Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-1/2018-5 Ob-1089/18, Stran 102
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 57/13) objavlja Občina Log - Dragomer
javni razpis 
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Log - Dragomer
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2018 z naslednjo vsebino:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, če že ni sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvedbo kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine.
3. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje kulturne dejavnosti in kulturnega razvoja na območju Občine Log - Dragomer.
4. Upravičenci
Upravičenci so izvajalci programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer, in sicer:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– zasebni zavodi,
– druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni izvajalci programa, projekta ali njegovega posameznega dela na področju kulturne dejavnosti, ki so že financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Log - Dragomer.
V okviru javnega razpisa bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago, tisti programi in projekti na področju kulturne dejavnosti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
5. Pogoji javnega razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Log - Dragomer, oziroma da delujejo na njenem območju najmanj 12 mesecev,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da imajo posamezni ustvarjalci na področju kulturne dejavnosti sedež stalnega prebivališča v Občini Log - Dragomer.
6. Merila javnega razpisa
Vloge bodo presojane in ocenjevane v skladu z merili, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer. Presojala in ocenjevala jih bo tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Log - Dragomer.
Komisija bo na podlagi pogojev in meril, ki jih opredeljuje navedeni pravilnik, pripravila predlog izbora programov in projektov na področju kulturne dejavnosti s predlogom razdelitve razpisanih sredstev.
Končni izbor programov in projektov na področju kulturne dejavnosti in predlog delitve razpisanih sredstev potrdi župan s sklepom.
7. Okvirna vrednost javnega razpisa: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Občine Log - Dragomer.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
9. Rok javnega razpisa: javni razpis prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi 22. 2. 2018 ob 8.30.
10. Postopek obravnave vlog
Obravnava vlog bo potekala v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 57/13).
Odpiranje vlog je javno. Vloge se bodo odpirale 22. 2. 2018 ob 9. uri v prostorih uprave Občine Log - Dragomer. Postopek ocenjevanja in vrednotenja vlog ni javen in bo potekal takoj po zaključku postopka odpiranja vlog.
Vloga mora biti pravočasna in popolna. Pravočasna vloga je tista, ki je predložena v roku, določenem v 9. točki tega javnega razpisa.
Popolna vloga je tista, ki vsebuje:
– pravilno in popolno izpolnjen prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– fotokopijo veljavnega temeljnega akta (statut ali pravila),
– fotokopijo odločbe o vpisu v ustrezni register (na primer: centralni register društev, sodni register).
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Sklep o izboru prejemnikov razpisanih sredstev se izda kot posamični upravni akt po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu www.log-dragomer.si. Prav tako je možno razpisno dokumentacijo prevzeti na naslovu Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Brezovica pri Ljubljani, in sicer vsak dan v času uradnih ur Občine Log - Dragomer, od dneva objave javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.
Razpisno dokumentacijo sestavlja:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec prijava,
– izjava o izpolnjevanju pogojev,
– obrazec finančna realizacija,
– obrazec poročilo,
– vzorec pogodbe.
12. Oddaja in dostava vloge
Vloga mora biti izpolnjena in v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
Vloga se lahko dostavi tudi fizično na Občino Log - Dragomer, na naslov Na Grivi 5, v glavni pisarni.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in označena z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Log - Dragomer«.
Dopolnitve vlog se oddajajo, dostavljajo in označujejo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku te točke.
Posamezni upravičenec lahko na javni razpis predloži samo eno vlogo.
Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
13. Izid razpisa
Upravičenci, ki bodo oddali vlogo, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi upravičenci bo Občina Log - Dragomer sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti za leto 2018.
V kolikor upravičenec, kateremu so bila dodeljena sredstva, ne vrne podpisane pogodbe v petnajstih dneh od izdaje poziva za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2018.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije in pojasnila zagotavlja mag. Larisa Istenič, tel. 01/750-77-30, e-mail: larisa.istenic@log-dragomer.si.
Občina Log - Dragomer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti