Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1166/18, Stran 180
Na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017) in Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/2012 in 22/2016; v nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis 
za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:
– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju,
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ipd.).
II. Razpisna področja:
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15 in 96/15 – ZIPRS1617) ter častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US in 96/12 – ZPIZ-2 in 95/15).
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije, ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali projekta,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo ali so obstajale.
III. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2018,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijavitelji morajo vloge oddati do 6. marca 2018 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – letni programi veterani/častniki 2018« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2018«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Vsak prijavitelj za razpisno področje 1 lahko odda le eno vlogo, vsak prijavitelj za razpisno področje 2 lahko odda največ dve vlogi ločeno za vsak projekt.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 7. marca 2018 ob 10.30, v sejni sobi Urada za razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.
V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
Razpisno področje 1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika:
0–27 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti)
3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.)
3 točke
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja
3 točke
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto
3 točke
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto
3 točke
6) informiranje in svetovanje svojim članom
3 točke
7) obujanje in negovanje tradicij
3 točke
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju
3 točke
9) kulturno izražanje in kreativnost
3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
0–10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
6 točk
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo leto)
0–5 točk
1) ni bilo sodelovanja
0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov
0–10 točk
1) do 40 %
1 točka
2) od 41 % do 80 %
5 točk
3) nad 81 %
10 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika
0–15 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena
3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, športna tekmovanja ipd.)
3 točke
3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva
3 točke
4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu
3 točke
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva
3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
0–10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
6 točk
3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo leto)
0–5 točk
1) ni bilo sodelovanja
0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih
3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta
0–10 točk
1) do 40 %
1 točka
2) od 41 % do 80 %
5 točk
3) nad 81 %
10 točk
e) Pomen projekta za mladino
0–10 točk
1) je v celoti namenjen mladim
10 točk
2) je delno namenjen mladim
5 točk
f) Pomen projekta za starejše
0–10 točk
1) je v celoti namenjen starejšim
10 točk
2) je delno namenjen starejšim
5 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 50.
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih in častniških organizacij): 7.000,00 €
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij): 4.000,00 €
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2018. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2018.
VIII. Postopek
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije.
Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v roku 15 delovnih dni s sklepom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/89-61-868 ali 041/793-645 (Andrej Rupreht), ali po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti