Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 122-2/2018 Ob-1162/18, Stran 175
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in sklepa župana, št. 122-2/2018 z dne 15. 1. 2018, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2018:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti,
– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti s področja preprečevanja nasilja med mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari do 15. do dopolnjenega 29. leta).
Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur tedensko.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora),
– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta (vštevši od dneva zaključka razpisa nazaj),
– da prijavijo projekt (projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe),
– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni občini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija projekta nanašata izključno na enoto.
Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo organizacije v mladinskem sektorju oziroma subjekti, ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade (definicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni občini Celje, Uradni list RS, št. 43/14).
Prijavitelji, ki se prijavijo pod sklop E, morajo imeti najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.
Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2018 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2018.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC v letu 2018 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je 99.700,00 EUR, in sicer za projekte:
Sklop A: 65.280,00 EUR
Sklop B: 11.948,00 EUR
Sklop C: 8.948,00 EUR
Sklop D: 6.309,00 EUR
Sklop E: 7.215,00 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. decembra 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto 2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 16. februarja 2018 (datum poštnega žiga). Predlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC, ne bodo uvrščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2018 (navedite sklop – A, B, C, D ali E)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in popolnost predloga glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih predlogov, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija, v roku osmih dni od odpiranja predlogov, predlagatelje pozvala, da predlog v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila svoje delo.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani pri Branki Lazarevič, na tel. 03/42-65-888 oziroma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti