Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

196. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8), stran 702.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90)
I. 
Namen sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90 in 1/17).
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90) predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a po skrajšanem postopku.
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) 
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90 in 1/17) (v nadaljevanju ZN Šmartno – Krnice). Zazidalni načrt predvideva gradnjo 22 individualnih hiš. Od teh je 11 stanovanjskih hiš že zgrajenih.
Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 2017 spremenila Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8). S spremembo je na zemljiščih s parc. št. 599/1, 587/7, 600/5, 600/7 in 587/8, vsa k.o. Legen (951) spremenila načrtovano prostorsko ureditev. Hkrati je določila vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dovoljeno postavljati na območju ZN, spremenila pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in pogoje komunalnega urejanja, opredelila pogoje za ravnanje z odpadki, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, organizacijo gradbišča in delovišča ter obveznosti investitorja.
ZN Šmartno – Krnice vključuje tudi parcele, katerih namenska raba je bila kmetijsko zemljišče, zato realizacija objektov v tem delu ni bila izvedljiva, ne da bi se predhodno sprejela sprememba namenske rabe zemljišč iz kmetijskega v stavbno. Občina je s sprejetjem Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec tem zemljiščem spremenila rabo v stavbno zemljišče za gradnjo individualnih objektov in na ta način omogočila, da bodo lastniki teh zemljišč na teh parcelah lahko zgradili stanovanjske hiše kot jih določa veljavni akt. Pri objektu št. 3 je prišlo v preteklosti do odprodaje dela gradbene parcele, kar ima za posledico, da gradnja objekta kljub usklajeni namenski rabi zemljišča po veljavnem odloku ni možna, zato je potrebno v tem delu predhodno spremeniti ZN Šmartno – Krnice. Lastnik tega zemljišča, je na občino podal pobudo, da se zazidalni načrt v tem delu spremeni.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na grafični del odloka.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN so v privatni lasti.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev ZN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN 
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema parcele s parcelnimi številkami 602/4, 600/14 in 608/11 vse k.o. Legen – gradbeno parcelo predvidenega objekta št. 3 po veljavnem odloku. Skupna tlorisna površina območja znaša 865 m2.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave lahko spremeni.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se upošteva strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. iz Maribora. Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, v kolikor so ustrezno ažurne in skladne z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) ter veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah in dopolnitvah ZN.
Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo strokovnih podlag.
V. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je petnajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
VI. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN 
Sprememba in dopolnitev vključuje samo spremembo velikosti gradbene parcele in umestitev objekta na že komunalno urejeni parceli, zato nosilcev urejanja ne vključujemo v postopek sprememb in dopolnitev ZN.
V kolikor bi se v postopku izdelave sprememb in dopolnitev izkazalo, da ureditve posegajo v pristojnost posameznega nosilca urejanja prostora, se le tega vključi v postopek, da poda smernice in kasneje mnenje na predlog odloka.
VII. 
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev ZN 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira lastnik zemljišča, ki je podal pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN. Pobudnik krije tudi stroške strokovnih podlag, ki so potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
VIII. 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0016/2017
Slovenj Gradec, dne 10. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost