Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

215. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, stran 750.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »lastna predračunska cenastoritve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju;
2. »lastna obračunska cenastoritve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in dejanski stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
3. »potrjena cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine;
4. »obračunsko obdobje« je koledarsko leto, razen za prvo poročanje, ki je lahko krajše;
5. »poslovno potrebna osnovna sredstva«so osnovna sredstva izvajalca javne službe, potrebna za opravljanje storitev javne službe;
6. »neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški«so stroški v skladu z računovodskimi standardi.
3. člen 
(oblikovanje cene) 
(1) Ceno storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) za območje občine predlaga izvajalec javne službe ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in predlog cene.
(2) Prihodki in odhodki javne službe se evidentirajo v skladu z računovodskimi standardi.
(3) Izvajalec oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Izvajalec zavezancem za plačilo storitve javne službe zaračunava cene v skladu s tako oblikovanim in objavljenim cenikom.
(4) Storitve, ki se izvajajo, se v ceniku navedejo v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(izhodišča za oblikovanje cene) 
(1) Pri oblikovanju cene se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.
(2) Če izvajalec poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje javne službe in tržne dejavnosti. Izvajalec javne službe mora za vsako gospodarsko javno službo oblikovati poslovnoizidno mesto, za katero se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in njemu prisojeni stroški.
(3) Pri razporejanju posrednih stroškov mora izvajalec javne službe uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.
(4) Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
(5) Pri določitvi obsega poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe, in števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje storitev 24-urne dežurne službe, se upoštevajo povprečno mesečno število umrlih in povprečno mesečno število prevozov na obdukcijo v preteklem letu na območju občine ter geografske, poselitvene in druge značilnosti, ki pomembno vplivajo na izvajanje javne službe.
(6) Izhodišča za oblikovanje cene, navedena v prejšnjih odstavkih tega člena, so podlaga za pripravo elaborata.
5. člen 
(sestava cene) 
(1) Med upravičene stroške opravljanja storitve javne službe se lahko vštejejo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe, in vključujejo naslednje skupine:
– neposredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge neposredne stroške;
– posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge posredne stroške;
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne nabavno-prodajne stroške;
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne upravne stroške;
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe;
– druge poslovne odhodke in
– donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, ki ne sme presegati petih odstotkov od nabavne vrednosti osnovnih sredstev.
(2) Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka se pri izračunu cene ločeno prikažejo vsi stroški, ki presegajo deset odstotkov te skupine stroškov.
(3) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec javne službe, niso upravičeni del za izračun cene storitev javne službe.
6. člen 
(predračunska cena) 
(1) Predračunska cena storitev javne službe se oblikuje na pokojnika in izračuna tako, da se od skupnih predračunskih stroškov izvajanja javne službe odštejejo predračunski prihodki od storitev, povezanih s prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku. Zmanjšana višina predračunskih stroškov se deli z načrtovano količino opravljenih storitev, izraženo s številom pokojnikov.
(2) Predračunski prihodki javnih storitev, povezani s prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, se oblikujejo tako, da se upoštevata predračunska količina in predračunska cena za navedene storitve.
(3) Predračunska cena se za storitve, povezane s prevozom na obdukcijo, oblikuje v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo, za storitve, povezane z odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, pa v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
(4) Izvajalec javne službe vodi evidenco o izdanih računih za prevoze na obdukcijo, odvzem organov oziroma druge postopke na pokojniku.
7. člen 
(plačilo storitve javne službe) 
(1) Stroške izvajanja javne službe poravna naročnik pogreba.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru prevoza na obdukcijo naročnik obdukcije tudi plačnik prevoza na obdukcijo in z obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo. V primeru odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku je naročnik prevoza plačnik teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
8. člen 
(obračun opravljanja storitev javne službe in poračun) 
(1) Cena storitev javne službe se izračuna na podlagi opravljene storitve javne službe. Izvajalec najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino in stroške opravljenih storitev ter izračuna obračunsko ceno.
(2) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev.
(3) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.
9. člen 
(elaborat) 
Elaborat vsebuje:
– predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik,
– predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik,
– izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje,
– predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
– predračunske stroške izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
– količinski in vrednosti obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
– prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
– količino opravljenih storitev in prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
– donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
– število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
– izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje,
– prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti ter po občinah,
– izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti, ter
– druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo občine.
10. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalec o vsaki spremembi cene storitev 24-urne dežurne službe obvestiministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Izvajalec javne službe ministrstvu enkrat letno, najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo leto, pošlje poročilo, ki vsebuje:
– podatke o obračunski in potrjeni ceni ter
– elaborat iz prejšnjega člena.
(3) Ministrstvo od izvajalca zahteva dopolnitev poročila, če ugotovi, da ni izdelano v skladu s tem členom.
(4) Če izvajalec ministrstvu zahtevane dopolnitve ne pošlje v 30 dneh po prejemu zahteve, se šteje, da poročilo ni bilo poslano.
11. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem in zaračunavanjem cen uporabnikom opravlja občinska inšpekcija.
12. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če ne zaračunava cene v skladu z objavljenim cenikom iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe ali zaračunava ceno brez oblikovanega cenika.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če ne oblikuje ali ne objavi cenika v skladu s tretjim odstavkom 3. člena te uredbe.
(3) Z globo od 500 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(4) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če ne pošlje poročila o spremembi cen storitev 24-urne dežurne službe ali poročila iz 10. člena te uredbe.
(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Če izvajalec javne službe še ni izbran, lahko ceno predlaga ponudnik storitev javne službe, pri čemer elaborat iz 9. člena te uredbe vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Izvajalec javne službe v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe pošlje ministrstvu podatke iz Priloge 1 te uredbe.
(3) Globe po prvem, drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena se izrekajo po prvi potrditvi predloga cene v skladu s prvim odstavkom 3. člena te uredbe.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-2/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2017-2130-0001
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti