Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1205/18, Stran 158
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
sedmi javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019
1. Pravna podlaga
Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2019 in 2020 je objavljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018), (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklepi Vlade Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4 z dne 7. 4. 2011, 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012, št. 30301-6/2012/3 z dne 4. 10. 2012) ter Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT) bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– spodbujanje začetnih investicij ter
– ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.
Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:
– spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
– ustvarjanje novih in ohranitev obstoječih delovnih mest,
– prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
– spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– spodbujanje razvoja turizma,
– popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.
Sklop A (investicijski projekti v ostale gospodarske dejavnosti) in
Sklop A-Turizem (investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet).
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji v podpoglavju 3.2.
4. Ciljne skupine/upravičenci
4.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju navedene pogoje, in niso neupravičeni prijavitelji v skladu z določili podpoglavja 4.2.:
– so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije,
– na dan oddaje vloge poslujejo in imajo registriran sedež in/ali podružnico in/ali poslovno enoto v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (v kolikor imajo ob oddaji vloge registrirano le poslovno enoto, bodo morali imeti na dan posredovanja prvega zahtevka za izplačilo registrirano podružnico ali sedež v eni od občin: Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (zahtevku za izplačilo bo potrebno priložiti potrdilo – izpis iz sodnega/poslovnega registra), v kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel, kar mora biti razvidno iz poslovnega registra AJPES,
– podjetje – prijavitelj ali katero koli od z njim povezanih podjetij – ni prejemnik sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem petem ali šestem javnem razpisu Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 (izjeme so opredeljene v naslednji alineji). Za prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na kateremkoli od navedenih javnih razpisih, ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne. Enako velja tudi za vsa, v smislu poglavja 4.2. razpisne dokumentacije, s prejemnikom povezana podjetja,
– ne glede na predhodno alinejo lahko podjetja, ki so prejemniki sredstev v smislu tretje alineje prvega odstavka tega poglavja, kandidirajo pod naslednjimi pogoji:
– da so investicijo, ki je bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, v celoti izvedli v skladu z vlogo na javni razpis in s pogodbo: nabavili vse v pogodbi predvidene stroje/opremo ter ustvarili vsa predvidena delovna mesta, zaposlili vse delavce in je iz dokazil (pogodb o zaposlitvi) razvidno, da so bila delovna mesta ves čas – od dne, ko so bila ustvarjena – zasedena in da so pogodbe o zaposlitvi sklenjene za nedoločen čas oziroma vsaj za čas trajanja projekta (tri oziroma pet let po zaključku investicije) ali
– so po vročitvi sklepa o sofinanciranju, pred podpisom pogodbe (začetkom izvajanja projekta) odstopili od sklenitve pogodbe in še niso prejeli nobenih sredstev ali
– so odstopili od pogodbe po podpisu in vrnili vsa izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi, če so sredstva že prejeli.
– so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije,
– ki na dan oddaje vloge nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom; šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge (izplačane plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne druge obveznostih iz naslova plač),
– ki nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– v kolikor med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let,
– če ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča (opomba: preverljivo iz centralne evidence sodnih postopkov ministrstva),
– če pravna/fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe ali lastnik, ki ima v lasti 10 % ali večji lastninski delež v podjetju – prijavitelju, ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo, lastnika, ki ima v lasti 10 % ali večji lastninski delež v podjetju – prijavitelju, ali odgovorno osebo pravne osebe,
– če prijavitelju (pravni osebi) ali odgovorni osebi in/ali lastniku prijavitelja v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države,
– v primeru, da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– ki niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bili v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) (opomba: preverljivo v AJPES, izpis iz sodišča),
– ki ne prejemajo in/ali niso v postopku pridobivanja državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– ki niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– ki za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niso pridobili in niso v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja),
– ki ne bodo, v nasprotju z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljenih sredstev namenili za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
– Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24). (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
– Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
– Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja podjetja, če imajo na dan oddaje vloge v RS registrirano podružnico najmanj 18 mesecev.
4.2. Neupravičeni prijavitelji
Ne glede na pogoje iz poglavja 4.1. do nepovratnih sredstev v nobenem primeru niso upravičena podjetja:
– ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16),
– ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (2014/C 249/01),
– ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke,
– ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014),
– ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014),
– v katerih ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic.
Do nepovratnih sredstev prav tako, ne glede na določila poglavja 4.1., v nobenem primeru niso upravičeni:
– samostojni podjetniki, ki opravljajo le dopolnilno dejavnost,
– podjetja, katerih lastnik (ne glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, je pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016,
– podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa 10 % lastniški delež ali več, je ali je bila odgovorna oseba v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2010 dalje) lastnica (10 % deleža ali več) ali odgovorna oseba podjetja, ki je šlo v stečaj, prisilno poravnavo oziroma je prenehalo poslovati in ni poravnalo vseh obveznosti do države, poslovnih partnerjev in delavcev,
– podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa lastniški delež 10 % ali več, ali odgovorna oseba je ali je bila v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2010 dalje) lastnica (delež 10 % ali več) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejelo javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena,
– podjetja, katerih dejanski lastnik(i) je(so)v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– podjetja, ki so prejemniki sredstev po prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem ali šestem javnem razpisu Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020. Za prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na kateremkoli od navedenih javnih razpisih, ne glede na to, če so sklenili pogodbo ali ne. Enako velja tudi za vsa, v smislu poglavja 4.2. razpisne dokumentacije, s prejemnikom povezana podjetja, vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, še niso zaključila in/ali še niso ustvarila vseh zaposlitev (jih nameravajo ustvariti v naslednjih letih, v skladu s pogodbo), vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, še niso zaključila in/ali še niso ustvarila vseh zaposlitev (jih nameravajo ustvariti v naslednjih letih, v skladu s pogodbo), delovna mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj še tri oziroma pet let po zaključku projekta ali pa se investicija ne izvaja v skladu s pogodbo.
4.3. Upravičeni projekti
Projekt, ki ga prijavitelj prijavi v vlogi, mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa in ga je potrebno v celotni izvesti tako, kot je predvideno v vlogi.
Podrobnosti glede upravičenosti projekta so navedene v razpisni dokumentaciji.
4.4. Neupravičeni projekti
V razpisni dokumentaciji je podrobno pojasnjeno, kateri projekti so neupravičeni.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne. Iz podatkov in dokumentov v vlogi mora izhajati, da gre za upravičenega prijavitelja.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo (Obrazec št. 2), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v podpoglavju. 12.1. Popolna vloga.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev, v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj s posredovanjem vloge na razpis potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in jamči, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Prijavitelj mora v vlogi predstaviti finančno konstrukcijo prijavljenega projekta, iz katere izhaja, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev prijavitelja upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
Prijavitelj se obvezuje, da bo vodil posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, ki se nanašajo na projekt.
Odvisno od narave del je potrebno po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT preverjalo pri izvajanju rednih pregledov. Uporabno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki mora glasiti na prijavitelja oziroma prejemnika sredstev, se priloži:
– ob zahtevku za izplačilo ali
– najkasneje ob začetku obratovanja ali
– najkasneje (zadnji rok) v roku 6 mesecev od izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo.
Neto povečanje pomeni neto povečanje števila zaposlenih v določeni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem v določenem obdobju; vsako delovno mesto, izgubljeno v navedenem obdobju, je zato treba odšteti; razen tega je število oseb, zaposlenih s polnim delovnim časom, skrajšanim delovnim časom in s sezonsko pogodbo, treba obravnavati glede na njihove deleže delovnih enot na leto.
5.2. Splošni pogoji glede prijave na razpis in izvajanja projekta
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.3. Dodatni pogoji za sklop A-turizem
Prijavitelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa A-turizem, za investicijo v nastanitvene kapacitete (turizem) morajo, poleg že navedenih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– urediti (na novo oziroma obnoviti) nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema.
– nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oziroma jabolkoma, skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09), oziroma dvema trikotnikoma, če gre za Youth Hostl (v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji Youth Hostlov v Sloveniji, ki ga je dne 15. 4. 2008 sprejel Upravni odbor Popotniškega združenja Slovenije, objavljen na spletni strani Popotniškega društva Slovenije: http://www.youth-hostel.si/dokumenti/kategorizacija.pdf).
Ne glede na prvi odstavek tega poglavja so v okviru sklopa A-turizem upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki z ležišči na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel že razpolagajo. Projekt začetne investicije v takem primeru predstavlja:
– uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali
– obnovitev dela objekta, če neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča.
Prejemnik sredstev bo moral nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, v skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), pravilniki in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi) registrirati pri pristojnemu organu v 30 dneh po zaključku investicije oziroma
– najkasneje do 30. 1. 2019, če je prejel sredstva v letu 2018 in
– najkasneje do 30. 1. 2020, če je prejel sredstva v letu 2019.
Nastanitvene kapacitete bo moral oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije (ne glede na velikost podjetja).
5.4. Upravičenost prijaviteljev in povezanost podjetij
Prijavitelji lahko kandidirajo na razpis z eno vlogo, z enim projektom, ki se nanaša na en sklop. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavrnjene.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena.
Dodatna določila glede upravičenosti prijaviteljev so navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila komisija na podlagi meril.
6.1. Merila za ocenjevanje vlog
Tabela 1: Merila za sklop A
Merila
Najvišje možno število točk
A. Elementi projekta
58
A1. Število novo ustvarjenih delovnih mest
34
A2. Namen in cilji investicije
13
A3. Izhodišča za varstvo okolja
4
A4. Vpliv projekta na okolje
4
A5: Razmerje stroški / cilji projekta začetne investicije
3
B. Ocena investitorja
56
B1. Bonitetna ocena
26
B2. Certifikati kakovosti
6
B3. Inovativnost
4
B4. Št. zaposlenih za nedoločen ali določen (vsaj do 30. 6. 2017) čas na dan objave javnega razpisa
6
B5. Št. zaposlenih po delovnih urah za preteklo leto (iz izkaza poslovnega uspeha)
6
B6. Zgodovina pridobivanja nepovratnih sredstev
6
B7. Sedež ali podružnica
2
C. Tržna analiza + pogodbe
11
C1. Opredelitev tržišča in tržnega deleža prijavitelja
2
C2. Opredelitev posebnosti tržišča / tržišč
1
C3. Navedba konkurentov
0,5
C4. Opredelitev prednosti in slabosti vlagatelja glede na konkurente
0,5
C5. Ciljni trgi količinsko in/ali vrednostno, glavne značilnosti
2
C6. Ciljni kupci količinsko in/ali vrednostno, glavne značilnosti
2
C7. Opredelitev tržnih poti
1
C8. Opredelitev tržnega komuniciranja
1
C9. Pogodbe, predpogodbe
1
SKUPAJ
125
Tabela 2: Merila za sklop A-turizem
Merila
Najvišje možno število točk
D. Elementi projekta
68
D1. Število novo ustvarjenih delovnih mest – turizem
20
D2. Število novih ležišč, ustvarjenih v okviru projekta začetne investicije
25
D3. Število obstoječih ležišč na območju Pokolpja
15
D4. Kategorija nastanitvenega obrata
4
D5: Dodatna ponudba
4
B. Ocena investitorja (ne ocenjuje se po merilih B2 in B3, ostalo enako kakor pri sklopu A)
46
C. Tržna analiza + pogodbe (enako kot pri sklopu A)
11
SKUPAJ
125
Vsaka vloga lahko doseže največ 125 točk.
Do sofinanciranja so upravičene vloge, ki bodo dosegle vsaj 40 točk. Vloga prijavitelja, ki je pridobila manj točk, v nobenem primeru ne more pridobiti sofinanciranja.
Merila in dodatna merila so podrobneje razložena v razpisni dokumentaciji v podpoglavjih 6.2. in 6.3.
6.2. Način ocenjevanja vlog in postopek izbora
Na podlagi ocenjevanja bo komisija pripravila seznam ter v okviru posameznega sklopa razvrstila vloge glede na število doseženih točk; padajoče (od največ do najmanj točk). Razpisana sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov. V primeru, da doseže več vlog enako število točk, se vloge razvrstijo še po dodatnih merilih, določenih v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.3.
Ocenjevanje bo ločeno za projekte, ki se sofinancirajo v letu 2018, oziroma v letu 2019. Vloge se bodo ocenjevale tudi ločeno za sklopa A in sklop A-turizem, pri čermer lahko komisija sprejme sklep o prerazporeditvi sredstev z enega sklopa na drugi sklop, v kolikor bi na določenem sklopu sredstva ostajala, na drugem sklopu pa bi jih primanjkovalo. Nerazporejenih sredstev za posamezno proračunsko leto ni mogoče prenašati v drugo proračunsko leto.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša (proračunska postavka 989110) 1.275.000,00 EUR, in sicer
– 425.000,00 EUR za leto 2018, od tega
– 200.000,00 EUR za sklop A in
– 225.000,00 EUR za sklop A-turizem
– 850.000,00 EUR za leto 2019, od tega
– 400.000,00 EUR za sklop A in
– 450.000,00 EUR za sklop A-turizem.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov (ne vseh stroškov!) začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči, najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR za sklopa A in A-turizem.
V kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi, da bi sredstva ostala neporabljena, lahko komisija spremeni razpisano višino sredsev posameznih sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega.
Sredstev med posameznimi proračunskimi leti ni mogoče razporejati, del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je:
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2018: od dneva oddaje vloge in do dneva izdaje zadnjega zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 26. 10. 2018 in
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2019: od 1. 1. 2019 do dneva izdaje zadnjega zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 18. 10. 2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2018: od dneva oddaje vloge in do dneva izdaje zadnjega zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 26. 10. 2018 in
– za projekte, ki se bodo sofinancirali v letu 2019: od 1. 1. 2019 do dneva izdaje zadnjega zahtevka za izplačilo, ki mora biti izdan najkasneje na dan 18. 10. 2019.
9. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči in način financiranja
9.1. Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe. Pri presojanju upravičenosti stroškov je potrebno upoštevati tudi določila poglavja 9.2. Neupravičeni stroški!
Opredmetena osnovna sredstva so npr. zemljišča, stavbe ter obrati, stroji in oprema. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu in/ali računu ne presega 500 evrov z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem razpisu le, če ne bodo prikazana skupno kot drobni inventar, temveč tako, kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev, opremljena z inventarno številko …).
Podrobnosti o upravičenih stroških so navedene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.1.
9.2. Neupravičeni stroški
Podrobnosti o upravičenih stroških so navedene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.2.
9.3. Intenzivnost pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.
Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis oddana pred začetkom izvajanja projekta.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 10.000,00 do največ 50.000,00 EUR.
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 9.3.
10. Izvajanje in zaključek investicije, poročanje
10.1. Obdobje izvajanja investicije
Začetek investicije, s katero prijavitelj kandidira na tem javnem razpisu, ne sme biti pred oddajo vloge na ta razpis. Če se bo projekt sofinanciral v letu 2019 se aktivnosti sicer lahko začnejo po oddaji vlogi in pred 1. 1. 2019, vendar stroški in izdatki, ki bodo nastali pred 1. 1. 2019, ne štejejo med upravičene stroške.
Investicija mora biti zaključena v skladu s prijavo na javni razpis, vendar ne kasneje kot:
– 26. 10. 2018 za projekte, za katere sta predvidena izvedba in sofinanciranje v letu 2018 in
– 18. 10. 2019 za projekte, za katere st predvidena izvedba in sofinanciranje v letu 2019.
Podrobnosti so določene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 10.1.
10.2. Poročanje o investiciji
Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju investicije ter uresničevanju ciljev projekta začetne investicije. Podrobnosti določa razpisna dokumentacija v poglavju 10.2.
11. Izplačila
Osnova za izplačilo sredstev je s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga preko e-računa izstavi prejemnik sredstev.
V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1; Uradni list RS, št. 77/16), proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki, zato morajo prejemniki izstaviti zahtevke (račune) izključno preko e-računa. Podrobnosti se določijo s pogodbo.
11.1. Rok, način za izstavitev in število zahtevkov za izplačilo
Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo (obvezno kot e-račun)
– za leto 2018 je 26. 10. 2018 in
– za leto 2018 je 18. 10. 2019.
Obvezne oblike prilog zahtevka za izplačilo, ki mora biti podan kot e-račun, so definirane v razpisni dokumentaciji, v poglavju 11.2. Priloge k zahtevku za izplačilo. Priloge se lahko pošljejo elektronsko na naslov gp.mgrt@gov.si ali fizično po pošti, vendar morajo biti odposlane isti dan, kot je bil izstavljen zahtevek kot e-račun. Upoštevati je potrebno tudi navedbe glede prilog k zahtevku za izplačilo pri obrazložitvi posameznih upravičenih stroškov v poglavju 9.
Prejemnik lahko v posameznem proračunskem letu izstavi največ 5 zahtevkov za izplačilo.
Postopek pri nepravilnostih pri posredovanih zahtevkih za izplačila je naveden v razpisni dokumentaciji, v poglavju 11.3.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je:
– do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, za projekte, za ketere se predvideva sofinanciranje v letu 2018 in
– od vključno četrtka, 3. 5. 2018 do torka, 29. 5. 2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na MGRT v rokih, ki so navedeni v prvem odstavku tega poglavja.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 7 JR Pokolpje« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja v zgornjem levem kotu ovojnice.
12.1. Popolna vloga
Vloga bo popolna, če bo prijavitelj v pravilno označeni/opremljeni in zaprti ovojnici predložil vse v razpisni dokumentaciji, v poglavju 12.1. Popolna vloga navedene, izpolnjene, vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente. Vsi dokumenti se pošiljajo le v enem izvodu, prijavitelj pa mora imeti popolnoma identičen izvod (kopije vseh poslanih dokumentov, obrazcev, prevodov, prilog) v arhivu.
Kot popolna bo štela tudi vloga, ki bo na podlagi poziva k dopolnitvi, v določenem roku pravilno dopolnjena.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji v poglavju 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.3.
13. Odpiranje in pregled vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva, in sicer:
– Za vloge, za katere predvideva sofinanciranje v letu 2018 in bodo prispele do vključno torka, 13. 3. 2018, do 12. ure, bo odpiranje izvedeno 14. 3., 15. 3., 16. 3. in 19. 3. 2018
– Za vloge, za katere predvideva sofinanciranje v letu 2019 in bodo prispele med vključno četrtkom, 3. 5. 2018 in do vključno torka, 29. 5. 2018, bo odpiranje izvedeno 30. 5., 31. 5., 1. 6. in 4. 6. 2018.
Pri odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, bo kot nepopolna zavržena. Podrobnosti glede dopolnjevanja vlog so določene v razpisni dokumentaciji v poglavju 13.1.
Neustrezno označene ter nepravočasno (oddane pred rokom ali po roku, ki je določen v poglavju 12) prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6.4. Način ocenjevanja vlog in postopek izbora.
14. Pravno varstvo
Zoper odločitev o vlogi – sklep, je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri krajevno pristojnem zunanjem oddelku, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prejemniki sredstev.
15. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da MGRT ugotovi, da je v prijavi na javni razpis ali pri izstavitvi zahtevkov za izplačilo navedel neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave.
Podrobnosti glede odgovornosti in obveznosti prejemnika sredstev so določene v razpisni dokumentaciji v poglavju 15.
16. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti: podrobnosti glede zavarovanja za izpolnitev obveznosti so določene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 16.
17. Pogodba
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji, v poglavju 17.
18. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
19. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si z navedbo zadeve 4300-28/2017.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/, po elektronski pošti ali ustno odgovorov ne bomo posredovali.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost