Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 430-2/2018/1 Ob-1156/18, Stran 137
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije in njenih protokolov v letu 2018.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017–2022.
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/obmocje_alpske_konvencije/
Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali v obdobju od 18. maja do 31. septembra 2018.
Prednostne teme 
Ciljne javnosti
Aktivnosti lahko vključujejo:
Promocija in ozaveščanje o: 
– varstvu in trajnostnem razvoju alpskega prostora; 
– urejanje prostora in trajnostni razvoj na lokalni ravni na območju AK; 
– integralni in inovativni pristopi k obravnavi izzivov na področju varstva biotske raznovrstnosti in krajine, varstva in upravljanja voda ter rabe voda, trajnostne mobilnosti, trajnostne gradnje in prenove, dostopa do storitev v gorskih območjih, demografskih in podnebnih sprememb, gorskega kmetijstva in gozdarstva ter turizma, kulturne dediščine.
– širša javnost 
– otroci in mladi 
– javni sektor na lokalni/regionalni ravni
– strokovna javnost
– priprava in izvedba javnih dogodkov in dogodkov mreženja; 
– priprava in izvedba dogodkov npr. razstave; okrogle mize, posveti; delavnice, izobraževanja ali druge inovativne aktivnosti;
– nadgradnja obstoječih in razvoj novih vsebin in pristopov k ozaveščanju javnosti in prenosu izkušenj/dobrih praks;
Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti prednostno temo, ciljno javnost in aktivnosti.
Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Investicije, založništvo in znanstvene raziskave niso predmet tega razpisa.
Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacije za udeležbo. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne.
4. Namen in cilj razpisa
Z javnim razpisom za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 bo Ministrstvo za okolje in prostor, kot nosilec koordinacije izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji, sofinanciralo projekte v podporo njenega izvajanja in spodbujanja uresničevanja njenih usmeritev iz izvedbenih protokolov in deklaracij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp – Alpske konvencije – (MKVA), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/95): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1995-02-0024?sop=1995-02-0024 ter v podporo izvajanja usmeritev Večletnega programa dela 2017–2022 (http://www.alpconv.org/sl/publications/alpine/Documents/MAP_2017-2022_SL.pdf).
Več o dokumentih na spletni strani: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/
Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji izvajanja Alpske konvencije na regionalni in lokalni ravni. Prednostna področja razpisa so: prebivalstvo in kultura, prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti čas, promet, energija ter gospodarjenje z odpadki.
Izhajajoč iz navedenega je namen razpisa tudi zaokrožiti in povezati dogodke ob praznovanju IX. Dneva alpske konvencije 2018 na območju Alpske konvencije v Sloveniji, v obdobju od 18. do 26. maja 2018, z namenom promocije načel in usmeritev Alpske konvencije. Projekti, ki bodo potekali v tem času, bodo vključeni v spremljajoči program dogodkov ob praznovanju Dneva Alpske konvencije 2018.
Sofinancirani bodo projekti z naslednjimi cilji:
– promocija, ozaveščanje in izobraževanje varstva in trajnostnega razvoja alpskega prostora;
– izboljšanje/doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v alpskem prostoru in krepitev zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim, trajnostnim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši prostorski kulturi (od trajnostne mobilnosti, trajnostnega turizma, zelenega gospodarstva ipd.);
– vključevanje krajine, narave in kulturne dediščine ter drugih lokalnih virov v trajnostni prostorski razvoj v gorskih območjih oziroma vključevanje biotske raznovrstnosti in ukrepov za varstvo krajine v družbeni in gospodarski razvoj;
– spodbujanje celostnega ukrepanja na področju prilagajanja podnebnim spremembam, npr. s področja prometa, energije, kmetijstva, turizma, graditve in prostorskega razvoja;
– ozaveščanje različnih deležniških skupin za uporabo načel in usmeritev Alpske konvencije v regionalnem in lokalnem okviru za izboljšanje kakovosti življenja v gorskih območjih;
– krepitev zmogljivosti akterjev na regionalni in lokalni ravni za uporabo načel in usmeritev Alpske konvencije ter povezovanje in sodelovanje na posameznih prednostnih področjih Alpske konvencije;
– krepitev trajnostnega prostorskega načrtovanja s celovito obravnavo prostorskih potencialov, s povezovanjem sektorskih politik ter s sodelovanjem med različnimi interesnimi skupinami in deležniki na lokalni in regionalni ravneh;
– promocija in popularizacija izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje
5.1. Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, in sicer:
– društva in zasebni zavodi, ki delujejo na območju Alpske konvencije v Republiki Sloveniji ter sodijo v okvir Alpske konvencije zaradi svoje geografske lege in zaradi vsebin delovanja iz 3. in 4. točke tega razpisa in/ali so člani mrež Alpske konvencije, in/ali predstavljajo posamezno alpsko mrežo v Sloveniji;
– javni zavodi, ki so člani mrež Alpske konvencije (Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC), ali/in imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji;
– občine, ki sočlanice mrež Alpske konvencije (Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, Društva »Alpsko mesto leta«, član mreže Bergsteigeigerdoefer, Povezanost v Alpah);
– regionalne razvojne agencije, ki imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji.
Za sofinanciranje projekta so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri v višini najmanj 20 % od ocenjene vrednosti prijavljenega projekta.
Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis zgolj za en projekt, pri čemer mora v projekt vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost (projektni partner) z območja Alpske konvencije. V primeru, da en prijavitelj vloži več vlog, bo upoštevana prva prispeta vloga.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev razpisa, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Vključitev projektnih partnerjev
Poseben poudarek javnega razpisa je na spodbujanju mreženja, sodelovanja, partnerstva in prenosu izkušenj med organizacijami, institucijami in lokalnimi skupnostmi, ki delujejo na območju veljavnosti Alpske konvencije, tako zaradi svoje geografske lege kot tudi zaradi vsebin delovanja s ciljem uresničevanja skupnih interesov in ciljev Alpske konvencije v Sloveniji. Na primeren (npr. partnerstvo, prenos izkušenj) in učinkovit način morajo biti v izvajanje projekta vključeni lokalni partnerji.
Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost z območja Alpske konvencije. Za upravičenega projektnega partnerja se šteje vsaka neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno deluje na področjih iz predmeta, namenov in ciljev tega razpisa ter občine, ki sodijo v območje veljavnosti Alpske konvencije.
5.3. Zahtevane reference
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo dokazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje pri izvedbi projektov s področij iz točke 3. in 4. tega razpisa, in sicer v obdobju zadnjih pet let od objave razpisa.
Prijavitelj navedeno dokazuje z vsaj tremi projekti v obrazcu vloge (Priloga 1 razpisne dokumentacije) v tabeli »Zahtevane reference« v katero navede tudi kontaktno osebo, pri kateri bo lahko naročnik preveril resničnost navedenih podatkov in zahteval predložitev dokazov.
5.4. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v točki 3. in 4. tega razpisa in v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev namenjen sofinanciranju projekta je določen v točki 9. tega razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji stroški:
– neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo projekta/prireditve;
– stroški promocije in oglaševanja v medijih;
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu).
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni v razpisni dokumentaciji v poglavju II. 4. razpisne dokumentacije.
Projekt ne sme biti v celoti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
5.5. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času od 18. maja do 31. septembra 2018.
5.6. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 8. točko iz objave javnega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
6. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih javnosti projekta; (3) Načrtovane aktivnosti promocije; (4) Vključenost relevantnih partnerjev z območja Alpske konvencije (5) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji (poglavje II. 3.).
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 65 točk (65 % maksimalnega možnega števila), pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost načrta projekta« vsaj 20 točk in pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, vsaj 15 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
7. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 12.000,00 EUR.
8. Roki
8.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 26. 2. 2018 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa.
V času do poteka roka za prejem vloge lahko vlagatelj svojo vlogo dopolni ali umakne.
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 27. 2. 2018 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
8.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo prijaviteljem razpisa posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev (e-račun) je en mesec po izvedbi projekta, vendar ne kasneje od 15. 11. 2018.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegla praga 65 točk (oziroma 65 % možnega števila točk), vsaj 20 točk pri merilu za ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, vsaj 15 točk, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 3.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije (spremembe, dopolnitve, odgovore na vprašanja in pojasnila) objavil na svoji spletni strani. Objave so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti