Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-10/2018-2 Ob-1117/18, Stran 117
Na podlagi 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list RS, št. 76/17) in sklepa župana št. 430-10/2018-1 z dne 15. 1. 2018, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2018, ki po vsebini vključujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev ali iz drugih virov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo osnovne šole, ki izvajajo dodatne programe, ki so predmet razpisa in niso financirani iz drugih občinskih razpisov, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– imajo urejeno evidenco o izvajanju dodatnih programov in zagotovljene organizacijske, kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo prijavljenih programov,
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na druge javne razpise Občine Zagorje ob Savi za sofinanciranje v letu 2018.
Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.
4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov dodatnih programov osnovnih šol: ocenjevanje in vrednotenje dodatnih program osnovnih šol bo izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v letu 2018, znaša 32.000,00 EUR.
6. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 31. 12. 2018.
7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si ter v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava na razpis se vloži izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (kontaktna oseba Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718 ali elektronski naslov: vlasta.sribar@zagorje.si).
9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Javni razpis – Dodatni programi osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi-2018 – Ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele do 1. 2. 2018 do 9. ure. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, jih ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne tudi še po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov osnovnih šol na podlagi podatkov iz vloge bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 1. 2. 2018 ob 11. uri in ne bo javno. O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2018.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti