Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

194. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 700.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. 1. 2018.
Št. 410-3/2017
Piran, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Piran.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve Občine Piran v višini do 330.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic obilnega deževja, ki je Občino Piran prizadelo v decembru 2017. Prednostno se usmerijo za naslednje namene:
– za plačilo nastalih stroškov intervencij,
– odprave posledic plazov na območju Dantejeve ulice v Piranu in Solinske poti v Portorožu, nujna dela na omenjenih plazovih ter vzpostavitev podpornih zidov in varovalnih mrež v prvotno stanje,
– odprave posledic plazov ob in na javni infrastrukturi na širšem območju Občine Piran.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena ter posebej predstavljena in obrazložena v okviru zaključnega proračuna Občine Piran za leto 2018.
4. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2017
Piran, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e n. 35/17)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull'utilizzo del fondo di riserva di bilancio, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta ordinaria del 18 gennaio 2018.
N. 410-3/2017
Pirano, 18 gennaio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale), l’art. 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e n. 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 18 gennaio 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
sull'utilizzo del fondo di riserva di bilancio 
Art. 1 
Il presente Decreto determina le finalità e l'ammontare dei mezzi prelevati dal fondo di riserva del bilancio del Comune di Pirano.
Art. 2 
I mezzi prelevati dal fondo di riserva del bilancio del Comune di Pirano per un importo massimo di 330.000,00 EUR sono destinati a finanziare le spese per l'eliminazione delle conseguenze provocate dalle forti piogge che hanno colpito il territorio del Comune di Pirano nel dicembre 2017. I fondi saranno erogati con priorità per le seguenti finalità:
– per il pagamento delle spese di intervento sostenute;
– per l’eliminazione delle conseguenze degli smottamenti nell'area di Via Dante Alighieri a Pirano e in Vicolo delle Saline a Portorose, per i lavori urgenti di risanamento dei suddetti smottamenti e per il ripristino dei muri di contenimento e delle reti protettive;
– per l’eliminazione delle conseguenze degli smottamenti che hanno interessato le infrastrutture pubbliche nell’area più ampia del Comune di Pirano.
Art. 3 
L’ammontare effettivo dei fondi utilizzati sarà accertato e presentato separatamente con la rispettiva motivazione nell’ambito del Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018.
Art. 4 
Il presente Decreto entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2017
Pirano, 18 gennaio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti