Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 603-1/2018 Ob-1165/18, Stran 178
Na podlagi določil 21. in 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10), 11. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 13/16), Odloka o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14) in Sklepa župana o začetku postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2018, št. 603-1/2018 z dne 15. 1. 2018, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2018
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) v letu 2018.
3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: JR) se lahko prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na JR
Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so ciljna skupina mladinskih programov in programov za mlade »mladi«, to so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta,
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske okvirje določene s pravilnikom,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno delujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov za preteklo leto, v kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC ter
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili javnega razpisa.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 2018 določijo še naslednji dodatni pogoji:
– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne razpise MOC v letu 2017, morajo imeti v celoti izpolnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 2017);
– prijavijo se lahko predlagatelji mladinskih programov in programov za mlade, ki se bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC.
Na JR se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno varstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenija ali MOC;
– predlagatelji z mladinskimi programi in programi za mlade, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja;
– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma programom za mlade, ki ima pretežno zabavno-družabni-turistični značaj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma programom za mlade, kot so gostovanja npr. glasbenih skupin ipd. v Sloveniji ali v tujini;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma programom za mlade, katerega namen je (samo)promocija društva (koledarji, razglednice ipd.).
Predlagatelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo enega mladinskega programa oziroma programa za mlade.
V kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
5. Sofinanciranje oziroma ne sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in programov za mlade imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna pogodba), ki so nosilci mladinskih programov in programov za mlade, ki opravljajo javno koristno in neprofitno dejavnost s področja mladinskega sektorja namenjeno mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten razpis.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za enake programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2018.
Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je MOC ter izvajalci mladinskih programov in programov za mlade, ki se financirajo ali sofinancirajo za isti program iz kateregakoli drugega JR lokalne skupnosti.
6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo JR v MOC v letu 2018 je imenovana razpisna komisija s Sklepom župana o začetku postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2018, št. 603-1/2018 z dne 15. 1. 2018 (v nadaljnjem besedilu: sklep župana). Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) (Uradni list RS, št. 13/16) in sklepa župana.
7. Merila za izbor mladinskih programov in programov za mlade: mladinski programi in programi za mlade predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Predvidena višina sredstev, ki je v proračunu MOC za leto 2018 in namenjena za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, znaša 28.100,00 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega mladinskega programa oziroma programa za mlade, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene programa glede na postavljena merila in kriterije za vrednotenje.
9. Rok izvedbe mladinskih programov in programov za mlade: mladinski programi in programi za mlade, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
10. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo vloge in s pogoji, določenimi v javnem razpisu ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. Predlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že oddane vloge, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s področja mladinskega sektorja dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni strani MOC http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na javni razpis. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno pri višji svetovalki Mariji Lokovšek na tel. 03/42-65-890 ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC).
12. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: predlagatelji morajo oddati vloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do ponedeljka, 26. 2. 2018 (datum poštnega žiga s tem datumom). Te vloge bodo štete kot pravočasne. Po tem roku prispele vloge bodo izločene kot prepozne in neodprte vrnjene ponudniku. Tudi vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC, bodo izločene in ne bodo uvrščene v nadaljnje postopke JR. Vloga mora v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter pravilniku.
13. Priprava in način pošiljanja vloge na MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo v skladu z Navodili za pripravo vloge (v nadaljnjem besedilu: navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane razpisne obrazce in dokumente. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem kotu: »Ne odpiraj – mladinski program oziroma program za mlade v letu 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja.
14. Odpiranje vlog
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku 8 dni po preteku prijavnega roka. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete sklepe.
Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne komisije s svojim podpisom.
15. Dopolnjevanje vlog: vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
16. Pregled in ocena popolnih vlog: razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi predloga razpisne komisije bo izdan sklep o izbiri. Na podlagi sklepa o izbiri se izda vsakemu prijavitelju odločba, v kateri se določi upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in pogodba o sofinanciranju.
18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: postopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej objavi, so opredeljeni v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti