Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 110-1/2018 Ob-1146/18, Stran 122
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) Občina Log Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju
direktor občinske uprave 
(šifra DM B017801)
Kandidati, ki se bodo prijavili na to delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,
– opravljeno usposabljanje za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
– imeti morajo osnovno raven znanja angleškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral kandidat v skladu z 81. členom Zakona o javnih uslužbencih pridobiti najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj.
Delovne naloge izbranega kandidata na delovnem mestu bodo:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za racionalno in učinkovito opravljanje nalog občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov ter drugih strank v postopku,
– skrb za sodelovanje z drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju skupnih zadev,
– zagotavljanje tekočega sodelovanja z javnimi podjetji in javnimi zavodi,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih iz pristojnosti občine na 1. stopnji,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– sodelovanje pri delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine,
– skrb za področje informacij javnega značaja,
– skrb za kadrovsko področje,
– skrb za upravno poslovanje,
– skrb za upravljanje s stvarnim premoženjem občine,
– vzpostavljanje, grajenje in vzdrževanjem odnosov z zunanjo javnostjo in skrb za promocijo občine,
– opravljanje drugih nalog po navodilu župana.
Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere mora biti razvidno:
1. izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja angleškega jezika,
4. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
5. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
6. pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
7. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Log - Dragomer pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Navedeno bo potekalo v skladu z Merili za izbiro in preverjanje strokovne usposobljenosti kandidata za delovno mesto Direktor občinske uprave.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu podsekretar.
V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s štirimesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Log - Dragomer, na Na Grivi 5 v Dragomeru.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za delovno mesto Direktor občinske uprave« na naslov: Občina Log Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Log - Dragomer in na spletnih straneh ZZZS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od objave na spletnih straneh Občine Log - Dragomer. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Igor Rojec, tel. 01/750-77-00, vsak delavnik od 10. do 11. ure.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Log - Dragomer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti