje zdravnikov.
(2) Izbirni del sekundariata poteka v obliki kroženj, ki trajajo najmanj dva meseca.
8. člen 
Zdravniku sekundariju se lahko izbirni del sekundariata delno ali v celoti všteva v program specializacije, če ustreza programu specializacije. Odločitev o tem sprejme zbornica na predlog specializantovega glavnega mentorja.
9. člen 
(1) Med opravljanjem sekundariata zdravnik sekundarij opravlja dela, za katera se usposablja, pri čemer mora biti zagotovljen nadzor neposrednega mentorja.
(2) Zdravnik sekundarij, ki je opravil strokovni izpit, lahko samostojno opravlja vse dejavnosti, ki so navedene v programu pripravništva za poklic zdravnik, ter v obsegu teh dejavnosti predpisuje zdravila in medicinske pripomočke.
III. PRIJAVA IN RAZPOREJANJE ZDRAVNIKOV SEKUNDARIJEV 
10. člen 
(1) Zdravnik sekundarij se za opravljanje sekundariata v okviru pripravništva ali izbirnega dela sekundariata prijavi po lastni želji. Ob prijavi kandidat predloži predlog celotnega poteka sekundariata.
(2) Za opravljanje izbirnega dela sekundariata se mora kandidat prijaviti pri zbornici najpozneje dva meseca pred predvidenim začetkom dela.
11. člen 
(1) Zbornica o uskladitvi prijav z razpoložljivimi mesti obvesti kandidata najpozneje 14 dni pred nastopom dela.
(2) Zdravnik sekundarij se zaposli za čas posameznega kroženja pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga določi zbornica.
IV. IZVAJANJE SEKUNDARIATA IN MENTORSTVO 
12. člen 
Potek sekundariata se vodi v Listu zdravnika sekundarija, ki ga sprejme zbornica in je objavljen na spletni strani zbornice.
13. člen 
(1) Sekundariat se opravlja pod vodstvom nadzornega in neposrednega mentorja. Mentor je za svoje mentorsko delo osebno odgovoren.
(2) Nadzorni mentor je lahko specialist z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu. Neposredni mentor je specialist določene stroke.
(3) Nadzorni mentor je lahko mentor največ trem zdravnikom sekundarijem hkrati, neposredni mentor pa največ enemu. Nadzornega mentorja oceni vsak zdravnik sekundarij, kateremu je bil mentor.
14. člen 
(1) Nadzorne mentorje imenuje zbornica.
(2) Neposredne mentorje zdravniku sekundariju določi organizacijska enota pooblaščenega izvajalca, kjer se zdravnik sekundarij usposablja, in o tem vodi evidenco. Neposrednega mentorja se določi s pisnim sklepom ob začetku kroženja na posameznem oddelku.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in priimek zdravnika sekundarija, ime in priimek neposrednega mentorja in časovno obdobje, za katero je bil neposredni mentor določen posameznemu zdravniku sekundariju.
15. člen 
(1) Nadzorni mentor skrbi, da se sekundariat opravlja skladno s programom pripravništva za poklic zdravnik in skladno z vsebino izbranih področij kroženja izbirnega dela sekundariata, nadzira usposabljanje zdravnika sekundarija in je odgovoren za njegovo usposobljenost. V ta namen sodeluje z neposrednimi mentorji ter spremlja in nadzira njihovo delo.
(2) Nadzorni mentor ob koncu usposabljanja na posameznem strokovnem področju potrdi List zdravnika sekundarija in ga pošlje zbornici.
16. člen 
Neposredni mentor z navodili, praktičnim delom in z nasveti usposablja zdravnika sekundarija za samostojno delo, s tem, da:
– mu dodeljuje opravila in naloge, ki jih mora praktično obvladati, in ga pri tem neposredno nadzira,
– obravnava posamezna načela, ki naj jih obvlada pri samostojnem delu,
– skrbi, da se ne usmerja samo v ozko specialistično dejavnost,
– ga usmerja k poglabljanju teoretičnih znanj.
17. člen 
(1) Zbornica lahko razreši nadzornega mentorja, če:
– ne opravlja svojih nalog v skladu s tem pravilnikom (na predlog zdravnika sekundarija ali pooblaščenega izvajalca, pri katerem je mentor zaposlen, ali po uradni dolžnosti in po predhodnem mnenju koordinatorja za sekundariat),
– to mentor sam zahteva ali
– ga zdravniki sekundariji, ki jim je mentor, ocenijo negativno.
(2) Zbornica pred razrešitvijo seznani nadzornega mentorja z razlogi za njegovo razrešitev. V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka zbornica pred odločitvijo pridobi mnenje koordinatorja za sekundariat iz 18. člena tega pravilnika.
(3) Zdravniku sekundariju, katerega mentor je bil razrešen, zbornica imenuje novega nadzornega mentorja.
18. člen 
(1) Zbornica imenuje koordinatorja za sekundariat, ki:
– sodeluje pri organiziranju skupinskih oblik izobraževanja zdravnikov sekundarijev,
– spremlja kazalnike kakovosti izobraževanja zdravnikov sekundarijev,
– enkrat letno poda poročilo na sestanku sveta za izobraževanje zdravnikov pri zbornici,
– sodeluje pri reševanju pritožb v zvezi z izvajanjem sekundariata,
– po posvetu s Sekcijo za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu predlaga spremembe programa pripravništva za poklic zdravnik.
(2) Za koordinatorja za sekundariat je lahko imenovan zdravnik, ki ima najmanj pet let izkušenj kot nadzorni mentor in je priznan strokovnjak na svojem področju.
(3) Mandat koordinatorja za sekundariat traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja sekundariata ustrezni.
19. člen 
(1) Zbornica razreši koordinatorja za sekundariat, če:
– ne opravlja nalog v skladu s prejšnjim členom,
– ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena,
– ne sodeluje aktivno s strokovno službo zbornice,
– to sam zahteva.
(2) Zbornica pred razrešitvijo koordinatorja za sekundariat seznani z razlogi za njegovo razrešitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Pripravništvo zdravnik sekundarij opravlja pri pooblaščenih izvajalcih, ki so bili do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) pooblaščeni za izvajanje pripravništva zdravnikov.
21. člen 
(1) Zdravniki, ki jim je bilo odobreno opravljanje pripravništva pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravljajo pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do dneva uveljavitve tega pravilnika.
(2) Zdravniki iz prejšnjega odstavka se lahko po opravljenem strokovnem izpitu vključijo v izbirni del sekundariata na podlagi vloge, ki jo naslovijo na zbornico.
(3) Če je bila zdravniku že odobrena specializacija, se v izbirni del sekundariata ne more vključiti.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-121/2017
Ljubljana, dne 15. januarja 2018
EVA 2017-2711-0075
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti