Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 322-1/2018 Ob-1176/18, Stran 193
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter sklepa župana št. 322-1/2018 z dne 19. 1. 2018, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa obsega PET vsebinskih sklopov (A, B, C, D in E), in sicer:
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK:
– ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne narave;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
– ki jo posebna komisija imenovana s sklepom župana opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;
C) izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumena noč«:
– katerega prijavljen program prireditve prijavitelja zajema izvedbo prireditve najmanj v obsegu treh dni, in sicer od 27. do 29. julija 2018;
– katerega prizorišče prireditve vključuje najmanj naslednje lokacije: Taverna, Carpacciov trg, Ukmarjev trg (mandrač, Uprava za Pomorstvo, park pri turistični agenciji Istranka, veliko parkirišče na Ukmarjevem trgu), Pristaniška ulica;
– katerega prijavljen program vključuje več glasbenih koncertov z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in tujem prostoru;
– katerega prijavljen program vključuje pester otroški in kulturni program, animacije in drugi spremljevalni program;
– katerega gostinska ponudba na prireditvi promovira značilnosti istrske gastronomije;
D) izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »S Koprom v novo leto 2019«:
– katerega prijavljen program prireditve prijavitelja zajema izvedbo prireditve najmanj v obsegu treh dni v obdobju med 28. 12. 2018 in 1. 1. 2019, obvezno pa na dan 31. 12. 2018 (predvidoma od 20. do 2. ure naslednjega dne);
– katerega prizorišče prireditve vključuje najmanj naslednje lokacije Taverna, Carpacciov trg, Ukmarjev trg (mandrač, Uprava za Pomorstvo), Pristaniška ulica;
– katerega prijavljen program prireditve za 31. 12. 2018 vključuje najmanj organizacijo/izvedbo koncerta z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in tujem prostoru (katere izvajalce potrdi MOK, ki slednje tudi naroči in plača (največ 2 glasbena izvajalca));
– katere program prireditve zajema pester otroški program (najmanj pa prihod dedka mraza in silvestrovanje za otroke (predvidoma 30. 12. 2018)), dodatne glasbene/kulturne vsebine in druge spremljevalne vsebine;
– katere gostinska ponudba na prireditvi promovira značilnosti istrske gastronomije;
– katerega program vključuje tudi pestro/raznoliko gostinsko ponudbo na več lokacijah po Pristaniški ulici;
E) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2018 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani v MOK;
– ki se izvajajo/organizirajo izven območja MOK, in sicer v Sloveniji ali tujini, s katero prijavitelj pripomore k promociji MOK.
Izbrani prijavitelj vsebinskega sklopa C) in/ali D) je dolžan izvesti tudi naslednje:
– organizirati izvedbo ognjemeta, v primeru, da se za slednje odloči MOK (ki ognjemet naroči in plača, stroške organizacije le-tega pa nosi izbrani prijavitelj);
– organizirati prireditev kvalitetno in kriti vse stroške, ki so povezane z izvedbo le-te, razen stroškov, ki jih bo krila MOK in so izrecno navedeni v razpisni dokumentaciji.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.), in sicer:
– prijavitelji sklopa A), B), C) in D) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
– prijavitelji sklopa E) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove in javni zavodi.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe, javna podjetja.
MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2018;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2018 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), B), C) in D)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj en račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako, do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Merila:
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev
Vrednost razpisanih sredstev je opredeljena v proračunu MOK za leto 2018 in znaša za posamezni vsebinski sklop, kot navedeno:
A) za sofinanciranje prireditev v višini najmanj 170.000,00 EUR ter preostanek neporabljenih sredstev iz vsebinskih sklopov od B) do E);
B) za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK v višini do 30.000,00 EUR;
C) za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumena noč« v višini do 30.000,00 EUR;
D) za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »S Koprom v novo leto 2019« v višini do 10.000,00 EUR in
E) za sofinanciranje promocijskih aktivnosti v višini do 30.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
MOK bo nudila še dodatno podporo tistim prijaviteljem, ki jim bo dodelila sredstva za sofinanciranje prireditve pod sklopom B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, če bodo prijavitelji pri organizaciji prireditve slednje potrebovali, in sicer bo MOK dodatno krila stroške povezane:
– s tiskom in lepljenjem jumbo plakatov (do 4 jumbo plakate);
– z oglaševanjem na televiziji (telop – do 5 objav);
– z oglaševanjem na Facebooku;
– z oglaševanjem preko oglasnih bannerjev na koper.si in ekoper.si;
– s postavitvijo stojnic in prireditvenega odra;
– s pripravo/pregledom sporočila za javnost (PR);
– z oblikovanjem osnovnega promocijskega materiala (oglasni banner, letak, plakat, jumbo plakat) (če gre za izdelavo nove CGP prireditve);
– s čiščenjem prizorišča po izvedbi prireditve (skladno z načeli »zero waste«).
MOK bo izbranemu organizatorju (prijavitelju) pod vsebinskim sklopom C) in/ali D), zagotovila tudi kritje stroškov čiščenja prizorišč po prireditvi.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer Prijavni obrazec za prireditve z dodano vrednostjo.
Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop C) in D) mora dodatno vsebovati še naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo prijavitelja, da ima referenco z organizacijo primerljivih prireditev;
– načrt promocije in oglaševanja prireditve.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:
– prijave na vsebinski sklop A) in E):
– do vključno 6. marca 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 6. marca 2018,
– se bodo izvajale v obdobju od 7. marca do 31. decembra 2018;
– do vključno 24. aprila 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2018,
– do vključno 5. junija 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2018,
– do vključno 9. oktobra 2018, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2018;
– prijave na vsebinski sklop B), C) in D): do vključno 6. marca 2018.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 6. marca 2018, 24. aprila 2018, 5. junija 2018 oziroma 9. oktobra 2018, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
– sklop A) sofinanciranje prireditve »Ne odpiraj – 322-1/2018, Prireditev«;
– sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »Ne odpiraj – 322-1/2018, Podeželje«;
– sklop C) sofinanciranje prireditve »Rumena noč« »Ne odpiraj – 322-1/2018, Rumena noč«;
– sklop D) sofinanciranje prireditve »S Koprom v novo leto 2019« »Ne odpiraj – 322-1/2018, Novo leto« ali
– sklop E) promocijske aktivnosti »Ne odpiraj – 322-1/2018, Promocija«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 3 delovnih dni po poteku roka za prijavo, in sicer predvidoma 12. marca, 30. aprila, 11. junija, 15. oktobra 2018, ob 10. uri, v prostorih MOK (Turistične organizacije Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolna.
Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnavana kot prijava pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če je posebna komisija prijavljeni prireditvi dodelila naziv »prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).
Vse popolne prijave nato strokovna komisija obravnava na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih proračunskih sredstev.
Dostop do razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dostopna na spletni strani MOK, www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji prevzamejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni MOK, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-216.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti