Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1164/18, Stran 176
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) ter 10. in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje ali proračuna Republike Slovenije za leto 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2018.
Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med projekte sodijo zvočni in filmski zapisi ter prireditve, ki se načrtujejo oziroma potekajo skozi daljše časovno obdobje, vendar se začnejo in zaključijo v tekočem letu. Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov ipd., ni predmet financiranja tega razpisa.
Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim pogojem:
– morajo opazno prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena izven MOC;
– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2018.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, projektov ali dogodkov v letu 2018 imajo:
– zavodi in društva, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež v Mestni občini Celje;
– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v MOC (s.p.);
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim prebivališčem v MOC.
Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami, navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ dve prireditvi, projekta ali dogodka, v kolikor je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah. Javna podjetja, javni zavodi in družbe, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na tem razpisu.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve, projekta, dogodka,
– pomen prireditve, projekta, dogodka za promocijo in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanju novih prizorišč na območju starega mestnega jedra Celja,
– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festivalih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobraževanja idr.),
– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,
– število realiziranih prireditev, projektov, dogodkov v zadnjih treh letih,
– reference sodelujočih slovenskih in mednarodnih ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.),
– dosedanje delo in reference organizatorja.
Komisija lahko za dogodke, ki so izjemnega pomena za MOC, promocijo Celja, mednarodno prepoznavnost in razvoj mesta ter dogodke, ki vključujejo večje število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli še dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta).
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 38.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (18. 4. 2018) največ do 19.000,00 EUR in na drugem razpisnem roku (3. 9. 2018) največ do 19.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega finančnega in vsebinskega poročila.
5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali v glavni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih ur, in sicer najkasneje do:
– 18. aprila 2018 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018
– 3. septembra 2018 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2018.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2018«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa
Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obravnavala v tednu po zaključku roka.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe ali ne prevzame pošte, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom.
MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju v letu 2018, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, tel. 03/42-65-878, elektronski naslov: anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti