Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

216. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 753.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16 in 84/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011(UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene zDelegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 178, z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri pregledih na kraju samem se za določitev višje ali nižje stopnje kršitve pri zahtevah, pri katerih je v stolpcu Odstotek zmanjšanja plačil iz priloge 1 te uredbe določena samo ena vrednost zmanjšanja plačil, in sicer »srednja stopnja kršitve«, uporabi preglednica določanja stopnje kršitve iz malomarnosti iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z 38. členom Uredbe 640/2014/EU in predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kadar je na podlagi meritev iz kontrolnega zapisnika prvič v obdobju do leta 2020 ugotovljeno, da je nevzdrževana površina, ki je na območju NATURA 2000, na kmetijskem gospodarstvu manjša od ali enaka 0,1 ha, kar ne pomeni več kot 20 % zadevne površine kmetijskega gospodarstva, in gre za kršitev zahtev 29. in 30. PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC (v nadaljnjem besedilu: PZR 2) ter zahteve 32. PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST (v nadaljnjem besedilu: PZR 3) iz priloge 1 te uredbe, se zavezancu upravna kazen ne izreče.
(4) Kadar upravna kazen iz prejšnjega odstavka zavezancu že enkrat ni bila izrečena, se mu za istovrstne kršitve zahtev 29. in 30. PZR 2 ter zahteve 32. PZR 3 izreče upravna kazen v skladu s preglednico določanja stopnje kršitve iz malomarnosti iz priloge 2 te uredbe.«.
3. člen 
V šestem odstavku 7. člena se za besedilom »PZR 2« črta dvopičje in besedilo »OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC« in za besedilom »PZR 3« črta dvopičje in besedilo »OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST«.
4. člen 
V prilogi 1 se v tabeli PODROČJE Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Voda, za naslovom PZR 1: Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nosilci kmetijskih gospodarstev pri izvajanju zahtev iz te tabele upoštevajo določbe iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Določbe, ki niso opisane v zahtevah iz PZR 1, niso predmet kontrole navzkrižne skladnosti.«.
V tabeli PZR 1: Varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov se v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS, izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni kmetijskega gospodarstva, v prvi celici, v drugi alineji drugega odstavka 8. člena za besedo »ozimin« doda besedilo »in sejanega travinja«.
V drugi celici se v prvem in drugem odstavku 8.a člena za besedo »gnojem« dodata vejica in besedilo »kompostom ali digestatom, če slednji vsebuje več kakor 20 odstotkov suhe snovi,«.
V stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in ki jih preverja kontrolor, se v 14. zahtevi besedilo »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil iz priloge 3 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov« nadomesti z besedilom »Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata in komposta iz priloge 3 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17)«.
V tabeli GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, DKOS 4: MINIMALNA TALNA ODEJA, Minimalna talna odeja, se v stolpcih SMERNICE in ZAHTEVE v vrstici z zahtevo 23 besedilo stolpcev spremeni tako, da se glasi:
»
Za zagotavljanje ustrezne zaloge ogljika v tleh in preprečevanje erozije se zagotavlja pokritost tal z rastlinami, strniščem ali zastirko v vegetacijskem obdobju, razen v času med oranjem in vznikom posevka. V zimskem obdobju so kmetijske površine pokrite s strnišči, z zastirko ali so puščena nepreorana. Zimsko oranje se izvaja po potrebi in v skladu z dobro kmetijsko prakso.
23. Talna odeja se na kmetijskih površinah skozi celo leto vzdržuje v skladu z običajnimi načini kmetovanja.
«. 
V tabeli GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, DKOS 6: VZDRŽEVANJE RAVNI VSEBNOSTI ORGANSKE SNOVI V TLEH, Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih snovi v prsti z ustreznimi praksami, vključno s prepovedjo sežiganja ornih strnišč, razen zaradi zdravstvenega varstva rastlin, se v stolpcu SMERNICE v prvi celici beseda »dosevki« nadomesti z besedama »naknadni posevki«.
V tabeli GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja, DKOS 7: OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, Ohranjanje krajinskih značilnosti, vključno, kadar je to ustrezno, z živimi mejami, ribniki, jarki, drevesi v vrsti, skupini ali posamično, omejki, ozarami in terasami, vključno s prepovedjo rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih in morda ukrepi za odvračanje invazivnih rastlinskih vrst, se v stolpcih UKREP, SMERNICE, ZAHTEVE in ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL v vrstici z zahtevo 35 besedilo stolpcev spremeni tako, da se glasi:
»
Preprečuje 
se širjenje tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom.
Kmetje morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu izvajati ukrepe za omejitev širjenja tujerodnih vrst z invazivnim potencialom. 
Ti ukrepi vključujejo odstranjevanje s puljenjem, košnjo, pašo, preoravanjem ali druge načine za preprečevanje njihovega širjenja. Seznam tujerodnih vrst z invazivnim potencialom, na katere se zahteva nanaša: 
– rudbekija/deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
– kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) 
– orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 
– enoletna suholetnica (Erigeron annuus) 
– ambrozija/pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia), s katero se ravna v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin
iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10).
35. Na kmetijskih površinah se izvajajo ukrepi 
za omejitev širjenja tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom.
(MK) Površina tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom, 
na katerih se ne izvajajo ukrepi, predstavlja do vključno 10 arov površin vseh GERK-ov kmetijskega gospodarstva.
3
«. 
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Proizvodi za zaščito rastlin, PZR 10: PRAVILNA UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV se v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni kmetijskega gospodarstva v drugi celici besedilo »Treba je voditi evidenco in hraniti račune od nakupa FFS skupaj z evidenco v skladu s Pravilnikom o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi.« nadomesti z besedilom »Treba je voditi podatke o uporabi FFS in hraniti račune od nakupa FFS skupaj s podatki o uporabi FFS v skladu s pravilnikom, ki ureja integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.«.
V stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor, se 99. zahteva spremeni tako, da se glasi:
»99. Na kmetijskem gospodarstvu se vodijo podatki o uporabi FFS na prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK-PID-u in kulturah, v skladu s prilogo 1 Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14). Skupaj s podatki o uporabi FFS se hranijo računi od nakupa FFS. Podatki o uporabi FFS in računi se hranijo najmanj tri leta od uporabe FFS oziroma nakupa FFS.«.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA: Dobrobit živali, PZR 12: DOBROBIT PRAŠIČEV se v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor, 120. zahteva spremeni tako, da se glasi:
»
120. Zagotovljena je najmanjša predpisana neovirana talna površina za mladice po osemenitvi in svinje v skupini. 
2–5 živali v skupini: 
1,80 m²/mladico
2,48 m²/svinjo
6–39 živali v skupini: 
1,64 m²/mladico
2,25 m²/svinjo
40 živali in več v skupini: 
1,48 m²/mladico
2,03 m²/svinjo
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16 in 84/16).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki, začeti na podlagi 6. člena Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16 in 84/16), končajo po določbah spremenjenega 6. člena uredbe.
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2017-2330-0084
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost