Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-8/2018-3 Ob-1118/18, Stran 118
Na osnovi določil 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 5. člena Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018, Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17) ter sklepa župana št. 430-8/2018-1 z dne 15. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2018 iz sredstev proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi vsebinami:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– Športna rekreacija
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov na področju športa:
– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne
III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti
– zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti
– urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
– občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Ocenjena vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2018 znaša 79.000,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu 2018.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport 2018«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 oziroma vlasta.sribar@zagorje.si).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 19. 2. 2018 do 10. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo 19. 2. 2018 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2018.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti