Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

182. Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, stran 665.

  
Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 1. redni seji dne 15. 12. 2017 sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-4/2018 z dne 9. 1. 2018 na
S T A L I Š Č E   8 
Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah 
I. UVOD 
1. člen 
(Vsebina stališča) 
(1) Stališče Revizijskega sveta o dodatnem revizijskem pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17; odslej Sklep).
(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
(3) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter podzakonskih predpisov zakona, ki ureja bančništvo.
II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU 
3. člen 
(Vsebina pregleda) 
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji opravi revizor na podlagi določil Zakona o revidiranju in Mednarodnih standardov sorodnih storitev, pri čemer je namen revizijskega pregleda, da na podlagi Sklepa revizor opravi postopke revizijske narave in poroča o dejanskih ugotovitvah o:
– ustreznosti upravljanja s tveganji;
– obvladovanju kreditnega tveganja; ter
– ustreznosti vrednotenja nepremičnin in premičnin, pridobljenih za poplačilo kreditnih izpostavljenosti.
4. člen 
(Upravljanja s tveganji) 
Pri presoji ustreznosti upravljanja s tveganji upošteva revizor 5. člen Sklepa.
5. člen 
(Kreditno tveganje) 
Presojo ustreznosti obravnave kreditnega tveganja opravi revizor v skladu s 6. členom Sklepa.
6. člen 
(Vrednotenja nepremičnin in premičnin) 
Presojo ustreznosti vrednotenja nepremičnin in premičnin, pridobljenih za poplačilo kreditnih izpostavljenosti, po stanju na dan 31. decembra preteklega leta, opravi revizor v skladu s 7. členom Sklepa.
III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU 
7. člen 
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji) 
(1) Revizor poroča o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami in predstavljen v Prilogi Stališča.
(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugotovljenih napakah in izjemah, in kjer je to smiselno, priporočila za odpravo ugotovljenih napak.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena revizor v posebnem odstavku poročila navede, ali so morebitne napake, ugotovljene v preteklih letih, deloma oziroma v celoti odpravljene.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA 
8. člen 
(Datum uveljavitve in uporabe) 
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017. Z dnem uveljavitve tega Stališča preneha veljati Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 110/09).
9. člen 
(Pojasnila) 
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Št. 2/2018
Ljubljana, dne 9. januarja 2018
Predsednica Revizijskega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo 
Sonja Anadolli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti