Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 5442-13/2016/12 Ob-1171/18, Stran 140
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17 – ZIPRS1819), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 10-1/2/MIZŠ/0, z dne 17. 1. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje veljavnih programov usposabljanja in licenčnih seminarjev skladno z Zakonom o športu, programov nadaljnjih usposabljanj na področju športa ter prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa. Do sofinanciranja bodo torej upravičeni:
– programi na 2. in 3. stopnji usposabljanja, ki jih je na podlagi določb starega Zakona o športu (Uradni list RS, št 22/98, ZSpo) določil Strokovni svet RS za šport, katerih veljavnost je zagotovljena še dve leti od uveljavitve novega Zakona o športu (91. člen Zakona o športu, Uradni list RS, št. 29/17 – ZŠpo-1),
– programi usposabljanja na 1. in 2. stopnji skladno z novim Zakonom o športu (od 50. do 55. člena ZŠpo-1),
– licenčni seminarji, ki jih bodo skladno s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o športu (Zšpo-1) izvajale nacionalne panožne športne zveze v skladu s svojimi pravili za svojo športno panogo,
– programi nadaljnjih usposabljanj, ki so zajeti v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter niso sofinancirani iz drugih virov,
– aktivnosti prenove programov usposabljanja za strokovne delavce na področju športa (usklajevanje predlogov prenovljenih programov, zagotavljanje njihove skladnosti z Zakonom o športu in koordinacijo navedenih aktivnosti).
V skladu s strateškimi cilji Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 2014–2023 se bo z aktivnostmi v okviru javnega razpisa zagotovil razvoj in nadgradnja kompetenc strokovnega kadra, ki deluje na področju športa:
– izboljšanje kompetence strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje športne programe (dvigi ravni splošnega in strokovnega znanja delavcev v športu),
– povečanje kakovosti programov usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Namen javnega razpisa je zaposlenim, ki delujejo na področju športa, omogočiti pridobivanje znanj in kompetenc, ki so nujne zaradi potreb posameznih delovnih mest, do katerih prihaja zaradi nove oziroma spremenjene športne opreme in orodij, tehnike izvajanja trenažnega procesa in procesa rehabilitacije, didaktičnih pripomočkov idr.
Cilj javnega razpisa je omogočiti pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo na ravni delovnih mest, zaradi sprememb tehnologije, narave dela ter potreb na trgu dela, še posebej na področjih, ki šele postajajo pomembne in bodo prispevale k večji konkurenčnosti gospodarstva, in sicer s sofinanciranjem aktivnosti, ki bodo zagotovile skupaj najmanj sedem tisoč sedemsto posameznikom, da se bodo lahko vključili v veljavne programe usposabljanja in licenčne seminarje skladno z Zakonom o športu, programe nadaljnjega usposabljanja na področju športa in najmanj šest tisoč šesto petinštirideset posameznikom pridobitev dodatnih kompetenc na področju športa.
Sofinancirali se bosta dve aktivnosti:
1. Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu, v okviru katere se bodo sofinancirali stroški, neposredno povezani z izvedbo veljavnih programov usposabljanj, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjega usposabljanja, ter prenova programov usposabljanja,
2. Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu – v okviru katere se bo sofinanciralo strokovno in administrativno delo, zagotavljanje ustrezne podpore vključenim posameznikom, koordiniranje aktivnosti, evalvacija operacije ipd.
Operacija se bo izvajala v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), s ciljem, da se dosežejo kazalniki, razvidni iz spodnje tabele:
Število vključenih posameznikov 
(podatek za kazalnik ID 10.10)
Število posameznikov s pridobljenimi kompetencami (podatek za kazalnik ID 10.4); 85 % od vključenih posameznikov
do konca leta 2018
do konca leta 2022
do konca leta 2018
do konca leta 2022
KRVS
1099
4620
934
3927
KRZS
732
3080
622
2618
Skupaj
1831
7700
1556
6545
Ciljna skupina operacije so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.
Delitev kazalnikov in sredstev na KRVS in KRZS se bo določala:
– za 1. aktivnost Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu bo delitev kazalnikov in sredstev potekala glede na lokacijo izvajanja programov usposabljanja, licenčnih seminarjev in programov nadaljnjih usposabljanj v razmerju 60 % KRVS in 40 % KRZS,
– v enakem razmerju se bo delilo sredstva za 2. aktivnost Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu, saj je ta aktivnost namenjena podpori 1. aktivnosti oziroma usposabljanjem strokovnih delavcev, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah v razmerju 60 % KRSV in 40 % KRZS, pri čemer razmerje sledi številu vključenih posameznikov v aktivnosti usposabljanj po regijah.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelji
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno prijavo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
Prijavitelj oziroma član konzorcija je lahko:
– nosilec usposabljanj, določen skladno z Zakonom o športu,
– javni zavod ter društvo in zveza društev, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti usposabljanja v športu (nacionalne panožne športne zveze, nacionalne športne zveze, združenje nacionalnih panožnih športnih zvez idr.) in
– od nosilcev usposabljanj pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja v športu, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti usposabljanja v športu.
Prijavitelj k prijavi priloži s strani vseh članov konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo.
3.2 Osnovni pogoji
Prijavitelj in član konzorcija mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, iz katerih mora biti na dan oddaje prijave razvidno, da izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Dokazila
1
je registriran za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, skladno s predmetom javnega razpisa;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih evidenc – Ajpes
2
ima poravnane vse davke, prispevke in druge zapadle obveznosti do Republike Slovenije, določene z zakonom, pri čemer se šteje, da je pogoj izpolnjen, če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave ne znaša 50 EUR ali več;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih evidenc – Furs
3
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih evidenc – Erar
4
zoper njega ni začet ali se ne vodi postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja oziroma ni v postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali zoper njega ni vložen nalog za prisilno poravnavo ali likvidacijo, ni v postopku za objavo stečaja, ni začet ali se ne vodi postopek stečaja, zoper njega ni začet postopek z upniki, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
– Pogoji se bodo preverjali iz uradnih evidenc – Ajpes
5
bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik (ta pogoj velja samo za prijavitelja).
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
Ministrstvo bo osnovne pogoje preverjalo na podlagi obstoječih uradnih evidenc oziroma od drugih pristojnih organov (AJPES, Erar, FURS idr.).
Dokazila, ki jih mora prijavitelj in član konzorcija predložiti in na podlagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje pogoje, so opredeljeni pri posameznem pogoju, v točki 3.2 javnega razpisa. Zahteve, kaj mora vloga vsebovati, da je formalno popolna, pa so podrobno opredeljene v točki 5. Navodil za prijavo.
3.3. Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
Dokazilo
1
skladnost operacije s cilji in rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe ter s predmetom in cilji javnega razpisa
Prijavnica za projekt (točka 2.2.)
2
realna izvedljivost operacije v razpisanem obdobju ter ustreznost in sposobnost prijavitelja
Prijavnica za projekt (točka 1.5, 1.6, 2.5 in 2.6)
3
izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin
Prijavnica za projekt (točka 2.3)
4
doseganje kazalnikov skladno s ciljem javnega razpisa
Prijavnica za projekt (točka 2.5)
5
stanje potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile:
aktualno stanje strokovnih delavcev v športu, predlogi ukrepov za izboljšanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev v športu glede na potrebe na trgu delovne sile in projekcija stanja v primeru sofinanciranja iz predmetnega javnega razpisa
Analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile
6
Raznolikost, ki bo zagotovljena z vključitvijo vsaj trideset športnih panog
Seznam prijavljenih športnih panog
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacije po merilih za ocenjevanje projektov, ki so navedena v nadaljevanju.
Merila za ocenjevanje projektov
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Organizacija izvedbe projekta in izkušnje 
20
a) Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile (kakovostno in ustrezno pripravljena)
15
Dobro pripravljena analiza 
(vsebuje naslednje popolno in jasno opredeljene sestavine analize: 
1. analiza aktualnega stanja strokovnih delavcev v športu,
2. predlogi ukrepov za izboljšanje strokovnega razvoja strokovnih delavcev v športu glede na potrebe na trgu delovne sile in
3. projekcija stanja v primeru sofinanciranja iz predmetnega javnega razpisa)
15
Slabo pripravljena analiza 
(zgoraj navedene sestavine analize so pomanjkljivo opredeljene)
0
b) Predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta
5
Dobra predstavitev in organizacija izvedbe projekta
(priložena jasna organizacijska shema prijavitelja, jasno in individualno določena zaposlitvena struktura z opredelitvami obsega delovnih nalog zaposlenih na projektu skupaj in individualno, vključno z opredelitvami plač itd.)
5
Slaba predstavitev vodenja in organizacija izvedbe projekta ali predstavitev ni priložena
(nejasna organizacijska shema prijavitelja ali nejasno določena zaposlitvena struktura z opredelitvami obsega delovnih nalog zaposlenih na projektu skupaj in individualno, vključno z opredelitvami plač, ali predstavitev ni priložena)
0
2.
Obseg konzorcija 
15
9 ali več članov konzorcija
15
od 7 do 8 članov konzorcija
12
od 5 do 6 članov konzorcija
9
od 3 do 4 članov konzorcija
6
2 člana konzorcija
3
3.
Reference prijavitelja
15
a) Izkušnje z vodenjem in izvajanjem projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike
 
10
3 ali več projektov
10
2 projekta
6
1 projekt
3
0 projektov
0
b) Izkušnje z vodenjem in izvajanjem drugih mednarodnih in evropskih projektov na področju športa (usposabljanje, izobraževanje strokovnih delavcev idr.)
4 ali več projektov
5
5
2 ali 3 projekti
3
1 projekt
1
0 projektov
0
4.
Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
10
Projekt ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi
10
Projekt ima delno jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi
5
Če ni izpolnjeno podmerilo za 5 ali 10 točk.
0
SKUPAJ točk:
60
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje preglednice pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja. Sofinanciran bo lahko samo tisti prijavitelj, ki pri točkovanju zbere vsaj 33 točk, pri čemer mora biti merilo iz točke 4. javnega razpisa »kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta« ocenjeno z več kot nič točkami.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog se pripravi prioritetna lista prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag 33 točk, presega razpoložljiva sredstva javnega razpisa, bodo sredstva dodeljena glede na višino doseženih točk, pri čemer bo imel prednost pri dodelitvi projekt z višjim številom točk, ob kumulativni izpolnitvi dveh pogojev, in sicer: da jih je mogoče iz sredstev javnega razpisa, ki ostanejo od višje uvrščenih projektov, 100 % sofinancirati iz sredstev javnega razpisa in da je neposredno višje uvrščeni projekt prav tako mogoče 100 % sofinancirati iz sredstev javnega razpisa. V nasprotnem primeru se kljub izpolnitvi praga 33 točk morebitni preostanek sredstev ne dodeli.
V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu »Reference prijavitelja«. Če bosta tudi pri tem merilu imela prijavitelja enako število točk, bo višje uvrščen tisti, ki bo imel večje število točk pri merilu »Obseg konzorcija«. Če bosta prijavitelja imela tudi po tem merilu enako število točk, bo višje uvrščen tisti, ki bo imel večje število točk pri podmerilu »Pripravljena analiza stanja potreb strokovnih delavcev v športu na trgu delovne sile«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 5.000.000,00 EUR in je od tega po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 1.188.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 712.800,00 EUR, od tega:
– 570.240,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 142.560,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 475.200,00 EUR, od tega:
– 380.160,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 95.040,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 800.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 480.000,00 EUR, od tega:
– 384.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 96.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 320.000,00 EUR, od tega:
– 256.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 64.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 600.000,00 EUR, od tega:
– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 400.000,00 EUR, od tega:
– 320.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 1.006.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 1.006.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 603.600,00 EUR, od tega:
– 482.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.720,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 402.400,00 EUR, od tega:
– 321.920,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.480,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) za 1. aktivnost »Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu« od dne 1. 2. 2018 do dne 31. 10. 2022, za 2. aktivnost »Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu« pa od dne 1. 1. 2018 do dne 30. 11. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je za 1. aktivnost »Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu« od dne 1. 2. 2018 do dne 30. 11. 2022, za 2. aktivnost »Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu« pa od dne 1. 1. 2018 do dne 5. 12. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vsebina in priprava vloge na javni razpis je podrobneje opredeljena v 4. in 5. točki Navodil za prijavo.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje aktivnosti operacije, in sicer nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov),
– amortizacija nepremičnin in opreme (amortizacija računalniške opreme do 0,5 % vrednosti prijavljenega projekta),
– stroški plač in povračil v zvezi z delom:
a) stroški plač,
b) stroški plač – prispevki,
c) stroški za službena potovanja,
– stroški informiranja in komuniciranja:
a) stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, stroški za izvedbo zaključne konference),
b) stroški izdelave in nadgradnje spletne strani,
c) stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (pavšalna stopnja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje – (brez dokazil)),
neposredno upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške so naslednji:
a. stroški plač,
b. stroški plač – prispevki,
c. stroški storitev zunanjih izvajalcev – avtorske in podjemne pogodbe, pri čemer se v osnovo zajema le strošek dela in ne tudi nastanitev, prevoz in drugi materialni stroški,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev:
a) delo po pogodbi o opravljanju storitev (stroški najema prostorov za izvedbo usposabljanj in seminarjev, in sicer do 20 % vrednosti prijavljenega projekta),
b) delo po podjemni pogodbi do 5 % vrednosti prijavljenega projekta,
c) delo po avtorski pogodbi,
d) drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– davek na dodano vrednost (DDV).
Upravičeni stroški in omejitev višine sofinanciranja posamezne aktivnosti:
1. Upravičeni stroški za 1. aktivnost Izpeljava usposabljanj strokovnih delavcev v športu v višini najmanj 70 % celotne vrednosti prijavljenega projekta so:
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema), stroški informiranja in komuniciranja: stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih), stroški storitev zunanjih izvajalcev: delo po pogodbi o opravljanju storitev do 20 % vrednosti prijavljenega projekta (stroški najema prostorov za izvedbo usposabljanj in seminarjev), delo po podjemni pogodbi do 5 % vrednosti prijavljenega projekta, delo po avtorski pogodbi, drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračila v zvezi z delom (stroški plač, stroški plač – prispevki, stroški za službena potovanja) in davek na dodano vrednost (DDV). V okviru prenove programov usposabljanja so upravičeni zgolj stroški plač in povračil v zvezi z delom (stroški plač, stroški plač – prispevki, stroški za službena potovanja), in sicer za eno zaposlitev za polni delovni čas.
2. Upravičeni stroški za 2. aktivnost Podpora Izpeljavi usposabljanj strokovnih delavcev v športu, ki lahko znašajo največ 30 % celotne vrednosti prijavljenega projekta, so:
amortizacija nepremičnin in opreme, stroški plač in povračila v zvezi z delom (stroški plač, stroški plač – prispevki, stroški za službena potovanja), stroški informiranja in komuniciranja: stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (stroški za izvedbo zaključne konference), stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška (pavšalna stopnja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje – brez dokazil), davek na dodano vrednost.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji (točka 12 Navodil za prijavo, točka 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in točka 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Za posamezne vrste stroškov, katerih višina bo med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se bo presežek stroška štel za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (točka 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije (vključno s podatki po vprašalniku).
Kazalniki po vprašalniku, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 17 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 3. 2018 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018–2022«, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec oddaja vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Prijavitelj celotno vlogo predloži tudi v elektronski obliki (npr. na DVD-ju oziroma CD-ju, USB ključ-u). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika vloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 12. 3. 2018 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana in ne bo javno, saj se pričakuje večje število prijav.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva www.mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi in pozivi). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov sportess.mizs@gov.si ali pokličete na tel. 01/400-57-39, in sicer ob torkih in četrtkih med 13. in 15. uro.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti