Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

170. Pravilnik o psih pomočnikih, stran 645.

  
Na podlagi 22.d člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o psih pomočnikih 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev psa pomočnika (v nadaljnjem besedilu: pes), postopek za pridobitev psa, izbiro in delo izvedencev ter vsebino pogodbe, sklenjene med izvajalcem šolanja psov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) in ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. PES POMOČNIK 
2. člen 
(upravičenci do psa pomočnika) 
Do psa so upravičene težko ali najtežje gibalno ovirani invalidi oziroma invalidke (v nadaljnjem besedilu: invalidi), ki:
– so polnoletni državljani oziroma državljanke Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali polnoletni tujci oziroma tujke, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– so sposobni sami sprejeti odločitev za psa in so seznanjeni z obveznostmi in odgovornostmi, ki jih prinaša taka odločitev,
– imajo velike težave pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter imajo ustrezne psihofizične lastnosti,
– primerne bivalne razmere, in
– imajo socialno mrežo v primeru, ko iz kakršnegakoli razloga na njihovi strani za psa ne zmorejo krajši čas skrbeti sami.
3. člen 
(vsebina priloge 1 in priloge 2 ter standardi izvajalcev šolanja psa pomočnika) 
(1) Podrobnejši opis pogojev za pridobitev pravice do psa, uvajanje invalida za delo s psom in končna preizkušnja invalida in psa so določeni v prilogi, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Opisi pogojev za izbiro psa, njegovega šolanja, vmesni preizkusov A in končni preizkus B ter opis uvajanja invalida za delo s psom so določeni v prilogi, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(3) V zvezi z usposobljenostjo in nalogami izvajalca se smiselno uporabljajo slovenski standardi za inštruktorje mobilnosti psov vodnikov.
4. člen 
(vloga za uveljavljanje pravice do psa pomočnika) 
(1) Vloga za uveljavljanje pravice do psa (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– opis velikih težav pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter o ustreznih psihofizičnih lastnostih in primernih bivalnih razmerah,
– izjavo vlagatelja o zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer za psa ter
– datum in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.
(2) Vlagatelj lahko vlogo vloži na kateri koli upravni enoti.
(3) Upravna enota pristojna za odločanje v 15 dneh po prejemu vloge zaprosi Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut) ter izvedenca s področja dela s psi pomočniki (v nadaljnjem besedilu: izvedenec), da podata izvedenski mnenji. Zaprosilu priloži fotokopijo dokumentacije, ki jo je vlagatelj priložil vlogi.
(4) Upravna enota izvedenca izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister oziroma ministrica, pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) in je objavljena na spletni strani ministrstva.
III. IZVEDENCI 
5. člen 
(izdelava izvedenskih mnenj) 
(1) Inštitut in izvedenec podata izvedenski mnenji na podlagi zdravstvene in druge dokumentacije ter osebnega pregleda in pogovora z invalidom.
(2) Multidisciplinarni izvedenski tim inštituta s področja fizikalne, rehabilitacijske stroke in psihologije poda izvedensko mnenje o fizičnih, osebnih in drugih značilnostih invalida, ki so podrobneje opredeljene v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Izvedenec poda izvedensko mnenje v zvezi z oceno združljivosti invalida in psa ter mnenje o uspešnosti para, ki ga tvorita invalid in pes.
(4) Inštitut in izvedenec mnenji iz drugega in tretjega odstavka tega člena najpozneje v 60 dneh od prejema zaprosila pošljeta upravni enoti.
(5) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo izvedenskega mnenja inštituta in izvedenca.
IV. POSTOPEK PRIDOBITVE PSA POMOČNIKA 
6. člen 
(vrednotnica za financiranje šolanja psa pomočnika) 
(1) Po pravnomočnosti odločbe o odobritvi šolanja psa upravna enota upravičencu izda vrednotnico za financiranje šolanja psa (v nadaljnjem besedilu: vrednotnica), ki je določena v prilogi in je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(2) Vrednotnica vsebuje:
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za financiranje šolanja psa pomočnika«,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– predvideni datum prevzema psa,
– podpis upravičenca ob prevzemu psa,
– podpis in žig izvajalca šolanja psa,
– navedbo, da šolanje psa financira ministrstvo in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
– navedbo, da mora izvajalec šolanja psa izpolnjeno vrednotnico skupaj z zapisnikom o prevzemu psa, ki ga podpišeta izvajalec in upravičenec, priložiti ob izdaji zahtevka za plačilo šolanja psa.
(3) Upravna enota na vrednotnici izpolni podatke od prve do šeste alineje prejšnjega odstavka, podatke od sedme do devete alineje prejšnjega odstavka pa izpolni izvajalec.
(4) Upravičenec mora izbrati izvajalca in pri njem unovčiti vrednotnico najkasneje v roku enega meseca od izdaje vrednotnice.
7. člen 
(izvajalci šolanja psa pomočnika) 
Invalid, ki mu je bila z odločbo priznana pravica do šolanja psa, izbere izvajalca med tistimi, ki jih je ministrstvo izbralo na podlagi javnega razpisa. Seznam izvajalcev šolanja psov pomočnikov je objavljen na spletni strani ministrstva.
8. člen 
(pogodba z izvajalci) 
Ministrstvo z izbranimi izvajalci sklene pogodbo, ki vsebuje najmanj naslednje:
– pogodbeno ceno in način plačila,
– zagotovilo, da se za šolanje psov pomočnikov, usposabljanje inštruktorjev in upravičencev uporabljajo standardi iz 3. člena tega pravilnika,
– predvideni čas šolanja psa pomočnika in čas usposabljanja upravičenca,
– obveznosti izvajalca v zvezi z izpolnitvijo pogodbe.
9. člen 
(prekinitev šolanja psa pomočnika) 
(1) Če izvajalec med šolanjem psa oceni, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev iz priloge 1 tega pravilnika, o tem obvesti upravno enoto.
(2) Glede ponovnega zaprosila, rokov in vsebine ponovnih mnenj se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika v zvezi z vlogo.
(3) Če iz ponovnega mnenja inštituta in izvedenca izhaja, da invalid ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev psa, upravna enota izda odločbo, s katero odloči, da invalid ni upravičen do dodelitve psa pomočnika in navede, katerih pogojev invalid ne izpolnjuje.
(4) V primeru prekinitve šolanja psa zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena je izvajalec upravičen do kritja sorazmernega dela stroškov, določenih z vrednotnico, ob upoštevanju časa že izvedenega šolanja. V tem primeru lahko invalid ponovno zaprosi za pridobitev psa po treh letih.
(5) Izvajalec po prekinitvi šolanja psa zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena, zahtevek za povračilo sorazmernega dela stroškov, določenih z vrednotnico in original vrednotnice pošlje na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.
10. člen 
(pravica do novega psa pomočnika) 
Če pes ne more več opravljati nalog zaradi bolezni, poškodbe ali smrti, za katero ni kriv invalid, lahko invalid uveljavlja pravico do novega psa pred potekom roka iz 22.c člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17).
11. člen 
(preizkus in odločba) 
(1) Po končanem šolanju psa član multidisciplinarnega tima inštituta (v nadaljnjem besedilu: član) in izvedenec skupaj z izvajalcem opravijo končni preizkus B o usposobljenosti invalida in psa za sodelovanje. O preizkusu vodijo zapisnik, ki ga podpišejo invalid, član in izvedenec ter izvajalec.
(2) Po uspešno opravljenem končnem preizkusu B se pošlje zapisnik iz prejšnjega odstavka upravni enoti, ki je izdala odločbo o odobritvi šolanja psa. Če sta invalid in pes končni preizkus B uspešno opravila, upravna enota po uradni dolžnosti izda odločbo o dodelitvi psa invalidu v last.
(3) Ko invalid postane lastnik psa, mora s psom ustrezno ravnati in skrbeti zanj.
V. IZVAJALCI ŠOLANJA PSA POMOČNIKA 
12. člen 
(financiranje šolanja psa pomočnika) 
(1) Izvajalec po opravljenem vmesnem preizkusu A iz priloge 2 tega pravilnika izstavi delni zahtevek za plačilo in mu priloži poročilo o opravljenem vmesnem preizkusu A ter kopijo vrednotnice in ga pošlje upravni enoto, ki je vrednotnico izdala.
(2) Poročilo izvajalca vsebuje:
– ime in priimek invalida, EMŠO in naslov,
– podatke o izvajalcu šolanja,
– podatke o psu pomočniku,
– zapisnik o opravljenem vmesnem preizkusu A, ki ga podpiše izvajalec,
– podpis in žig (če posluje z žigom) izvajalca.
(3) Delni zahtevek za plačilo po opravljenem vmesnem preizkusu A vključuje stroške za:
– nakup psa,
– opremo psa,
– veterinarska in zdravstvena potrdila za psa, opravljena pred vmesnim preizkusom A,
– sorazmerni del ob upoštevanju števila mesecev šolanja psa do opravljenega vmesnega preizkusa A,
– prehrano in šolanje psa ter
– dejansko opravljene potne stroške do opravljenega vmesnega preizkusa A, kot so določeni v 13. členu tega pravilnika.
(4) Po končanem šolanju psa izvajalec končni zahtevek za plačilo, zapisnik o prevzemu psa in original vrednotnice pošlje na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.
13. člen 
(stroški šolanja psa pomočnika) 
(1) Stroški šolanja psa po tem pravilniku so:
– stroški za nakup in šolanje psa,
– stroški opreme za psa (ovratnica, povodec in oprtnica),
– stroški uvajanja invalida za delo s psom,
– stroški prehrane psa v času šolanja,
– potni stroški izvajalca, če gre za razdaljo do prebivališča invalida do 50 km v eno smer, in
– stroški pridobitve veterinarskih in zdravstvenih potrdil za psa.
(2) Stroški prevozov, ki nastanejo pri šolanju psa in niso vključeni v ceno iz prejšnjega odstavka, se določijo posebej v pogodbi iz 8. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(pridobitev certifikata) 
Certifikat o izpolnjevanju standardov iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo izvajalci pridobiti najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati 1. maja 2018.
Št. 0072-20/2017/12
Ljubljana, dne 12. januarja 2018
EVA 2016-2611-0039
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost