Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

210. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bistrica ob Sotli, stran 742.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 23. redni seji dne 19. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Bistrica ob Sotli 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Bistrica ob Sotli.
Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih svojcev.
Odlok se uporablja za pokopališče Bistrica ob Sotli.
Pokopališče ima svojo mrliško vežico.
2. člen 
Pokopališče Bistrica ob Sotli je namenjeno pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika.
3. člen 
Na pokopališču se praviloma pokopavajo umrli iz okoliša, kateremu je pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.
Na pokopališču so lahko pokopane tudi osebe, rojene v tem okolišu, ki so živele drugod, izrazile pa so željo, da so pokopane na domačem pokopališču.
Na pokopališču se pokopavajo tudi drugi umrli iz območja Republike Slovenije, če prostorske možnosti to omogočajo. O tem odloči upravljavec pokopališča.
4. člen 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališča.
Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.
Urejanje pokopališča obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov ter opustitev pokopališča.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
5. člen 
V Občini Bistrica ob Sotli se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba.
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe. Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi uredbe Vlade Republike Slovenije, ki določa metodologijo za oblikovanje cen te službe, potrdi pa jo občinski svet.
6. člen 
Preostala pogrebna dejavnost se izvaja na trgu in ni predmet urejanja po tem odloku. Obseg tržne pogrebne dejavnosti se določi z zakonom in se izvaja skladno z zakonom in tem pokopališkim redom.
7. člen 
Osnovni pogreb na območju Občine Bistrica ob Sotli obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– minimalno pogrebno slovesnost,
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
8. člen 
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
Prijava pokopa se mora opraviti najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Prijava pokopa se opravi po postopku, ki ga določi upravljavec pokopališča, k prijavi pokopa pa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Lokacijo in termin pogrebne slovesnosti in pokopa določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
9. člen 
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom in pokopališkim redom.
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika oziroma če ta ni znana, v skladu z voljo naročnika pogreba in na način, določen s pokopališkim redom.
Na pokopališču Bistrica ob Sotli so možne sledeče vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;
– anonimni pokop;
– raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi soglasja pristojnega oddelka občinske uprave;
– prekop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
10. člen 
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna svečanost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom. Pri izvedbi pogrebne svečanosti se lahko upoštevajo tudi krajevni in drugi običaji pogrebne svečanosti. Pogrebno svečanost organizira izvajalec skladno z voljo umrlega ali naročnika pogreba z izbrano opremo.
11. člen 
Pogrebna svečanost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
Pogrebna svečanost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.
Sestavni del pogrebne svečanosti je lahko tudi verski ali stanovski obred.
Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v mrliško vežico ob uri dogovorjeni z naročnikom pogreba ali izvajalcem.
12. člen 
Upravljavec pokopališča je dolžan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
Prva ureditev groba po pokopu obsega:
– zasutje grobne jame in ureditev groba na način, da se ne poškoduje sosednjih grobov ali pokopališke infrastrukture;
– odvoz odvečne zemlje;
– zasaditev izkopanih grmovnic;
– najkasneje v roku 10 dni (oziroma pozimi v 15 dneh) odvoz vencev in posušenega cvetja na deponijo, razen če je to z naročnikom drugače dogovorjeno.
13. člen 
Uporaba mrliške vežice je obvezna. Pokojnika se na območju Občine Bistrica ob Sotli do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.
Mrliška vežica je praviloma odprta od 9. do 23. ure oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba ali izvajalcem.
14. člen 
Pogreb opravi pogrebno moštvo izvajalca.
Pred začetkom pogrebne svečanosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pospremi svojce.
Pogrebna svečanost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govorniki, pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki ter predstavniki verskih in stanovskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
Po uvodni pogrebni svečanosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna svečanost zaključi.
Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo ob grobu. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob. Ob grobu se lahko opravi del pogrebnih svečanosti.
Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora izvajalec zasuti grob ali pokriti grobnico, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne svečanosti umakne iz okolice groba. Pri tem poskrbi, da je grob prilagojen vrstam grobov na pokopališču.
Po končanem pogrebu mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogreba v dogovoru z naročnikom pogreba, mrliško vežico in pomožne prostore počistiti.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
15. člen 
Na pokopališču v Občini Bistrica ob Sotli so lahko naslednje vrste grobov:
– enojni, dvojni, otroški, grobnice,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
16. člen 
Tehnični normativi za grobove:
– enojni grob: do 4 m², globina najmanj 1,80 m,
– dvojni grob: nad 4 m², globina najmanj 1,80 m,
– otroški grob: upravljavec določi ustrezne mere,
– žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina najmanj 0,7 m (žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m).
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m.
Pokopališča morajo imeti ustrezen prostor za shranjevanje orodja ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov.
Pokopališče mora biti zavarovano z zidom oziroma z živo mejo.
Nagrobni spomeniki, okvirji in druga znamenja, ki se postavijo na novo, ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino lahko segajo največ do 1,0 m.
Na zid pokopališča ni dovoljeno pritrjevati novih nagrobnih plošč.
17. člen 
Upravljavec pokopališča vodi trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela pokopališki kataster in načrt pokopališča, z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in najemnikov grobov.
Pokopališki kataster se vodi v tekstualni in grafični obliki ter skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema. Kataster, načrt pokopališča in ostale evidence, ki jih je upravljavec dolžan voditi, vključno z vsemi zbirkami podatkov, so last občine.
18. člen 
Prostore za grobove daje v najem upravljavec z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.
Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v primerih, ki jih določa zakon.
Po smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če pravice do najema groba nihče ne prevzame v roku 90 dneh po smrti najemnika, najemna pogodba preneha.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo.
Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo.
Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora poteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob s krsto znaša 10 let. Za grob z žaro ni mirovalne dobe.
19. člen 
Za najem groba plačuje najemnik grobnino.
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do konca meseca junija v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
20. člen 
Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati pokopališki red,
– redno plačevati grobnino,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca.
21. člen 
Pokopališča so odprta neprekinjeno.
Pogrebi so vsak dan od 9. do 19. ure oziroma morajo biti zaključeni ob dnevni svetlobi.
Ura pogreba lahko odstopa od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.
Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču lahko upravljavec pokopališča vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
22. člen 
Na pokopališču ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven mest, ki so za to določena,
– odlaganje odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge opreme,
– vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, motornim vozilom in podobnimi vozili,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenicah in drugih funkcionalnih površinah,
– vodenje živali,
– poškodovanje grobov, mrliške vežice, ograj in drugih naprav ter infrastrukture,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču,
– v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti.
Na pokopališču mora biti zagotovljeno dovolj urejenih zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.
Na določena mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču in ob njem, ni dovoljeno odlagati odpadke iz naselja ob pokopališču in drugod.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da se odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema na pokopališču, odredi z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja.
23. člen 
Upravljavec je dolžan:
– skrbeti za red in čistočo v mrliški vežici in na pokopališču,
– voditi podatke iz 17. člena tega odloka,
– opravljati naloge v zvezi z najemnimi pogodbami za grobove,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove,
– redno odstranjevati odpadke iz pokopališča,
– izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov,
– izvajati zimsko službo, redno čistiti sneg in posipavati proti poledici vse asfaltirane poti oziroma neposredno površino ob mrliški veži,
– opravljati druge naloge in opravila v skladu z državnimi in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka.
Za cerkvene del objekta v sklopu pokopališča skrbi pristojni župnijski urad.
24. člen 
Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v tem in v drugih občinskih predpisih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva ter ostalih predpisov, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, kajenje v mrliški vežici in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov, izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njihovo shranjevanje na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov v kontejnerje ali koše za smeti in
– vsakršno drugo neprimerno obnašanje, aktivnosti ter opustitve, ki so v nasprotju z načeli spoštovanja in pietete do pokojnih in njihovih svojcev.
25. člen 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba; to pomeni, da ga morajo redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev, da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze in podobno.
Če najemnik groba ne upošteva določb prvega odstavka tega člena, sme upravljavec pokopališča urediti grob na stroške najemnika.
Če najemna pogodba preneha zaradi opustitve groba, mora najemnik v roku desetih dni od datuma prenehanja odstraniti vso opremo groba in zasaditev. Če tega ne stori, opremo groba in zasaditev odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
26. člen 
Za vsa obrtniška dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
Na podlagi vloge upravljavcu pridobi najemnik groba dovoljenje za postavitev, spremembo, popravilo ali odstranitev spomenika, robnikov in drugih nagrobnih obeležij, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Izvajalec teh del mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
Na podlagi vloge pridobi najemnik groba soglasje za prekop na drugo pokopališče oziroma z drugega pokopališča. V vlogi mora najemnik groba navesti izvajalca pogrebne dejavnosti, ki bo izvedel prekop. Dovoljenje izda upravljavec pokopališča.
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si pridobi dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec na stroške najemnika.
IV. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
27. člen 
Cenik uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine sprejme občinski svet.
V. NADZOR 
28. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
VI. PREKRŠKI 
29. člen 
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ne spoštuje določil prvega odstavka 22. člena (razen druge in šeste alineje) ali drugega odstavka 24. člena tega odloka.
Z globo 150,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ne spoštuje določbe šeste alineje 22. člena tega odloka, poleg tega pa je dolžan povrniti vso škodo.
Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi z opravljanjem kamnoseške dejavnosti v nasprotju z določbo tretjega odstavka 12. člena ali če ne spoštuje določbe druge alineje 22. člena tega odloka. Z globo 150,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega stavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha.
31. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 6/01).
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-02-23
Bistrica ob Sotli, dne 19. januarja 2018
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti