Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 129-0001/2018 Ob-1100/18, Stran 108
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15), Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2018
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov s področja:
– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa: stroški nadomestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko delo) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški),
– materialni stroški izvajanja programa (stroški oglaševanja, vabil, plakatov, stroški najema prostora in opreme za izvedbo programa),
– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stroškov).
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz drugih postavk. Neupravičeni stroški prijavljenega programa so:
– tekoči stroški društva (telefonija, elektrika, komunalne storitve, računovodske storitve),
– stroški bivanja udeležencev programa,
– investicijski stroški.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki:
– so pravne osebe s statusom društva, ustanove ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju,
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo sedež organizacije ali podružnico registrirano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali akt).
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata največ dva programa. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki dosežeta najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov (npr. prijavili bodo neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi.
Navodilo:
Obvezno izpolnite vse navedene točke. Če menite, da posamezne točke zaradi specifičnosti programa ni možno ali smiselno izpolniti, morate to posebej označiti – prečrtati prostor, namenjen izpolnjevanju. Izpolnjujte kratko in natančno! Prilog, ki niso zahtevane, komisija ne bo upoštevala!
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 19. 2. 2018 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 19. 2. 2018 (datum poštnega žiga na dan 19. 2. 2018).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2018« na prednji strani.
Na kuverti mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
Opozorilo: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 19. 1. 2018 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, tel. 07/81-61-262, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti