Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 545.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena in za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16 in 3/17) se v prvem odstavku 4. člena, v prvem odstavku 45. člena, v prvem odstavku 54. člena in drugem odstavku 61. člena beseda »naziv« nadomesti z besedo »ime«.
2. člen 
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če bodo po zaključku drugega prijavnega roka razpisana še prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.«.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Kandidati za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov in enovitih magistrskih študijskih programov druge stopnje se na razpis prijavijo v dveh rednih rokih, pri čemer se trajanje posameznega roka določi z razpisom tako, da:
– prvi rok traja najmanj 45 dni med 1. februarjem in 30. marcem in
– drugi rok traja najmanj osem dni v obdobju od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, do 5. septembra.
Kandidati, za katere se izbirni postopek v prvem roku do datuma za oddajo druge prijave še ni končal, lahko oddajo drugo prijavo. Če bodo sprejeti na enega izmed študijskih programov v prvem roku, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njihovim pisnim soglasjem.
Kandidat poda pisno soglasje iz prejšnjega odstavka do objave rezultatov splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov v jesenskem roku. Če kandidat takšnega soglasja ne poda v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, da je umaknil prijavo na drugem prijavnem roku.
Če na visokošolskih zavodih po zaključku drugega prijavnega roka ostanejo še prosta vpisna mesta, visokošolski zavodi lahko razpišejo rok za njihovo zapolnitev. Rok traja najmanj en delovni dan in se določi z razpisom v obdobju od izteka izbirnega postopka drugega prijavnega roka do 30. septembra.
Roki za prijavo kandidatov za vpis v višji letnik, na mesta za diplomante in vzporedni vpis se določijo z razpisom.«.
4. člen 
V 13. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru razpisanega roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kot pravočasna šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom za vpis, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in je ne glede na način dostave prispela na visokošolski zavod v roku, določenem z razpisom.«.
5. člen 
V 14. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega prijavnega roka, lahko v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Prijavijo se lahko kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni študij na enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje lahko prijavijo le za mesta za diplomante, za redni študij na študijskih programih prve stopnje in za izredni študij pa lahko tudi v rednih rokih, in sicer na način in v rokih, določenih z razpisom.«.
6. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
V prijavi v prvem oziroma drugem prijavnem roku kandidati po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, določenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat lahko odda največ tri prijave za različne študijske programe oziroma načine njihove izvedbe.«.
7. člen 
V 18. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Dokazilo o zaključnem spričevalu evropske mature je ustrezna diploma oziroma listina European Baccalaureate Certificate.«.
8. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Kot dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki jih morajo v prijavnem postopku poslati kandidati in si jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, veljajo fotokopije listin iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika:
– overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote, in sicer ne glede na bivališče osebe, ki zahteva overitev, ali
– preverjene na podlagi izvirne listine pri uradnih osebah visokošolske prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Uradna oseba ugotovitev, ali se prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom, zaznamuje na fotokopiji listine.«.
9. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidate, za katere se ugotovi, da morajo opraviti preizkuse, se pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, seznani s področji, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh preizkusov. Obvestila o preizkusih pošilja visokošolski zavod po elektronski pošti na elektronski naslov kandidata, naveden v prijavi za vpis.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa kandidate pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, obvesti visokošolski zavod najpozneje pet dni pred preizkusom.«.
10. člen 
V prvem odstavku 26. člena se pika nadomesti z vejico in doda se besedilo »v primeru roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa visokošolskim zavodom.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zaključno spričevalo evropske mature (European Baccalaureate Certificate), ki jo kandidat pridobi v tujini, pošlje visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma visokošolskemu zavodu do roka, določenega z razpisom za vpis.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
11. člen 
V 29. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Enako velja tudi pri obravnavi prijav za vpis v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.«.
12. člen 
V prvem odstavku 32. člena se v prvi alineji besedilo »v jesenskem izpitnem roku« nadomesti z besedilom »v dveh delih«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
– invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole,
– kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole), ali
– izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole.«.
13. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen 
Visokošolski zavodi odločitev o razpisu roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest in prosta vpisna mesta objavijo na njihovih spletnih straneh ter na spletnem portalu eVŠ. V tem roku prijave kandidatov sprejemajo in izvedejo prijavo-sprejemni postopek visokošolski zavodi.
Status kandidata s posebnim statusom, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se upošteva tudi v tem prijavnem roku.
Izbirni postopek se opravi najpozneje do roka, določenega z razpisom, kandidata pa z rezultatom pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, seznani visokošolski zavod, kamor se je prijavil.«.
14. člen 
V prvem odstavku 40. člena se v tretjem stavku za besedilom »37.« doda vejica in besedilo »37.a«.
15. člen 
V 59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Visokošolski zavod, kamor se je kandidat prijavil, obvesti kandidata z rezultatom izbirnega postopka pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.«.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-80/2017/4
Ljubljana, dne 17. januarja 2018
EVA 2017-3330-0071
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti