Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

219. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 764.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17 in 68/17) se v 1. členu v napovednem stavku besedilo »Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849« nadomesti z besedilom »Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2015) 849 z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 7523 z dne 8. 11. 2017 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014SI06RDNP001«.
2. do 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»2. Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/838 z dne 17. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko gojene živali iz ribogojstva (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES);
3. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 327 z dne 9. 12. 2017, str. 83), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
6. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);«.
9. in 10. točka se spremenita tako, da se glasita:
»9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1155 z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2017, str. 1);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.
16. in 17. točka se spremenita tako, da se glasita:
»16. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9).«.
2. člen 
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktiven kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil), pri čemer se za določitev upravičenca uporabljajo tudi tretji do šesti odstavek 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;«.
V 4. točki se številka »14« nadomesti s številko »15«.
V 8. točki se besedilo »drevja in grmičevja« nadomesti z besedilom »drevja oziroma grmičevja«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »nadaljnjem besedilu: agencija« nadomesti z besedilom »v nadaljnjem besedilu: agencija«.
4. člen 
Za drugim odstavkom 10. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je mogoče v operacijo iz 7. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe na območjih iz evidence iz 11. točke prvega odstavka 19. člena te uredbe vstopiti v obdobju 2018–2020.«.
5. člen 
V prvem odstavku 11. člena se v napovednem stavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP iz te uredbe traja pet let.«.
6. člen 
V prvem odstavku 19. člena se 3. do 6. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»3. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Bela krajina, Boč – Haloze – Donačka gora, Dobličica, Drava, Dravinja s pritoki, Goričko, Haloze – vinorodne, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ličenca pri Poljčanah, Marindol, Mura, Osrednje slovenske gorice, Pregara – travišča, Reka, Trnovski gozd – Nanos 1 in Vrbina – HAB1_30_05 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB1_30_05);
4. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Boletina – velikonočnica, Črete, Dobrava – Jovsi, Goriška brda, Kožbana, Kras 1, Lahinja, Mirna, Nanoščica, Soča z Volarjo, Trnovski gozd – Nanos 2, Vejar in Vrhoveljska planina – HAB2_30_05 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2_30_05);
5. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Ljubljansko barje, Notranjski trikotnik 1 in Sava Medvode – Kresnice – HAB1_10_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB1_10_06);
6. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Belški potok, Bled – Podhom, Češeniške gmajne z Rovščico, Črna dolina pri Grosuplju, Črni potok, Grad Brdo – Preddvor, Huda luknja, Kočevsko, Kozjansko, Mišja dolina, Polhograjsko hribovje, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Ribniška dolina, Rinža, Šmarna gora, Vitanje – Oplotnica, Vzhodni Kozjak in Zadnje Struge pri Suhadolah – HAB2_10_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2_10_06);«.
Za 6. točko se dodajo nove 7. do 11. točka, ki se glasijo:
»7. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območji Bohor in Notranjski trikotnik 2 – HAB1_20_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB1_20_06);
8. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Banjšice, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Čemšeniška planina, Gorjanci – Radoha, Kras 2, Krimsko hribovje – Menišija, Kum, Menina, Mrzlica, Notranjski trikotnik 3, Razbor, Trnovski gozd – Nanos 3 in Zahodni Kozjak – HAB2_20_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2_20_06);
9. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območje Slovenska Istra – HAB2_20_05 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2_20_05);
10. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, ki vključuje območja Breginjski stol, Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Pohorje in Ratitovec – HAB2_30_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2_30_06);
11. evidenca ekološko pomembnih območij mokrotnih travnikov, ki vključuje območja Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda luknja, Kobariško blato, Krimsko hribovje – Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna gora, Trnovski gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina – HABM_30_06 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HABM_30_06);«.
Dosedanje 7. do 18. točka postanejo 12. do 23. točka.
V tretjem odstavku se številka »18« nadomesti s številko »23«.
V četrtem odstavku se številka »12« nadomesti s številko »17« in črta besedilo »in 18. točke«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Evidenco iz 23. točke prvega odstavka tega člena pripravi ministrstvo.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »13. do 15.« nadomesti z besedilom »18. do 20.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »16. in 17.« nadomesti z besedilom »21. in 22.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Za vsak GERK se preveri ali leži na območju iz evidenc iz 3. do 11. točke prvega odstavka tega člena s površino vsaj deset arov. Če ta GERK glede na datum leži na dveh ali več različnih območjih iz evidenc iz 3. do 11. točke prvega odstavka tega člena, se za ves GERK upošteva, da leži na območju iz evidence, ki se nanaša na poznejši datum. Pri navajanju površin sloja iz evidenc iz 3. do 11. točke prvega odstavka tega člena se prikazuje celotna upravičena površina GERK, če vsaj en ar GERK leži na enem izmed območij iz teh evidenc.«.
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.
7. člen 
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)« nadomesti z besedo »RKG«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je pogoj iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjen, če je za KMG do 5. maja tekočega leta predhodno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.«.
V četrtem odstavku se za besedo »dejavnosti« doda vejica in besedilo »ali član pašne ali agrarne skupnosti«.
8. člen 
Za prvim odstavkom 21. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Program aktivnosti se izdela za KMG, razen za planino.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če ima KMG tudi planino, in se z njenimi površinami vključi v operacijo iz 104. člena te uredbe, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka za to planino izdela ločen program aktivnosti, ki vsebuje podatke iz 1. do 4. točke ter 6. do 8. točke prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Program aktivnosti mora biti izdelan najpozneje na dan oddaje zahtevka za ukrep KOPOP iz 153. člena te uredbe. Z oddajo zahtevka za ukrep KOPOP se konča tudi izdelava programa aktivnosti.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
V dosedanjem osmem in devetem odstavku, ki postaneta deveti in deseti odstavek, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
Dosedanji deseti do petnajsti odstavek postanejo enajsti do šestnajsti odstavek.
9. člen 
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šteje se, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je za KMG do 20. decembra tekočega leta redno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.«.
V petem odstavku se za besedo »dejavnosti« doda vejica in besedilo »ali član pašne ali agrarne skupnosti«.
V osmem in devetem odstavku se za besedo »KMG« črta besedilo »ali KMG – planina«.
Za štirinajstim odstavkom se dodajo novi petnajsti do sedemnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(15) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka in drugi odstavek 146. člena te uredbe, upravičencem, ki so vključeni samo v operacijo iz 104. člena te uredbe, ni treba voditi evidenc iz prejšnjega odstavka, evidence iz drugega odstavka 146. člena te uredbe pa morajo voditi le za površine, vključene v ukrep KOPOP.
(16) Evidence iz dvanajstega in štirinajstega odstavka tega člena ter evidence iz drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe se vodijo na predpisanih obrazcih v tiskani obliki ali računalniški oziroma elektronski obliki (Excel).
(17) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kot izpolnjevanje pogojev iz tretje alineje prvega odstavka in trinajstega odstavka tega člena šteje tudi vodenje evidenc v elektronski obliki, ki bistveno ne odstopa od elektronske oblike iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji petnajsti odstavek postane osemnajsti odstavek.
10. člen 
V prvem odstavku 26. člena se v 8. točki besedilo »predpisa, ki ureja sheme« nadomesti z besedilom »Uredbe o shemah«.
11. člen 
V prvem odstavku 27. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Hitri talni testi oziroma hitri rastlinski testi se izdelajo v skladu s tehnološkimi navodili za operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva in agencije.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v tretji alineji beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled obstoja rezultatov hitrih talnih testov oziroma hitrih rastlinskih testov;«.
Dosedanji enajsti do trinajsti odstavek postanejo deseti do dvanajsti odstavek.
12. člen 
V prvem odstavku 39. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Hitri talni testi se izdelajo v skladu s tehnološkimi navodili za operacijo Hmeljarstvo, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva in agencije.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v drugi alineji beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pregled obstoja rezultatov hitrih talnih testov;«.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
13. člen 
Peti odstavek 60. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo četrte alineje tretjega odstavka tega člena morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06: 42,50 eura na ha letno;«.
14. člen 
Četrti odstavek 61. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »enajstega«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
15. člen 
Četrti odstavek 62. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06: 7,10 eura na ha letno;«.
16. člen 
Četrti odstavek 63. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
17. člen 
Peti odstavek 66. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo četrte alineje tretjega odstavka tega člena morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
Dosedanji sedmi do enajsti odstavek postanejo šesti do deseti odstavek.
18. člen 
Peti odstavek 67. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo četrte alineje tretjega odstavka tega člena morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06: 42,50 eura na ha letno;«.
19. člen 
Četrti odstavek 68. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci iz drugega odstavka tega člena na KMG, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev, območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ali ekološko pomembnih območjih steljnikov iz priloge 3 te uredbe, zagotavljati povprečno letno obtežbo z živino od 0 do 1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »enajstega«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo šesti do enajsti odstavek.
20. člen 
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru obvezne zahteve HAB_KOS je raba (košnja in paša) dovoljena od:
– 20. maja tekočega leta na območju slovenske Istre;
– 30. maja tekočega leta na območjih Bela Krajina, Boč – Haloze – Donačka gora, Boletina – velikonočnica, Črete, Dobličica, Dobrava – Jovsi, Drava, Dravinja s pritoki, Goričko, Goriška brda, Haloze – vinorodne, Kožbana, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Kras 1, Lahinja, Ličenca pri Poljčanah, Marindol, Mirna, Mura, Nanoščica, Osrednje Slovenske gorice, Pregara – travišča, Reka, Soča z Volarjo, Trnovski gozd – Nanos 1, Trnovski gozd – Nanos 2, Vejar, Vrbina in Vrhoveljska planina;
– 10. junija tekočega leta na območjih Belški potok, Bled – Podhom, Češeniške gmajne z Rovščico, Črna dolina pri Grosuplju, Črni potok, Grad Brdo – Preddvor, Huda luknja, Kočevsko, Kozjansko, Ljubljansko barje, Mišja dolina, Notranjski trikotnik 1, Polhograjsko hribovje, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Ribniška dolina, Rinža, Sava Medvode – Kresnice, Šmarna gora, Vitanje – Oplotnica, Vzhodni Kozjak in Zadnje Struge pri Suhadolah;
– 20. junija tekočega leta na območjih Banjšice, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Bohor, Čemšeniška planina, Gorjanci – Radoha, Kras 2, Krimsko hribovje – Menišija, Kum, Menina, Mrzlica, Notranjski trikotnik 2, Notranjski trikotnik 3, Razbor, Trnovski gozd – Nanos 3 in Zahodni Kozjak;
– 30. junija tekočega leta na območjih Breginjski stol, Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Pohorje in Ratitovec ter na območjih mokrotnih travnikov Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda luknja, Kobariško blato, Krimsko hribovje – Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna gora, Trnovski gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina.«.
V drugem odstavku se v 6. točki besedilo »0,2 do 1,5 GVŽ« nadomesti z besedilom »0 do 1,5 GVŽ«.
V četrtem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustreznost območja prek evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06;«.
V petem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi
»– evidence HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Višina plačila za izvajanje obvezne zahteve HAB_KOS znaša na območjih iz evidenc:
– HAB1_30_05, HAB1_10_06 in HAB1_20_06: 238,20 eura na ha letno;
– HAB2_30_05, HAB2_10_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06: 157,50 eura na ha letno;
– HABM_30_06: 255,90 eura na ha letno.«.
V osmem odstavku se besedilo »HAB1_01_06, HAB1_10_06 in HAB_30_06 ter evidence HAB2« nadomesti z besedilom »HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06«.
Deveti, deseti in enajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(9) Pri kombinaciji obvezne zahteve HAB_KOS z operacijo KRA_GRB iz 97. člena te uredbe znaša višina plačila za obvezno zahtevo HAB_KOS na območjih iz evidenc:
– HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06,
– HAB2_20_05, in HAB2_30_06: 81,60 eura na ha letno;
– HABM_30_06: 103,10 eura na ha letno.
(10) Pri kombinaciji obvezne zahteve HAB_KOS s podukrepom iz prve alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za obvezno zahtevo HAB_KOS na območjih iz evidenc:
– HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06,
– HAB2_20_05, in HAB2_30_06: 25 eurov na ha letno;
– HABM_30_06: 51,20 eura na ha letno.
(11) Pri kombinaciji obvezne zahteve HAB_KOS s podukrepom iz druge alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za obvezno zahtevo HAB_KOS na območjih iz evidenc:
– HAB1_20_05, HAB1_30_05, HAB1_10_06 in HAB1_20_06: 102,10 eura na ha letno;
– HAB2_30_05, HAB2_10_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06: 25 eurov na ha letno;
– HABM_30_06: 128,10 eura na ha letno.«.
21. člen 
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru obvezne zahteve HAB_ORGG uporaba mineralnih gnojil ni dovoljena, letni vnos dušika iz organskih gnojil pa ne sme preseči 40 kg na ha. Na območjih iz evidence HABM_30_06 se ta zahteva lahko izvaja tudi z opustitvijo gnojenja z dušikom iz organskih gnojil.«.
V drugem odstavku se v:
– prvi alineji za besedo »omejitev« doda besedilo »ali opustitev«;
– četrti alineji besedilo »0,2 do 1,5 GVŽ« nadomesti z besedilom »0 do 1,5 GVŽ«.
V šestem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustreznost območja prek evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06;«.
V sedmem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidence HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Plačilo za obvezno zahtevo HAB_ORGG se dodeli v dveh višinah, in sicer za:
– omejitev gnojenja z dušikom iz organskih gnojil (v nadaljnjem besedilu: HAB_ORGG1);
– opustitev gnojenja z dušikom iz organskih gnojil (v nadaljnjem besedilu: HAB_ORGG2).«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Višina plačila HAB_ORGG1 za izvajanje obvezne zahteve HAB_ORGG na območjih iz evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06 znaša 25,60 eura na ha letno.«.
Za spremenjenim devetim odstavkom, ki je postal deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Višina plačila HAB_ORGG2 za izvajanje obvezne zahteve HAB_ORGG na območjih iz evidence HABM_30_06 znaša 50,80 eura na ha letno.«.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Na območjih iz evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06 višina plačila HAB_ORGG1 za izvajanje obvezne zahteve HAB_ORGG znaša 25,60 eura na ha letno pri kombinaciji te zahteve z:
– operacijo KRA_S50 iz 95. člena te uredbe;
– operacijo KRA_GRB iz 97. člena te uredbe;
– ukrepom EK iz te uredbe.«.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki je postal dvanajsti odstavek, se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Pri kombinaciji obvezne zahteve HAB_ORGG z operacijo KRA_GRB iz 97. člena te uredbe ali ukrepom EK iz te uredbe na območjih iz evidence HABM_30_06 znaša višina plačila:
– HAB_ORGG1: 25,60 eura na ha letno;
– HAB_ORGG2: 50,80 eura na ha letno.«.
22. člen 
V drugem odstavku 73. člena se v četrti alineji besedilo »0,2 do 1,5 GVŽ« nadomesti z besedilom »0 do 1,5 GVŽ«.
V četrtem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustreznost območja prek evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06;«.
V petem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidence HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06.«.
V sedmem in osmem odstavku se besedilo »HAB1_01_06, HAB1_10_06 in HAB_30_06 ter evidence HAB2« nadomesti z besedilom »HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06«.
23. člen 
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru izbirne zahteve HAB_NPAS se v tekočem letu na GERK, katerega površina je večja ali enaka 0,3 ha, pusti nepokošen pas travnika v obsegu od pet do deset odstotkov površine, vključene v zahtevek iz 153. člena te uredbe. Na nepokošenem pasu paša ni dovoljena. Ta nepokošeni pas se mora v naslednjem letu pokositi od 20. maja na območju iz evidence HAB2_20_05, od 30. maja na območjih iz evidenc HAB1_30_05 in HAB2_30_05, od 10. junija na območjih iz evidenc HAB1_10_06 in HAB2_10_06, od 20. junija na območjih iz evidenc HAB1_20_06 in HAB2_20_06 ter od 30. junija na območjih iz evidenc HAB2_30_06 in HABM_30_06, pri čemer je obvezno spravilo travinja s površine tega pasu. Če površina, vključena v zahtevek iz 153. člena te uredbe, obsega deset ha ali več, je strnjen nepokošeni pas lahko v dveh ali več delih, pri čemer ta nepokošeni pas ne sme biti manjši od 0,05 ha in večji od enega ha.«.
V drugem odstavku se v četrti alineji besedilo »0,2 do 1,5 GVŽ« nadomesti z besedilom »0 do 1,5 GVŽ«.
V petem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustreznost območja prek evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06;«.
V šestem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidence HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06.«.
V osmem in devetem odstavku se besedilo »HAB1_01_06, HAB1_10_06 in HAB_30_06 ter evidence HAB2« nadomesti z besedilom »HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05, HAB2_30_06 in HABM_30_06«.
24. člen 
V prvem odstavku 91. člena se za besedo »Jesenice« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »Slovenj Gradca« pa se doda besedilo »in za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič«.
25. člen 
V 103. členu se za besedo »izvaja« doda besedilo »na planinah«.
26. člen 
V 105. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Premik živali na sejem ali razstavo v obdobju obvezne paše se šteje kot del obdobja obvezne paše, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, drobnice in kopitarjev.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvajanje paše najmanj 80 dni letno na planini, za katero je bil vložen zahtevek iz 153. člena te uredbe.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v 8. točki beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
27. člen 
V 106. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Premik živali na sejem ali razstavo v obdobju obvezne paše se šteje kot del obdobja obvezne paše, če je sporočen v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, drobnice in kopitarjev.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec KMG poda izjavo o številu stalno prisotnih pastirjev na planini, za katero je bil vložen zahtevek iz 153. člena te uredbe.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v prvi alineji beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v tretji alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izvajanje paše najmanj 80 dni letno na planini, za katero je bil vložen zahtevek iz 153. člena te uredbe.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se v 9. točki beseda »sedmega« nadomesti z besedo »osmega«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
28. člen 
Osmi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) V obdobju, ko so živali določene vrste domačih živali, ki jih je upravičenec vključil v operacijo GEN_PAS, na paši na planini ali skupnem pašniku, se za te živali šteje, da ne zmanjšujejo števila živali te vrste na osnovnem KMG.«.
29. člen 
Tretji odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na KMG je, razen za trajne nasade, ki so bili vzpostavljeni pred letom vlaganja zahtevka, treba hraniti, če se v letu vlaganja zahtevka uporabljajo:
– kupljeno seme oziroma sadike: račune, s katerih mora biti razviden nakup semena oziroma sadik avtohtonih oziroma tradicionalnih sort kmetijskih rastlin iz priloge 12 te uredbe, in uradne etikete ali etikete oziroma potrdila dobavitelja, s katerimi so opremljeni ta semena oziroma sadike ob nakupu;
– lastno pridelano seme oziroma sadike: dokazila iz prejšnje alineje o prvem nakupu semena oziroma sadik in kopije zbirnih vlog, iz katerih mora biti razvidno, da se je v času od prvega nakupa semena ta sorta pridelovala na KMG.«.
V devetem odstavku se 5. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:
»5.pregled uradnih etiket ali etiket oziroma potrdil dobavitelja, s katerimi so bili v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, označeni oziroma opremljeni uporabljeno seme oziroma sadike;
6. pregled uradnih etiket ali etiket oziroma potrdil dobavitelja (od prvega nakupa semena oziroma sadik) in kopij zbirnih vlog, iz katerih mora biti razvidno, da se je v času od prvega nakupa semena ta sorta pridelovala na KMG, če se na KMG uporabljajo lastno pridelano seme oziroma sadike.«.
7. točka se črta.
30. člen 
V tretjem odstavku 116. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za namene izvajanja zahteve GEN_SEME posreduje Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) ministrstvu najpozneje do 23. februarja tekočega leta seznam KMG, ki so vpisani v SEME-register za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
V osmem odstavku se v tretji alineji podpičje nadomesti s piko.
Četrta alineja se črta.
31. člen 
V prvem odstavku 122. člena se v napovednem stavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost za izvajanje ukrepa EK iz te uredbe traja pet let.«.
32. člen 
V 123. členu se v 6. točki pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
33. člen 
V 124. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Program aktivnosti se izdela za KMG, razen za planino.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Program aktivnosti mora biti izdelan najpozneje na dan oddaje zahtevka za ukrep EK iz 153. člena te uredbe. Z oddajo tega zahtevka se konča tudi izdelava programa aktivnosti.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
Dosedanji osmi do deseti odstavek postanejo deveti do enajsti odstavek.
34. člen 
V drugem odstavku 131. člena se besedilo »15. marca 2018« nadomesti z besedilom »31. marca 2018«.
35. člen 
V petem odstavku 132. člena se za besedo »dejavnosti« doda vejica in besedilo »ali član pašne ali agrarne skupnosti«.
36. člen 
Deveti odstavek 133. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za namene izvajanja te uredbe posreduje uprava ministrstvu najpozneje do 23. februarja tekočega leta seznam KMG, ki so vpisani v SEME-register za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
Dvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(20) Podatke glede ugotovljenih nepravilnosti pri izvedenih kontrolah ukrepa EK agencija pošlje organizacijam za kontrolo in certificiranje najpozneje do 15. oktobra tekočega leta.«.
V enaindvajsetem odstavku se besedilo »5. aprila 2018« nadomesti z besedilom »10. aprila 2018«.
37. člen 
V prvem in drugem odstavku 134. člena se v 5. točki besedilo »od 50 do 200 dreves« nadomesti z besedilom »od najmanj 50 do največ 200 dreves«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru, da je h KMG priključena planina, se GERK, ki so pripisani k planini, obravnavajo v okviru te planine in niso upravičeni do plačila za ukrep EK, prav tako se ne upoštevajo pri izračunu obtežbe na travinju.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo sedmi do enajsti odstavek.
V dosedanjih enajstem in dvanajstem odstavku, ki postaneta dvanajsti in trinajsti odstavek, se beseda »devetega« nadomesti z besedo »desetega«.
38. člen 
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»138. člen
(upravičenci) 
Do plačil za ukrep OMD so upravičena KMG, katerih kmetijske površine ležijo na območjih iz priloge 13 te uredbe.«.
39. člen 
V tretjem odstavku 141. člena se 2. točka črta.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 2. do 6. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za KMG, pri katerih so prijavljene tudi planine, se za površino zemljišč, ki so prijavljena na planini, upošteva fiksni del plačila iz 1. točke prejšnjega odstavka, ki je določeno za gorsko višinska KMG.«.
Dosedanji četrti do deseti odstavek postanejo peti do enajsti odstavek.
Dosedanja enajsti in dvanajsti odstavek, ki postaneta dvanajsti do trinajsti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(12) Izračun fiksnega dela plačila za ukrep OMD se za KMG, pri katerih so prijavljena tudi zemljišča na planinah, določi sorazmerno glede na površino kmetijskih zemljišč na planinah in vsote vseh kmetijskih površin na KMG po naslednji formuli:
 
((fiksno plačilo za planine x površina kmetijskih zemljišč na planinah) + 
(fiksno plačilo za KMG x površina kmetijskih zemljišč, ki niso planine na KMG))/
(skupna površina vseh kmetijskih zemljišč na KMG). 
(13) Izračun fiksnega dela plačila za ukrep OMD se za KMG, kadar je upravičenec, ki je nosilec KMG, pripisan na več KMG v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, določi sorazmerno glede na fiksno plačilo in površino kmetijskih zemljišč posameznega KMG ter vsote vseh kmetijskih zemljišč vseh KMG po naslednji formuli:
 
((fiksno plačilo za KMG 1 x površina kmetijskih zemljišč na KMG 1) + (fiksno plačilo za KMG 2 x površina kmetijskih zemljišč na KMG 2) + (fiksno plačilo za KMG n x površina kmetijskih zemljišč na KMG n))/skupna površina kmetijskih zemljišč vseh KMG.«.
Za dosedanjim dvanajstim odstavkom, ki je postal trinajsti odstavek, se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Izračun povprečnega števila točk se za KMG iz prejšnjega odstavka določi sorazmerno glede na število točk in kmetijske površine posameznega KMG ter vsote kmetijskih površin vseh KMG po naslednji formuli:
 
((točke KMG 1 x površina kmetijskih zemljišč KMG 1) + (točke KMG 2 x površina kmetijskih zemljišč KMG 2) + (točke KMG n x površina kmetijskih zemljišč KMG n))/skupna površina kmetijskih zemljišč vseh KMG.«.
Dosedanja trinajsti in štirinajsti odstavek postaneta petnajsti in šestnajsti odstavek.
40. člen 
Drugi odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na kraju samem ugotovljeno, da na površini, za katero se uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz 26., 28., 33., 34., 35., 40., 49., 56., 57., 60., 61., 67., 68., 71., 72., 74., 77., 78., 82., 83., 86., 90., 92., 105. oziroma 106. člena te uredbe oziroma operacije iz 95. oziroma 97. člena te uredbe, niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje te zahteve oziroma operacije, KMG ni upravičeno do plačila za to zahtevo oziroma operacijo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na kraju samem ugotovljeno, da na KMG, ki uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz 31., 45., 47, 52., 55. oziroma 91. člena te uredbe, niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje posamezne zahteve, KMG ni upravičeno do plačila za to zahtevo.«.
41. člen 
Za šestim odstavkom 146. člena se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Upravičenci, ki so istočasno vključeni v ukrepa KOPOP in EK, uporabo fitofarmacevtskih sredstev iz petega odstavka tega člena vodijo na obrazcu podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu KOPOP in postopku kontrole ekološkega kmetovanja, ki je dostopen na spletnih straneh ministrstva in agencije.
(8) Če so upravičenci vključeni le v ukrep EK, se vodenje obrazca iz prejšnjega odstavka šteje za vodenje uporabe fitofarmacevtskih sredstev iz petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Vodenje obrazcev iz šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena se šteje za vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK_PID in kulturah iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
42. člen 
V 147. členu se v prvem odstavku črta oznaka »(1)«.
Drugi odstavek se črta.
43. člen 
V prvem odstavku 149. člena se besedilo »s predpisom, ki ureja sheme« nadomesti z besedilom »z Uredbo o shemah«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahteve ukrepa KOPOP iz prejšnjega odstavka so naslednje:
– obvezna zahteva POZ_KOL iz 26. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_POD iz 29. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_FFSM iz 30. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_FFSV iz 31. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_MEHZ iz 32. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_ZEL iz 34. člena te uredbe;
– izbirna zahteva POZ_NEP iz 35. člena te uredbe;
– obvezna zahteva VOD_ZEL iz 90. člena te uredbe;
– obvezna zahteva VOD_FFSV iz 91. člena te uredbe;
– izbirna zahteva VOD_NEP iz 92. člena te uredbe;
– izbirna zahteva VOD_POD iz 93. člena te uredbe.«.
44. člen 
V 150. členu se v 3. točki za besedo »Jesenice« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »Slovenj Gradca« pa se doda besedilo »in za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič«.
45. člen 
Peti odstavek 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če zbirno vlogo vloži KMG, ki ima več planin, se izpolnjevanje pogojev za zahtevo KRA_CRED iz 105. člena te uredbe in zahtevo KRA_PAST iz 106. člena te uredbe preverja za vsako posamezno planino.«.
46. člen 
V 156. členu se v prvem odstavku črta oznaka »(1)«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
47. člen 
V 159. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravičenci do plačil za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka označijo vir sofinanciranja na poslovni spletni strani.«.
48. člen
V prilogi 2 se preglednica 7 spremeni tako, da se glasi:
»7 Kombinacije zahtev znotraj operacije Posebni traviščni habitati in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov
HAB_ 
KOS
HAB_ 
ORGG1
HAB_ 
KOS_M
HAB_ 
ORGG2
HAB_ 
MRVA
HAB_ 
NPAS
KRA_ 
S50
KRA_ 
GRB
KRA_ 
OGRM
KRA_ 
VARPA
KRA_ 
VARPP
KRA_ 
CRED
KRA_ 
PAST
KRA_ 
VTSA
KRA_ 
MEJ
GEN_ 
SOR
GEN_ 
SEME
HAB_ 
KOS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
HAB_ 
ORGG1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
HAB_ 
KOS_M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
HAB_ 
ORGG2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
HAB_ 
MRVA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
HAB_ 
NPAS
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
«. 
V preglednici »12 Kombinacije operacij, namenjenih ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se v vrstici z oznako »KRA_MEJ« in stolpcih z oznako »GEN_SOR« in »GEN_SEME« oznaka »**« nadomesti z oznako »*«.
Pod preglednico 12 se črta besedilo »** Kombinacija je možna, ker mejice niso del GERK.«.
Legenda se spremeni tako, da se glasi:
»
N: Kombinacija ni mogoča.
*: Kombinacija je mogoča.
*: Kombinacija je mogoča, ker mejice niso del GERK.
«. 
49. člen
V prilogi 3 se poglavje 1. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov spremeni tako, da se glasi:
»1. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov
– HAB1_30_05
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000046
BELA KRAJINA
SI3000118
BOČ – HALOZE – DONAČKA GORA
SI3000048
DOBLIČICA
SI3000220
DRAVA
SI3000306
DRAVINJA S PRITOKI
SI3000221
GORIČKO
SI3000117
HALOZE – VINORODNE
SI5000012
KRAKOVSKI GOZD – ŠENTJERNEJSKO POLJE
SI3000214
LIČENCA PRI POLJČANAH
SI3000296
MARINDOL
SI3000215
MURA
SI3000302
OSREDNJE SLOVENSKE GORICE
SI3000037
PREGARA – TRAVIŠČA
SI3000005
REKA
SI3000255
TRNOVSKI GOZD – NANOS 1
SI3000234
VRBINA
– HAB2_30_05 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000088
BOLETINA – VELIKONOČNICA
SI5000027
ČRETE
SI3000268
DOBRAVA – JOVSI
SI3000290
GORIŠKA BRDA
SI3000125
KOŽBANA
SI3000276
KRAS 1
SI3000075
LAHINJA
SI3000059
MIRNA
SI3000126
NANOŠČICA
SI3000254
SOČA Z VOLARJO
SI3000255
TRNOVSKI GOZD – NANOS 2
SI3000056
VEJAR
SI3000379 
VRHOVELJSKA PLANINA
– HAB1_10_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000271
LJUBLJANSKO BARJE
SI3000232
NOTRANJSKI TRIKOTNIK 1
SI3000262
SAVA MEDVODE – KRESNICE
– HAB2_10_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000140
BELŠKI POTOK
SI3000154
BLED – PODHOM
SI3000079
ČEŠENIŠKE GMAJNE Z ROVŠČICO
SI3000168
ČRNA DOLINA PRI GROSUPLJU
SI3000324
ČRNI POTOK
SI3000219
GRAD BRDO – PREDDVOR
SI3000224
HUDA LUKNJA
SI3000263
KOČEVSKO
SI5000033
KOZJANSKO
SI3000297
MIŠJA DOLINA
SI3000335
POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
SI3000171
RADENSKO POLJE – VIRŠNICA
SI3000275
RAŠICA
SI3000026
RIBNIŠKA DOLINA
SI3000129
RINŽA
SI3000120
ŠMARNA GORA
SI3000311
VITANJE – OPLOTNICA
SI3000313
VZHODNI KOZJAK
SI3000011
ZADNJE STRUGE PRI SUHADOLAH
– HAB1_20_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000274
BOHOR
SI3000232
NOTRANJSKI TRIKOTNIK 2
– HAB2_20_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI5000007
BANJŠICE
SI3000173
BLOŠČICA
SI3000348
BOHINJSKA BISTRICA IN JEREKA
SI3000121
ČEMŠENIŠKA PLANINA
SI3000267
GORJANCI – RADOHA
SI3000276
KRAS 2
SI3000256
KRIMSKO HRIBOVJE – MENIŠIJA
SI3000181
KUM
SI3000261
MENINA
SI3000029
MRZLICA
SI3000232
NOTRANJSKI TRIKOTNIK 3
SI3000166
RAZBOR
SI3000255
TRNOVSKI GOZD – NANOS 3
SI3000337
ZAHODNI KOZJAK
– HAB2_20_05 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000212
SLOVENSKA ISTRA
– HAB2_30_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000196
BREGINJSKI STOL
SI3000253
JULIJSKE ALPE
SI3000264
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
SI3000285
KARAVANKE
SI3000270
POHORJE
SI3000110
RATITOVEC
– HABM_30_06 
KODA 
OBMOČJA
OBMOČJE
SI3000154
BLED – PODHOM
SI3000173
BLOŠČICA
SI3000348
BOHINJSKA BISTRICA IN JEREKA
SI3000168
ČRNA DOLINA PRI GROSUPLJU
SI3000199
DOLENJA VAS PRI RIBNICI
SI3000224
HUDA LUKNJA
SI3000236
KOBARIŠKO BLATO
SI3000256
KRIMSKO HRIBOVJE – MENIŠIJA
SI3000075
LAHINJA
SI3000297
MIŠJA DOLINA
SI3000232
NOTRANJSKI TRIKOTNIK
SI3000171
RADENSKO POLJE – VIRŠNICA
SI3000275
RAŠICA
SI3000166
RAZBOR
SI3000026
RIBNIŠKA DOLINA
SI3000120
ŠMARNA GORA
SI3000255
TRNOVSKI GOZD – NANOS
SI3000313
VZHODNI KOZJAK
SI3000087
ZELENCI
SI3000189
ŽEJNA DOLINA
 
«. 
Karta 1 se nadomesti z novo karto 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
50. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
51. člen
V prilogi 7 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izračun razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG vključuje količino gnoja in tekočih živinskih gnojil, ki jih prispevajo rejne živali iz obrazca »Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali« iz predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža živali), ter oddane in prejete količine živinskih gnojil in digestata iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. V izračunu se upošteva za:
– govedo: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi, ter podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
– prašiče in kokoši, ki niso v turnusni reji: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
– prašiče in kokoši v turnusni reji: podatek o povprečnem številu živali v turnusu in številu dni vseh turnusov iz zbirne vloge za tekoče leto.«.
V petnajstem odstavku se za besedo »tekoče« doda beseda »leto«.
52. člen
V prilogi 12 se pri »GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« v 1. točki črta prva alineja.
V dosedanji drugi alineji, ki postane prva alineja, se črta besedilo »Črna gorenjska«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
53. člen
V prilogi 14 se v drugem uvodnem odstavku besedilo »KMG – planini« nadomesti z besedo »planini«, besedilo »KMG – skupnem pašniku« pa z besedilom »skupnem pašniku«.
V poglavju 1 Ukrep KOPOP se v prvem odstavku beseda »rastlilnojeda« nadomesti z besedo »rastlinojeda«, za besedo »KMG« pa se dodata vejica in besedilo »z izjemo planin in skupnih pašnikov«.
V drugem odstavku se za besedo »planini« doda besedilo »z zahtevkom«.
Naslov poglavja »1.3 KMG – planina« se spremeni tako, da se glasi »1.3 Preverjanje obtežbe na planini«.
V poglavju 1.3 se besedilo »KMG – planino« nadomesti z besedo »planino«, besedilo »KMG – planini« pa z besedo »planini«.
V poglavju 2 Ukrep EK se v prvem odstavku za besedo »KMG« doda besedilo »z zahtevkom za ukrep EK«.
54. člen
V prilogi 15 se preglednica 7 spremeni tako, da se glasi:
»7 Kombinacije ukrepa EK in zahtev operacije Posebni traviščni habitati v okviru ukrepa KOPOP
PEK – trajno travinje
PEK – semenska pridelava
EK – trajno travinje
EK – semenska pridelava
HAB_KOS
N
N
HAB_ORGG1
N
N
HAB_KOS (mokrotni)
N
N
HAB_ORGG2
N
N
HAB_MRVA
N
N
HAB_NPAS
N
N
«. 
V legendi se pri oznaki »*« besedilo »te zahteve« nadomesti z besedilom »ti zahtevi«, pri oznaki »**« pa se besedilo »Za glavni posevek kombinacija ni možna.« nadomesti z besedilom »Za glavni posevek kombinacija ni mogoča.«.
55. člen
V prilogi 16 se v preglednici 2 pri zahtevi:
– KOPOP_SVET s kršitvijo »Upravičenec, ki ni uporabil storitve svetovanja v prvih štirih letih, je ni uporabil niti v petem letu trajanja obveznosti KOPOP.« kategorija kršitve »VII« nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«;
– HAB_ORGG besedilo kršitve »Na površini, vključeni v HAB_ORGG, letni vnos dušika iz organskih gnojil presega 40 kg na ha.« nadomesti z besedilom »Na površini, vključeni v HAB_ORGG, se ne upošteva omejitev gnojenja z dušikom iz organskih gnojil.«;
– KRA_CRED besedilo kršitve »Pri KRA_CRED na KMG planini ni prisotnega dnevnika paše.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_CRED na KMG ni prisotnega dnevnika paše.«;
– KRA_CRED besedilo kršitve »Pri KRA_CRED se na KMG planini paša ne izvaja po čredinkah.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_CRED se na planini paša ne izvaja po čredinkah.«;
– KRA_CRED besedilo kršitve »Pri KRA_CRED je na KMG planini število čredink nižje od predpisanega (dve čredinki).« nadomesti z besedilom »Pri KRA_CRED je na planini število čredink nižje od predpisanega (dve čredinki).«;
– KRA_CRED besedilo kršitve »Pri KRA_CRED na KMG planini ni prisotnega načrta ureditve pašnika in paše.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_CRED na KMG ni prisotnega načrta ureditve pašnika in paše.«;
– KRA_PAST besedilo kršitve »Pri KRA_PAST na KMG planini ni prisotnega pastirja ali pastirjev.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_PAST na planini ni prisotnega pastirja ali pastirjev.«;
– KRA_MEJ črta vrstica:
»
KRA_MEJ
Pri KRA_MEJ je dolžina mejice na blok krajša od dveh metrov.
VI
«. 
V sedemnajstem odstavku se številka »18« nadomesti s številko »23«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
56. člen
(končanje postopkov in izvajanje obveznosti) 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17 in 68/17).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravičencem, katerih površine ležijo na območjih iz evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06 ter so petletne obveznosti za izvajanje operacije Posebni traviščni habitati v okviru ukrepa KOPOP prevzeli na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17 in 68/17), te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU za leto 2018 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti prilagodijo v skladu s spremenjenimi pogoji iz 71., 72., 73. in 74. člena uredbe, ki veljajo za območja iz evidenc HAB1_30_05, HAB2_30_05, HAB1_10_06, HAB2_10_06, HAB1_20_06, HAB2_20_06, HAB2_20_05 in HAB2_30_06.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko upravičenci, katerih površine ležijo na območjih iz evidence HABM_30_06 in so petletne obveznosti za izvajanje operacije Posebni traviščni habitati v okviru ukrepa KOPOP prevzeli na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17 in 68/17), te obveznosti za leto 2018 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti izvajajo v skladu s spremenjenimi pogoji iz 71., 72., 73. in 74. člena uredbe.
57. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2017-2330-0002
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti