Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

133. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033), stran 589.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je župan občine Krško dne 16. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033) 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN) se na območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) KRŠ 033 nahajajo prosta, nezazidana stavbna zemljišča, za katera je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Investitor želi na obravnavanem območju zgraditi stanovanjske stavbe, zato se za pretežni del EUP KRŠ 033 izdela OPPN, na podlagi pogojev in usmeritev, podanih v 110. in 198. členu odloka o OPN.
2. Okvirno območje OPPN, predmet načrtovanja
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 354/3, 394/5, 383/4, 383/9, 393/1 in 394/1, vse k.o. Stara vas.
Nahaja se v vzhodnem delu Krškega, natančneje v Stari vasi na Vidmu, vzhodno od Erjavčeve ulice. Velikost območja je ca. 0,85 ha.
V postopku priprave prostorskega akta je možna sprememba območja, kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora.
Na območju OPPN je načrtovana gradnja stanovanjskih stavb ter ureditev površin za funkcioniranje objektov ter gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov nanjo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju:
– Občinskega prostorskega načrta občine Krško,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku in
– prikaza stanja prostora.
Za potrebe izdelave OPPN se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.
4. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok
Sklep o začetku priprave OPPN 
januar 2018
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
30 dni po objavi sklepa in prejema geodetskega načrta
Uskladitev osnutka z investitorjem in Občino 
10 dni
Pridobivanje smernic in odločbe o (ne)izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni po pridobitvi vseh smernic in odločbe
Obravnava osnutka odloka o OPPN na seji Komisije za UPVO
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN
7 dni pred javno razgrnitvijo
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni
Priprava stališč do pripomb
15 dni od prejema vseh pripomb
Potrditev in objava stališč do pripomb in predlogov javnosti
15 dni
Izdelava predloga OPPN 
30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga OPPN
15 dni po pridobitvi vseh mnenj
Obravnava in sprejem predloga odloka o OPPN na seji Občinskega sveta 
30 dni
Objava odloka v Uradnem listu RS
15 dni po sprejemu na Občinskem svetu
Izdelava končnega dokumenta 
5 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave OPPN. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le te pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik in investitor. Pripravljavec prostorskega akta je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-18/2017 O502
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti